Lavastettua aitoutta - Ammattilaisten näkemyksiä brändivalokuvien tekoprosessista

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto University en
dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor.advisor Weselius, Hanna
dc.contributor.advisor Mäenpää, Heli
dc.contributor.author Karhu, Heidi-Hanna
dc.date.accessioned 2016-05-26T06:57:16Z
dc.date.available 2016-05-26T06:57:16Z
dc.date.issued 2016
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/20459
dc.description.abstract TUTKIMUKSEN TAVOITTEET Tämä tutkimus kartoitti kaupallisen valokuvan kenttää, jota käytetään brändinrakennuksen tukena. Toteutustavaksi valittiin haastattelututkimus. Aihetta tarkasteltiin luovan alan ammattilaisten ja yritysten edustajien muodostaman yhteistyön näkökulmasta, koska hyvin toimiva yhteistyö luo perusedellytykset luovan tilaustyön toteuttamiselle. Tavoite oli rakentaa yhteistä kieltä, joka auttaa osapuolia hahmottamaan toistensa tarpeita ja ajattelutapoja. TUTKIMUSMENETELMÄ Tutkimus jakautui teoreettisen taustan määrittelyyn ja haastatteluaineiston analyysiin. Aihetta lähestyttiin mainontaa, viestintää ja valokuvaa tarkastelevan tutkimus- ja ammattikirjallisuuden kautta. Tutkimusta varten haastateltiin kuuttatoista brändivalokuvien parissa työskentelevää ammattilaista, jotka jaettiin ammattinsa mukaan neljään kategoriaan, jotka olivat: valokuvaaja, mainostoimisto, tuotanto/agentuuri ja yritys. Jokaisesta kategoriasta haastateltiin neljää henkilöä. Tutkimuskysymys oli: minkälaisia vaatimuksia onnistuneiden brändivalokuvien tekeminen asettaa luovalle suunnittelulle, tuotannolle, tiimille ja yhteistyölle. Tätä selvitettiin haastatteluilla, joilla kartoitettiin ammattilaisten ajatuksia yhteistyöstä, prosessin toimivuudesta, omista erityistarpeista ja heidän näkemyksestä brändinrakennukseen käytettävien valokuvien tasosta. TULOKSET Tulosten mukaan Suomessa brändinrakennukseen käytettävien valokuvien taso ei ole niin korkea kuin se voisi olla. Suomessa yksittäiset brändit käyttävät oivaltavasti valokuvaa, mutta laajasti tarkasteltuna taso voisi olla korkeampi. Tämä johtuu siitä, että tilaajien taholta valokuvan potentiaalia brändinrakennuksen osana ei ole tiedostettu tarpeeksi selkeästi. Tulosten mukaan pohjan onnistuneille brändivalokuville luovat brändin ytimen ymmärtäminen, kaikkien osapuolten välinen luottamus, avoimuus, selkeys ja toimiva kommunikaatio. Tähän tarvitaan riittävästi aikaa, ja se mahdollistuu budjettien kohdistamisella lopputulosten kannalta keskeisiin kohteisiin. Ongelmatilanteita syntyy, kun valokuvausta tilattaessa määräävänä kilpailutuskriteerinä on hinta. Tällöin valokuvaaja jää usein teknisen suorittajan asemaan ja osa hänen luovasta potentiaalistaan hyödyntämättä. Tuloksissa korostuu osapuolien tarve reagoida kentän muutoksiin. Luovan alan ammattilaiset suhtautuvat työhönsä kunnianhimoisesti ja pyrkivät jatkuvaan uudistumiseen. Tämä näkyy valokuvaajien ja mainostoimistojen osittaisena ajautumisena kilpailuasetelmaan, kummankin laajentaessa palveluvalikoimiaan. Tilaava taho hakee rajallisten budjettien raameissa keinoja vastata brändin kuvallista maailmaa koskeviin kasvaneisiin tarpeisiin. Tämä näkyy entistä kevyempinä ja ketterämpinä toimintatapoina sekä valokuvan ja liikkuvan kuvan osittaisena sulautumisena toisiinsa. fi
dc.description.abstract OBJECTIVES OF THE STUDY The study surveyed the commercial photography that is used in brand building. Subject of the study is the collaboration of creative professionals and customer companies. Good cooperation is a basic need for a successful creative process. The study aims to build mutual way of communication, which helps to perceive the approach and needs of the other participant. RESEARCH METHOD The study consists of two parts. First one was defining the theory in the background by examining literature and researches concerning advertising, marketing, communications and photography. Second part of the study was the analysis of interviews. Sixteen professionals working with brand photography were interviewed. They were divided into four categories depending on their occupation: photographer, advertising agency, production agency and customer company. Main question of the study was: what are the requirements for creative planning, production, team and cooperation to create successful brand photography. MAIN RESULTS Results indicate that the level of the photography used in brand building in Finland is not as high as it could be. Some Finnish brands have insightful ways to use photography, but overall quality could be higher. Reason for this is that the whole potential of photography as a part of brand building is not fully acknowledged. Study shows that background for successful brand photography is in understanding the brand, trust between the both sides, open mind for ideas, coherence and communication. This can be achieved with sufficient time and correct use of funding. Problems can arise when the price is the main factor in competitioning the creative companies. Results also show the necessity to react to the changes in the field. Creative professionals are ambitious and constantly renewing their methods. This creates competition between the photographers and the advertising agencies, as both are expanding their fields of operation. Projects are controlled by their limited budgets. These changes create more lightweight and agile working methods, and also lead to the partial fusing of photography and video productions. en
dc.format.extent 137+25
dc.format.mimetype application/pdf en
dc.language.iso fi en
dc.title Lavastettua aitoutta - Ammattilaisten näkemyksiä brändivalokuvien tekoprosessista fi
dc.title Manufactured Authenticity - Views of professionals on creating brand photography en
dc.type G2 Pro gradu, diplomityö fi
dc.contributor.school Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu fi
dc.contributor.school School of Arts, Design and Architecture en
dc.subject.keyword valokuva fi
dc.subject.keyword brändi fi
dc.subject.keyword brändivalokuva fi
dc.subject.keyword haastattelututkimus fi
dc.subject.keyword luovuus fi
dc.subject.keyword yhteistyö fi
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:aalto-201605262165
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.type.ontasot Maisterin opinnäyte fi
dc.contributor.supervisor Salo, Merja
dc.programme fi


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse

My Account