The implications of a retail offering for the successful multi-channel strategy

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto University en
dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor.author Viisteensaari, Samu
dc.date.accessioned 2012-01-10T13:07:34Z
dc.date.available 2012-01-10T13:07:34Z
dc.date.issued 2011
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/2018
dc.description.abstract OBJECTIVES OF THE STUDY The purpose of this thesis is to study the implications of a retail offering for the successful multi-channel strategy. The idea is to identify the varying roles and functions of different channels, namely the offline and online channels, and how these fit a retailer?s original business model. Due to the differences in the offering characteristics and in the channel attributes, different product and channel combinations are more convenient for customers to use than others. That is, the value of information and the relative complexity of a buying process are aspects that can limit channel use as there are things an offline channel can provide but an online channel cannot and vice versa. This study aspires to provide understanding about the implications of these aspects for the multi-channel integration and optimal alignment of the channel roles and functions with a firm's generic strategy decisions. METHODOLOGY The empirical part of the thesis is formed by the qualitative case studies of three companies with different retail offerings. The data from the case companies was collected for the empirical study using semi-structured interviews of the company representatives. The empirical data was analyzed in the light of the theoretical framework and various integration strategy and business model theories discussed in the literature review of this thesis. The idea of the empirical study is also to illustrate different integration strategies retailers have used with their online and offline channels and how these strategies are affected by the firms' offerings. FINDINGS The results of the study indicate that the offering characteristics and channel attributes pose certain limitations to the channel roles in a multi-channel strategy. The channels should be seen as complementing alternatives providing a convenient multi-channel shopping experience for consumers at different stages of a buying process. The optimal integration of the channels provides a variety of benefits for both retailers and customers while the two-way use of information has a significant role in the creation of these benefits. TUTKIMUKSEN TAVOITTEET Tutkielman tarkoituksena on perehtyä vähittäiskaupan tarjooman vaikutuksiin monikanava-strategian toimivuuden kannalta. Tarkoituksena on tunnistaa käytettävien kanavien, fyysisten ja virtuaalisten, erilaiset roolit ja toiminnot sekä se miten nämä sopivat yrityksen alkuperäiseen liiketoimintamalliin. Erot tarjoomien ja kanavien ominaisuuksissa aiheuttavat sen, että toiset tuotteiden ja kanavien yhdistelmät toimivat asiakkaan kannalta paremmin kuin toiset. Tarkemmin sanottuna informaation arvo ja ostoprosessin monimutkaisuus vaikuttavat kuluttajien kanavien valintaan ja käyttöön fyysisen kanavan pystyessä tarjoamaan tiettyjä etuja virtuaaliseen kanavaan verrattuna ja päinvastoin. Tämän tutkimuksen tarkoituksena on lisätä ymmärtämystä näiden tekijöiden vaikutuksista monikanavastrategiaan sekä eri kanavien integrointiin optimaalisella tavalla yrityksen yleinen kilpailustrategia huomioiden. METODOLOGIA Tutkielman empiirinen osuus muodostuu laadullisesta tutkimuksesta, joka keskittyy kolmeen yritykseen, jotka kukin edustavat hyvin erilaista tarjoomaa. Aineisto tapaustutkimusta varten kerättiin puolistrukturoiduilla haastatteluilla, joissa haastateltiin kunkin kolmen yrityksen edustajia. Kerättyä aineistoa analysoitiin tutkielmassa käytetyn teoreettisen viitekehyksen sekä erilaisten integraatiostrategia- ja liiketoimintamalliteorioiden valossa. Empiirisen tutkimuksen tarkoituksena on havainnollistaa erilaisia fyysisten ja virtuaalisten kanavien integraatiostrategioita vähittäiskaupassa ja sitä miten yritysten erilaiset tarjoomat vaikuttavat näihin strategioihin. TUTKIMUKSEN TULOKSET Tutkimuksen tulokset osoittavat, että tarjoomien ja kanavien ominaisuudet asettavat tiettyjä rajoitteita ja mahdollisuuksia kanavarooleille ja -toiminnoille monikanavastrategiassa. Tutkimuksen mukaan kanavat tulisi nähdä toisiaan täydentävinä vaihtoehtoina, jotka tarjoavat kätevän ja miellyttävän tavan tehdä ostoksia monikanavaympäristössä ja hyödyntää eri kanavien ominaisuuksia ostoprosessin eri vaiheissa. Optimaalinen integraatiostrategia mahdollistaa monia hyötyjä niin yritykselle kuin sen asiakkaillekin ja informaatiolla on tärkeä kahden suunnan rooli näiden hyötyjen synnyttämisessä. en
dc.format.extent 110
dc.format.mimetype application/pdf en
dc.language.iso en en
dc.title The implications of a retail offering for the successful multi-channel strategy en
dc.type G2 Pro gradu, diplomityö fi
dc.contributor.school Kauppakorkeakoulu fi
dc.contributor.school School of Economics en
dc.contributor.department Department of Information and Service Economy en
dc.contributor.department Tieto- ja palvelutalouden laitos fi
dc.subject.keyword Multi-channel integration
dc.subject.keyword multi-channel strategy
dc.subject.keyword retailing
dc.subject.keyword retail offering
dc.subject.keyword electronic commerce
dc.subject.keyword Internet strategy
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:aalto-201201111222
dc.type.dcmitype text en
dc.programme.major Information Systems Science en
dc.programme.major Tietojärjestelmätiede fi
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.type.ontasot Pro gradu tutkielma fi
dc.subject.helecon tietojärjestelmät
dc.subject.helecon information systems
dc.subject.helecon kauppa
dc.subject.helecon commerce
dc.subject.helecon kohderyhmät
dc.subject.helecon target groups
dc.subject.helecon strategia
dc.subject.helecon strategy
dc.subject.helecon integraatio
dc.subject.helecon integration
dc.subject.helecon internet
dc.subject.helecon internet
dc.subject.helecon e-business
dc.subject.helecon e-business
dc.ethesisid 12686
dc.date.dateaccepted 2011-11-28
dc.location P1 I


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse

My Account