Kodin ja koulun kasvattaja- ja opettajaidentiteetit sekä yhteistyö mediateksteissä

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto University en
dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor.author Anttila, Elina
dc.date.accessioned 2012-01-10T13:07:30Z
dc.date.available 2012-01-10T13:07:30Z
dc.date.issued 2011
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/2008
dc.description.abstract Tutkimuksen tavoitteet Tarkastelen tutkimuksessani kodin ja peruskoulun kasvattaja- ja opettajaidentiteettien sekä yhteistyön rakentumista mediateksteissä. Tarkoitukseni on selvittää, millaisiin identiteetteihin koti ja koulu asemoituvat mediateksteissä kasvattajina ja opettajina sekä millaiseksi kodin ja koulun yhteistyö teksteissä rakentuu. Lisäksi tutkin sitä, ovatko jotkin identiteetit vallitsevia toisiin nähden. Kodin ja koulun kasvattaja- ja opettajaidentiteettien ja yhteistyön rakentumisen tutkiminen mediateksteissä on tärkeää, koska kielen avulla rakennetaan ja uusinnetaan todellisuutta ja koska medialla on suuri vaikutus ajatteluumme. Tutkimusmenetelmät Tutkimuksen metodologinen viitekehys sijoittuu kielenkäytön vaihtelevuutta tutkivan ja kriittisen diskurssianalyysin välimaastoon. Tutkimusaineisto koostuu 78:stä Helsingin Sanomissa 1.1.–30.6.2011 julkaistusta kirjoituksesta, joissa rakennetaan kuvaa kodin ja koulun yhteistyöstä tai niiden kasvattaja- ja opettajaidentiteeteistä. Tutkimusaineiston analyysi on kaksiportainen: ensin tarkastelen tutkimusaineistoa kokonaisuutena, minkä jälkeen erittelen yksityiskohtaisemmin kolmea kokonaisainestoon kuuluvaa tekstiä. Kokonaisaineiston tarkastelun yhteydessä tuon aineistosta poimittujen esimerkkikatkelmien avulla esiin, millaisia kasvattaja- ja opettajaidentiteettejä kodille ja koululle teksteissä rakentuu ja millaisena kodin ja koulun yhteistyö niissä näyttäytyy. Samalla esitän numeerisesti, kuinka yleisiä eri merkityssysteemit ja niihin liittyvät kodin ja koulun identiteetit ovat. Yksityiskohtaiseen analyysiin valitsemieni tekstien avulla hahmotan sitä, kuinka eri identiteetit ja merkityssysteemit elävät rinnan samoissakin teksteissä ja kuinka itsestään selvinä eri identiteetit teksteissä näyttäytyvät. Keskeiset tutkimustulokset Koti asemoituu tutkimusaineistossa kahdeksaan erilaiseen kasvattajaidentiteettiin, jotka liittyvät neljään eri kasvattajarepertuaariin. Kodin vallitsevin kasvattajaidentiteetti liittyy perhetaustarepertuaariin, jossa koti asemoituu ratkaisevaksi vaikuttajaksi hyvässä ja pahassa. Koulu puolestaan asemoituu kuuteen erilaiseen kasvattajaidentiteettiin, jotka liittyvät kolmeen eri kasvattajarepertuaariin. Koulun kasvattajaidentiteeteistä vallitsevimmaksi rakentuu puuttujan identiteetti, jossa koulu asemoituu esimerkiksi puuttujaksi oppilaan epäsuotuisaan käytökseen. Kodin kasvatusvastuu rakentuu teksteissä ensisijaiseksi, kun taas koulun kasvatusvastuu rajoittuu lähinnä ongelmiin puuttumiseen. Opettaminen rakentuu teksteissä varsin vahvasti koulun tehtäväksi, mutta toisaalta myös koti asemoituu merkittäväksi vaikuttajaksi lapsen oppimistuloksiin. Kodin ja koulun yhteistyö näyttäytyy teksteissä usein varsin perinteisenä yksisuuntaisena tiedonvälityksenä. Lisäksi yhteistyö rakentuu monesti oppilaiden ongelmien ympärille ja erimielisyyksien sävyttämäksi. Toisinaan yhteistyö näyttäytyy kuitenkin myös dynaamisuusrepertuaarina, jossa koti ja koulu asemoituvat vastavuoroisen yhteistyön osapuoliksi. Helsingin Sanomissa käytävä kasvatus- ja opetuskeskustelu sekä kodin ja koulun välistä yhteistyötä rakentava keskustelu on melko kriittistä, mutta ei samalla tavalla kasvatusammattilaisten hallitsemaa kuin joissain aiemmissa tutkimuksissa on havaittu. Kasvatusammattilaisten lisäksi ääneen pääsevät yhtä lailla oppilaiden vanhemmat, oppilaat itse sekä muut tahot. fi
dc.format.extent 110
dc.format.mimetype application/pdf en
dc.language.iso fi en
dc.title Kodin ja koulun kasvattaja- ja opettajaidentiteetit sekä yhteistyö mediateksteissä fi
dc.type G2 Pro gradu, diplomityö fi
dc.contributor.school Kauppakorkeakoulu fi
dc.contributor.school School of Economics en
dc.contributor.department Department of Management and International Business en
dc.contributor.department Johtamisen ja kansainvälisen liiketoiminnan laitos fi
dc.subject.keyword peruskoulu
dc.subject.keyword koti
dc.subject.keyword vanhemmat
dc.subject.keyword kodin ja koulun yhteistyö
dc.subject.keyword media
dc.subject.keyword diskurssianalyysi
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:aalto-201201111212
dc.type.dcmitype text en
dc.programme.major Organization and Management en
dc.programme.major Organisaatiot ja johtaminen fi
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.type.ontasot Pro gradu tutkielma fi
dc.subject.helecon organisaatio
dc.subject.helecon organization
dc.subject.helecon johtaminen
dc.subject.helecon management
dc.subject.helecon koti
dc.subject.helecon home
dc.subject.helecon koulut
dc.subject.helecon schools
dc.subject.helecon kasvatus
dc.subject.helecon educational systems
dc.subject.helecon opetus
dc.subject.helecon education
dc.subject.helecon identiteetti
dc.subject.helecon identity
dc.subject.helecon yhteistyö
dc.subject.helecon cooperation
dc.subject.helecon viestintä
dc.subject.helecon communication
dc.subject.helecon media
dc.subject.helecon media
dc.ethesisid 12676
dc.date.dateaccepted 2011-11-25
dc.location P1 I


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse

My Account