Who are we and why does it matter? Impact of organizational identity on managerially relevant outcomes

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor Aalto University en
dc.contributor.advisor Salo, Olli
dc.contributor.author Meldo, Perttu
dc.date.accessioned 2016-04-20T10:41:18Z
dc.date.available 2016-04-20T10:41:18Z
dc.date.issued 2016-04-06
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/20181
dc.description.abstract Organizational identity has received generous amount of interest amongst researchers of organizational behavior and psychology during the past decade. Yet, the amount of empirical studies demonstrating the influence of identity on other organizational phenomena has been insufficient to attract much interdisciplinary and management interest. Organizational identity defined as internal, that is, employees’ view of the organization, is very subjective in its nature. Thus, comparison of identities across multiple organizations is challenging. This study aims to establish organizational identity as an essential issue for organizational management. Rather than investigating what are the qualitative identities of organizations, four quantitative dimensions of organizational identity are analyzed. These dimensions are studied in regards to three outcomes relevant to organizational governance: employee work motivation, employee organizational commitment, and organizational-level effectiveness. Deductive approach is used to analyze a data set of more than 100 000 respondents from 46 organizations. The sample consists of only large, for-profit corporations, which limits the generalizability to smaller or non-profit organizations. Linear and polynomial regression models are used to assess the effects of four identity dimensions on observed outcomes. A total of seven hypotheses were tested. The individual-level results suggest that organizational identity doesn’t have notable impact on employee work motivation. However, significant relationships between the individual-level dimensions of organizational identity and employee commitment are found. Results imply that organizational identity is a factor only in more permanent cognitive attitudes, but not in temporary notions such as motivation. Findings about organizational-level outcomes complement past research. Based on the proxy of this study, organizational identity is a salient element in determining organizational effectiveness, a type of longer-term performance indicator. Results indicate that leaders and managers can influence organization’s identity. They should advance a uniform identity throughout the whole organization. Said identity should be meaningful to employees and represent values deemed fitting in given industry or environment This study was conducted under the Big Data research program at the Aalto University School of Science. The secondary data used in research was provided by a third party, without any interaction between the author and the surveyed companies. en
dc.description.abstract Viime vuosikymmenen ajan organisaation identiteetti on ollut vahva kiinnostuksen aihe, etenkin organisaatiokäyttäytymisen ja -psykologian tutkijoiden joukossa. Toistaiseksi, empiirisien tutkimusten määrä ei ole ollut riittävä, jotta aihe olisi herättänyt kiinnostusta poikkitieteellisissä piireissä ja liikkeenjohdon saralla. Organisaation identiteetti määritellään yrityksen sisäisenä näkemyksenä siitä mitä se edustaa. Toisin sanoen, kuinka työntekijät käsittävät organisaation. Subjektiivisen luonteen vuoksi identiteetin vertailu organisaatioiden välillä on tutkimuksellisesti haastavaa. Tämä työ tähtää vakiinnuttamaan organisaation identiteetin liikkeenjohdon kannalta keskeiseksi aiheeksi. Sen sijaan että vertailtaisiin identiteetin kvalitatiivisia ominaisuuksia organisaatioiden välillä, työssä keskitytään analysoimaan organisaatioidentiteetin mitattavia ulottuvuuksia. Näiden ulottuvuuksien merkitystä tutkitaan suhteessa kolmeen organisaation hallinnon kannalta tärkeään muuttujaan: yksilöiden työmotivaatio, yksilöiden sitoutuneisuus ja organisaatiotason tehokkuus. Deduktiivisen lähestymisen kautta tutkimuksessa analysoitava aineisto käsittää yli 100 000 yksilöllistä vastausta 46 eri organisaatiosta. Otos koostuu ainoastaan suurista yrityksistä tai yhtiöistä, mikä joiltain osin rajoittaa löydösten yleistettävyyttä. Ulkopuolelle jäävät ainakin pienet organisaatiot ja ei-kaupalliset organisaatiot. Empiirisen osion päämenetelmänä käytetään lineaarista- ja polynomista regressiomallinnusta oletettujen vaikutusten arvioimiseksi. Yhteensä seitsemän hypoteesia testattiin edellä mainituin menetelmin. Yksilötason tulokset indikoivat että organisaation identiteetillä ei ole huomattavaa vaikutusta työmotivaatioon. Toisaalta, sillä löydettiin olevan merkittävä vaikutus työntekijöiden sitoutuneisuuteen. Tulosten avulla voidaan päätellä, että organisaation identiteetti vaikuttaa vain pysyvämpiin kognitiivisiin asenteisiin, eikä niinkään väliaikaisiin mielentiloihin kuten motivaatioon. Organisaatiotason löydökset komplementoivat aikaisempia tutkimuksia. Organisaatioidentiteetillä, mitatuissa määreissä, on positiivinen vaikutus organisaation tehokkuuteen, joka mittarina on yhteydessä yrityksen pidemmän aikavälin menestykseen. Tulokset osoittavat että johtajat ia managerit voivat vaikuttaa heidän organisaationsa identiteettiin. Heidän kannattaa edistää mahdollisimman yhtenäistä identiteettiä läpi organisaation. Lisäksi tämän identiteetin tulisi olla työntekijöiden näkökulmasta mielekäs ja edustaa arvopohjaltaan mahdollisimman paljon toimialalle tai yritykselle ideaalina pidettyä identiteettiä. Tutkimus tuotettiin osana Big Data -tutkimusohjelmaa Aalto-yliopiston Perustieteiden Korkeakoulussa. Tutkimuksessa käytetty aineisto saatiin toissijaisesta lähteestä, eikä työn tekijän ja haastateltujen yritysten välillä ollut lainkaan interaktiota. fi
dc.format.extent 69+2
dc.language.iso en en
dc.title Who are we and why does it matter? Impact of organizational identity on managerially relevant outcomes en
dc.title Who are we and why does it matter? Impact of organizational identity on managerially relevant outcomes fi
dc.type G2 Pro gradu, diplomityö en
dc.contributor.school Perustieteiden korkeakoulu fi
dc.subject.keyword organizational identity en
dc.subject.keyword effectiveness en
dc.subject.keyword performance en
dc.subject.keyword commitment en
dc.subject.keyword motivation en
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:aalto-201604201841
dc.programme.major Strategic Management fi
dc.programme.mcode TU-91 fi
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.type.ontasot Diplomityö fi
dc.contributor.supervisor Schildt, Henri
dc.programme Master’s Degree Programme in Strategy fi


Files in this item

Files Size Format View

There are no open access files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse