Tulevaisuudentutkimuksen skenaariomenetelmä elokuvan juonen rakentamisen apuvälineenä

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto University en
dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor.advisor Koivumäki, Marja-Riitta
dc.contributor.author Reinola, Kirsi
dc.date.accessioned 2016-05-26T06:56:01Z
dc.date.available 2016-05-26T06:56:01Z
dc.date.issued 2016
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/20448
dc.description.abstract Käsikirjoittaminen on tulevan kirjoittamista: sitä kirjoitetaan aina ajallisesti eteenpäin. Tässä mielessä tule-vaisuudentutkimuksella ja käsikirjoittamisella on sama filosofinen pohja. Opinnäytetyössäni ”Skenaario - Tulevaisuudentutkimuksen skenaariomenetelmä elokuvan juonen rakentamisen apuvälineenä” pyrin osoittamaan, että käsikirjoittaja voi skenaariomenetelmän sovelluksilla laajentaa juontensa mahdollisten tapahtumien ja maailmojen kirjoa sekä testata ja kehittää skenaarioidensa, eli juonikuvioidensa luotettavuutta ja uskottavuutta. Käsikirjoitusoppaat ja erityisesti juonen rakentamiseen liittyvät teoriat ja apuvälineet käsittelevät lähes yksinomaan elokuvan ja juonen rakennetta. Itse juonen rakentamisen ja ideointiprosessin kulkua koskevaa oppimateriaalia ei käytännössä ole. Opinnäytetyössäni tulevaisuudentutkimuksen skenaariomenetelmästä kehittämäni työkalu tarjoaa analyyttisen ja ennen kaikkea visuaalisen apuvälineen erityisesti juonen käsikirjoittamiseen. Tutkielmani ensimmäisessä osassa esittelen tulevaisuudentutkimuksen skenaariomenetelmän työpro-sessin. Kuvailen skenaariotyöskentelyn tulevaisuustaulukon avulla ja avaan forecasting- ja backcasting -menetelmät. Lisäksi esittelen retroforesight- apuvälinettä, jolla tutkitaan tulevaisuuksia, jotka eivät tapahtuneet. Opinnäytetyöni toisessa osassa sovellan tulevaisuudentutkimuksen menetelmiä käsikirjoittajan työhön. Rinnalla teen case studya pitkän elokuvan käsikirjoitukseni toisen version käsikirjoitusprosessista, jossa hyödynnän tutkielmassani esittelemiäni käsikirjoittamisen skenaariomenetelmiä. Välineinä työhön tarjoan researchiä eli taustatyötä, tulevaisuuspyörässä ideoitavia elokuvan tapahtumia, tapahtumataulukkoa sekä elokuvan alusta tai lopusta lähteviä forecasting- tai backcasting-menetelmiä. Hyödynnän opinnäytetyössäni tulevaisuudentutkijoiden ja ennakoinnin ammattilaisten: Wendell Bellin, Michaël Van Cutsemin, Johannes Koposen, Hannu Linturin, Marjo Loisan, Pentti Malaskan, Tarja Meristön, Anita Rubinin ja Jukka Vepsäläisen teorioita skenaarioiden rakentamisesta tulevaisuudentutkimuksessa. Elokuvakäsikirjoittamisen teorian lähteinä käytän muun muassa Are Nikkisen, Janne Rosenvallin ja Anders Vacklinin sekä Robert McKeen kirjallisuutta. Tulevaisuudentutkimuksessa skenaariot auttavat näkemään yhteyksiä eri tapahtumien ja ilmiöiden välil-lä, jopa silloin kun ne vaikuttavat olevan toisistaan riippumattomia. Mikäli elokuvakäsikirjoittajan taustatyö on tehty huolella ja skenaarion rakentaja on rohkea, näkemyksellinen ja kykenee riittävään kuvitteluun, voi hän haastaa ilmeisimmän juonen kirjoittamassaan tarinassa ja saavuttaa omaperäisyyttä, joka ei puhtaasti lineaarisessa kirjoitustyössä ole helposti saavutettavissa. fi
dc.description.abstract Screenwriting is writing the future: it is always written in time to come. In this sense, future studies and screenwriting have the same philosophical base. In my thesis “Scenario - The scenario method as a screenwriting plot construction tool” I will try to show that with the means of various scenario method applications the writer can expand the choice of potential events and the worlds in her plots, as well as to test and develop her scenarios’, i.e. plots’ reliability and credibility. Script tutorials, theories and tools dealing with weaving up the plot almost exclusively work on the film or the plot structure. The flow of the actual ideation, or the native plot construction process clearly lacks learning material. In my thesis, a set of tools developed from the futures studies scenario methods provide an analytical and, above all, visual aid in writing the plot. In the first part of my thesis I present the futures research scenario method process. I introduce the workflow in the scenario process by presenting the futures table, and unfold the fore- and backcasting methods. In addition, I present the retroforesight theory for the study of “futures that did not happen”. In the second part I apply the futures studies methods in the work of a screenwriter. In parallel I do a case study on my writing process on a full length feature film script’s second version. In the process I utilize my theses on scenario method. As tools for the developing and writing the plot I offer research, plot events to be brainstormed in the futures wheel, an event table and finally the fore- and backcasting methods, which unwind the plot from either the beginning or the end of the film. In my thesis I make use of the theories on construction of scenarios for the futures study developed by foresight and future scientists and professionals: Wendell Bell, Michaël Van Cutsem, Johannes Koponen, Hannu Linturi, Marjo Loisa, Pentti Malaska, Tarja Meristö, Anita Rubin and Jukka Vepsäläinen. As a source of screenwriting theory I use writings from Are Nikkinen, Janne Rosenvall and Anders Vacklin as well as Robert McKee. In futures studies the scenarios help to see the links between various events and phenomena, even when they appear to be independent of each other. If the screenwriter’s background work is carefully excecuted and the author of the scenario is a bold, visionary and potent in her imagination, she can challenge the most obvious storyline and reach the originality that is not easily accessible in a purely linear writing process. en
dc.format.extent 61+1
dc.language.iso fi en
dc.title Tulevaisuudentutkimuksen skenaariomenetelmä elokuvan juonen rakentamisen apuvälineenä fi
dc.title Scenario - The scenario method as a screenwriting plot construction tool en
dc.type G2 Pro gradu, diplomityö fi
dc.contributor.school Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu fi
dc.contributor.school School of Arts, Design and Architecture en
dc.contributor.department Elokuvataiteen ja lavastustaiteen laitos fi
dc.subject.keyword elokuvakerronta fi
dc.subject.keyword käsikirjoittaminen fi
dc.subject.keyword skenaariomenetelmä fi
dc.subject.keyword tulevaisuudentutkimus fi
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:aalto-201605262154
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.type.ontasot Maisterin opinnäyte fi
dc.contributor.supervisor Küttner, Iiro
dc.programme fi


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse

My Account