Ketterä ja asiakaslähtöinen palvelukehitys tietoliikenneteollisuudessa

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor Aalto University en
dc.contributor.advisor Koskinen, Jani
dc.contributor.author Luhtala, Tommi
dc.date.accessioned 2016-05-12T10:40:51Z
dc.date.available 2016-05-12T10:40:51Z
dc.date.issued 2016-05-09
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/20337
dc.description.abstract TUTKIMUKSEN TAVOITTEET Tässä tutkimuksessa tavoitteena oli löytää hyötyjä eri palvelukehitysmalleista Soneran palvelukehitykseen. Tutkimuksessa paneuduttiin nykyisen palvelukehitysketjun kaikkiin osa-alueisiin. Tavoitteena oli löytää alan viimeisimmät kehitysmenetelmät ja suhteuttaa niitä nykyisiin menetelmiin. Työssä tutkittiin miten palvelukehitystä tulisi johtaa ja minkälaisia vaatimuksia nämä uudet kehitysmenetelmät vaativat johtajilta. AINEISTO Tutkimusta varten tehtiin 14 haastattelua, joihin osallistui henkilöitä eri yksiköistä. Kolmesta palvelukehitykseen liittyvästä yksiköstä haastateltiin neljää henkilöä, mutta liiketoimintayksiköstä haastateltiin kahta. Haastateltavina oli yksiköiden johtajien lisäksi projektipäälliköitä ja kehittäjiä, jotta tutkimuskohteesta saatiin mahdollisimman paljon tietoa. Aihetta ei oltu tutkittu aikaisemmin, joten tutkimusmenetelmäksi valittiin tämän vuoksi haastattelututkimus. TULOKSET Soneran teknologiyksikön projektikehitysmalli muistuttaa hyvin paljon perinteisiä kehitysmalleja, kuten vesiputous- ja vaihe-portti-mallia. Haastattelutulosten perusteella nähtiin, että ketterät mallit on tehty juuri lieventämään tai poistamaan haasteita, joita perinteisissä malleissa ilmenee. Tämä tutkimus vahvistaa teoriaosuudessa esitettyjä väitteitä ketterien ja perinteisten menetelmien eroavaisuuksista. fi
dc.description.abstract OBJECTIVE OF THE STUDY In this study, the aim was to find out the benefits of different product developing methods for Sonera’s service development. The study focused in all aspects of the current service development process. The objective was to find the latest and most advanced development methods and to relate them to current service development. The thesis studies how service development should be led and what kind of requirements these new development methods place leaders. MATERIALS 14 interviews were conducted for the study involving persons from different units. Three of the units had four interviewees, but the business unit had only two interviews. Interviewees were leaders of the unit, project managers and developers, so information could be gathered as much and broadly as possible. This subject has not been studied in the past, so interviews was chosen for the research method. RESULTS Sonera’s technology unit project development model is very similar to traditional development models, such as waterfall- and stage-gate-model. Based on the interviews results the agile models are made just to mitigate or eliminate the challenges, which occurs in traditional models. This study confirms the arguments in differences between agile and traditional methods presented in the theoretical part of this study. en
dc.format.extent 6 + 62
dc.format.mimetype application/pdf en
dc.language.iso fi en
dc.title Ketterä ja asiakaslähtöinen palvelukehitys tietoliikenneteollisuudessa fi
dc.title Agile and customer-centric service development in telecom industry en
dc.type G2 Pro gradu, diplomityö fi
dc.contributor.school Sähkötekniikan korkeakoulu fi
dc.subject.keyword ketterä fi
dc.subject.keyword palvelukehitys fi
dc.subject.keyword lean fi
dc.subject.keyword lean startup fi
dc.subject.keyword sonera fi
dc.subject.keyword tuotekehitys fi
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:aalto-201605122011
dc.programme.major Tietoverkkotalous fi
dc.programme.mcode ETA3003 fi
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.type.ontasot Diplomityö fi
dc.contributor.supervisor Kantola, Raimo
dc.programme TLT - Tietoliikennetekniikka (TS2005) fi
dc.location P1 fi


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse

My Account