University campus management dynamics in spatial transformation : systemic facilitation of interdisciplinary learning communities

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor Aalto University en
dc.contributor.advisor Nenonen, Suvi, Dr., Aalto University, Finland
dc.contributor.advisor Heywood, Chris, Dr., The University of Melbourne, Australia
dc.contributor.author Rytkönen, Eelis
dc.date.accessioned 2016-04-26T09:01:06Z
dc.date.available 2016-04-26T09:01:06Z
dc.date.issued 2016
dc.identifier.isbn 978-952-60-6717-9 (electronic)
dc.identifier.isbn 978-952-60-6716-2 (printed)
dc.identifier.issn 1799-4942 (electronic)
dc.identifier.issn 1799-4934 (printed)
dc.identifier.issn 1799-4934 (ISSN-L)
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/20225
dc.description.abstract University campuses can be seen as socio-technical systems that evolve due to increasing global competition, changing funding structures and technological development. These evolutions can be explored through the lenses of spatial transformation theory in three dimensions: the tightening competition shifts function from local towards global; the changing funding structures shift meaning from individual towards communal; and digitalization alters form from spaces of places towards spaces of flows. Hence, universities are increasingly operated like highly-branded businesses. This dissertation explores university campus management in a changing action environment. Campus development processes are investigated through the theory of sociotechnical systems in change and through the empirical lenses of university campus management. The aim is to identify and develop models to support campus management. The focal research questions are: 1) How does the spatial transformation paradigm affect campus management practices? 2) How has campus management responded to spatial transformation from a business model perspective? 3) How have campus management processes been affected by spatial transformation? 4) What implications do spatial transformation challenges have for campus management processes under two different sets of circumstances? This research is qualitative and bases on case studies. The empirical data has been collected by means of interviews and workshops and derives from eight Finnish and five Australian case studies. The data were analyzed with a qualitative data analysis software Atlas.ti. The results show that the spatial transformation effects to campus management practices can be divided to spatial and management process issues. A major spatial finding is that campus environments are increasingly designed based on the demands of the user communities. A major management process finding is that inclusion-oriented bottom-up facilitation challenges the control-oriented top-down management as a valid management approach. These challenges take concrete forms in future foresight for the campus management, in tightening spatial resource scarcity for the middle-management and in designing for flexibility for the operational level management. As the main contribution to knowledge, this dissertation produced a model that visualizes the challenges that campus managers are facing and helps campus management organizations to prioritize and discuss the emerging issues. Potential future research streams include demand explorations, model testing, and service concept development. en
dc.description.abstract Yliopistokampukset voidaan nähdä sosioteknisinä systeemeinä, jotka muuttuvat kansainvälisen kilpailun kovetessa, rahoitusrakenteiden muuttuessa ja teknologisen kehityksen myötä. Kampusten muutoksia voidaan tarkastella tilallisen muutoksen teorian näkökulmasta kolmessa ulottuvuudessa: toiminta muuttuu lokaalista globaaliksi;  tarkoitus muuttuu yksilökeskeisestä yhteisökeskeiseksi; ja muoto muuttuu paikkasidonnaisesta virtaussidonnaiseksi. Yliopistoja johdetaan muutospaineista johtuen enenevissä määrin brändättyjen liikelaitosten periaattein. Tutkimus käsittelee yliopistokampusjohtamista muuttuvassa toimintaympäristössä. Muutosprosesseja tarkastellaan sosioteknisen systeemin muutoksen teorian ja kampusjohtamisorganisaation empirian kautta. Tavoitteena on tunnistaa ja kehittää malleja kampusjohtamisen tueksi. Tutkimuskysymykset ovat: 1) Miten tilallisen muutoksen paradigma vaikuttaa kampusjohtamisen käytänteisiin?; 2) Miten kampusjohtaminen on reagoinut tilalliseen muutokseen liiketoimintamallien näkökulmasta?; 3) Miten tilallinen muutos on vaikuttanut kampusjohtamisen prosesseihin?; 4) Miten tilallisen muutoksen haasteet vaikuttavat kampusjohtamisen prosesseihin kahdessa yliopistosysteemissä? Tutkimus on kvalitatiivinen ja pohjautuu tapaustutkimuksiin. Empiirinen aineisto on kerätty haastatteluin ja työpajoin, ja se pohjautuu kahdeksaan suomalaiseen ja viiteen australialaiseen tapaustutkimukseen. Aineisto analysoitiin kvalitatiivisen aineiston analysointisovelluksella Atlas.ti. Tulosten mukaan muutosten kampusjohtamisen käytänteille aiheuttamat haasteet voidaan jakaa tilallisiin ja johtamisprosessin haasteisiin. Keskeisin tilallinen havainto on, että ympäristöjä suunnitellaan entistä räätälöidymmin yhteisöjen tarpeiden lähtökohdista. Keskeisin johtamisprosessien havainto on, että osallistava alhaalta ylöspäin fasilitointi haastaa standardeihin perustuvan ylhäältä alaspäin kontrolloiden johtamisen. Muuttuneen toimintaympäristön keskeiset haasteet kampusjohdolle ovat: Kampusjohdon tulevaisuus-visiointi, keskijohdon niukkenevat tilaresurssit, ja ruohonjuuritason toiminnallisen muunneltavuuden huomioiminen tilojen ja palvelujen toteutuksessa. Päätöksenteon tueksi tuotettu kampusjohtamisen dynamiikan malli jäsentää, visualisoi ja auttaa kampusjohtamisorganisaatiota priorisoimaan sekä keskustelemaan ratkottavista haasteista. Jatkotutkimuksen aiheet liittyvät kysynnän tutkimukseen, luotujen mallien testaamiseen sekä kampusjohtamisen palvelukonseptien kehittämiseen. fi
dc.format.extent 69 + app. 107
dc.format.mimetype application/pdf en
dc.language.iso en en
dc.publisher Aalto University en
dc.publisher Aalto-yliopisto fi
dc.relation.ispartofseries Aalto University publication series DOCTORAL DISSERTATIONS en
dc.relation.ispartofseries 52/2016
dc.relation.haspart [Publication 1]: Rytkönen, E. & Nenonen, S. (2014): “Business Model Canvas in University Campus Management”, Intelligent Buildings International, Volume 6, Issue 3, pages 138-154, 2014, DOI: 10.1080/17508975.2013.807768
dc.relation.haspart [Publication 2]: Rytkönen, E. (2015): "University Campuses in Spatial Transformation – a business model typology of case Aalto University", Facilities, vol:33, iss:13/14, pp. 794 - 818, 2015. DOI: 10.1108/F-04-2014-0042
dc.relation.haspart [Publication 3]: Rytkönen, E., Nenonen, S., Österlund, E., & Kojo, I. (2015): ”Process dynamics of managing interdisciplinary, cross-organizational learning campus in change – case Aalto University”, Facilities, vol: 33, Iss: 11/12, pp. 752 - 772, 2015. DOI: 10.1108/F-11-2014-0083
dc.relation.haspart [Publication 4]: Rytkönen, E., & Heywood, C. (2015): “Tackling the challenges of University Campus Management Processes”, Living and learning for a Better Built Environment: 49th International conference of The Architectural Science Association 2015, Melbourne, Australia, 8 December 2015.
dc.relation.haspart [Publication 5]: Rytkönen, E., Heywood, C., & Nenonen, S. (submitted for review): “Campus management process dynamics– comparing Finnish and Australian practices”, Journal of Corporate Real Estate.
dc.subject.other Civil engineering en
dc.subject.other Management en
dc.title University campus management dynamics in spatial transformation : systemic facilitation of interdisciplinary learning communities en
dc.title Yliopistokampusjohtamisen dynamiikka tilallisessa muutoksessa : poikkitieteellisten oppivien yhteisöjen systeeminen fasilitointi fi
dc.type G5 Artikkeliväitöskirja fi
dc.contributor.school Insinööritieteiden korkeakoulu fi
dc.contributor.school School of Engineering en
dc.contributor.department Rakennustekniikan laitos fi
dc.contributor.department Department of Civil Engineering en
dc.subject.keyword campus management en
dc.subject.keyword community facilitation en
dc.subject.keyword added value in facilities management en
dc.subject.keyword socio-technical systems en
dc.subject.keyword spatial transformation en
dc.subject.keyword kampusjohtaminen fi
dc.subject.keyword yhteisöfasilitointi fi
dc.subject.keyword kiinteistöjohtamisen lisäarvo fi
dc.subject.keyword sosio-tekniset systeemit fi
dc.subject.keyword tilallinen muutos fi
dc.identifier.urn URN:ISBN:978-952-60-6717-9
dc.type.dcmitype text en
dc.type.ontasot Doctoral dissertation (article-based) en
dc.type.ontasot Väitöskirja (artikkeli) fi
dc.contributor.supervisor Peltokorpi, Antti, Assistant Prof., Aalto University, Finland
dc.contributor.supervisor Saari, Arto, Prof., Tampere University of Technology, Finland
dc.opn Jensen, Per Anker, Prof., Technical University of Denmark, Denmark
dc.contributor.lab BES research group en
dc.rev Helkkula, Anu, Assistant Prof., Hanken School of Economics, Finland
dc.rev Balslev Nielsen, Susanne, Prof., Technical University of Denmark, Denmark
dc.date.defence 2016-05-06


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse

My Account