Tietojärjestelmissä tarvittavien menestystekijöiden kartoitus osana liiketoiminnan ja IT:n strategista yhteensovittamista. Case VR-Yhtymä Oy

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto University en
dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor.author Hietanen, Ville
dc.date.accessioned 2012-01-10T13:07:30Z
dc.date.available 2012-01-10T13:07:30Z
dc.date.issued 2011
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/2007
dc.description.abstract Tutkijat eivät ole päässeet yhteisymmärrykseen siitä, millä tasolla tai miten liiketoiminnan ja IT:n strategista yhteensovittamista (strategic alignment) tulisi toteuttaa parhaimman lopputuloksen saavuttamiseksi. Sen tärkeydestä ollaan kuitenkin yhtä mieltä sekä akateemisten tutkijoiden että operatiivisten toimijoiden, kuten IT-alan ammattilaisten taholta. Myös tietojärjestelmätarpeet vaihtelevat suuresti esim. yritysten liiketoiminta- ja tukifunktioiden välillä, minkä lisäksi suuret muutokset toimintaympäristössä, kuten yritysfuusiot tai laajat muutosohjelmat nostavat tietojärjestelmäarkkitehtuurin rakentamisen haasteellisuutta. Ennen uusien tietojärjestelmien hankintaa tai nykyisten järjestelmien korvaamista on syytä selvittää ensin yrityksen käytössä olevien tietojärjestelmien kyky vastata niitä käyttävän organisaation tarpeisiin ja tavoitteisiin. Tutkimuksen tarkoituksena on lisätä ymmärrystä em. strategisen yhteensovittamisen merkityksestä sekä tutkia tietojärjestelmien menestystekijöiden kartoittamista havainnollistavana esimerkkinä IT:n ja liiketoiminnan välisestä yhteistyöstä. Tähän liittyen pyritään vastaamaan, miten tietojärjestelmien menestystekijöiden kartoittaminen ja tietojärjestelmille asetettavat tavoitteet voidaan kytkeä osaksi liiketoiminnan ja IT:n strategista yhteensovittamista, ja mitä asioita em. strategisessa yhteensovittamisessa tulee ottaa huomioon erityisesti IT:n näkökulmasta, sekä millaisia tietojärjestelmien menestystekijöiden kartoittamisen tueksi soveltuvia työkaluja löytyy kirjallisuudesta ja mihin tarpeisiin ne parhaiten soveltuvat. Tutkimuksen päätavoitteena on muodostaa liiketoiminnan ja IT:n strategisen yhteensovittamisen ja tietojärjestelmien menestystekijöiden kartoittamisen yhdistävä ja yleistettävissä oleva käsitteellinen viitekehysmalli, jossa huomioidaan erityisesti IT:n näkökulmasta merkittäviä strategisia ja organisatorisia käsitteitä. Tutkimus tehtiin toimeksiantona VR-Yhtymä Oy:n IT-yksikölle osana konsernitason tietojärjestelmäarkkitehtuurin päivittämistä. Yhden tutkimusmenetelmän sijaan valittiin tutkimusmenetelmien yhdistelmä (ns. sekamenetelmä), jossa käytettiin kvalitatiivisia metodeja, kuten tapaustutkimusta ja avoimia kysymyksiä, sekä kvantitatiivista menetelmää Internet-kyselyn muodossa. Kysely toteutettiin kesäkuun alussa 2011 lähettämällä se tutkimuksen kohdeyrityksen kahden toimintaympäristön (tukifunktio ja liiketoimintafunktio) avaintietojärjestelmät hyvin tunteville henkilöille. Aineistoa kerättiin lisäksi dokumenttien muodossa useista eri lähteistä. Tutkimuksen keskeinen tulos on IT:n ja liiketoiminnan strategisen yhteensovittamisen ja tietojärjestelmien menestystekijöiden kartoittamisen yhdistävä viitekehysmalli. Muodostettu malli kytkee toisiinsa kaksi merkittävää IT:n ja erityisesti tietojärjestelmätieteen tutkimusaluetta ja antaa omalta osaltaan panoksensa alueen tutkimukseen. Lisäksi tutkimuksen empiiriset tulokset tukevat DeLonen ja McLeanin (1992) tietojärjestelmien menestystekijät -mallin käyttöä. Käytännön kontribuutio perustuu myös ko. viitekehysmalliin ja sen käytön yleistettävyyteen, minkä lisäksi tutkimus avaa olennaisia käsitteitä ja niiden välisiä yhteyksiä niin, että ne helpottavat osapuolten välistä viestintää mm. liiketoiminnan ja IT:n eri organisaatiotasoilla. fi
dc.format.extent 122
dc.format.mimetype application/pdf en
dc.language.iso fi en
dc.title Tietojärjestelmissä tarvittavien menestystekijöiden kartoitus osana liiketoiminnan ja IT:n strategista yhteensovittamista. Case VR-Yhtymä Oy fi
dc.type G2 Pro gradu, diplomityö fi
dc.contributor.school Kauppakorkeakoulu fi
dc.contributor.school School of Economics en
dc.contributor.department Department of Information and Service Economy en
dc.contributor.department Tieto- ja palvelutalouden laitos fi
dc.subject.keyword liiketoiminnan ja IT:n strateginen yhteensovittaminen
dc.subject.keyword tietojärjestelmien menestystekijät
dc.subject.keyword järjestelmäarkkitehtuuri
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:aalto-201201111211
dc.type.dcmitype text en
dc.programme.major Logistics en
dc.programme.major Logistiikka fi
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.type.ontasot Pro gradu tutkielma fi
dc.subject.helecon logistiikka
dc.subject.helecon logistics
dc.subject.helecon tietojärjestelmät
dc.subject.helecon information systems
dc.subject.helecon rautatieliikenne
dc.subject.helecon railway transport
dc.subject.helecon kehitys
dc.subject.helecon development
dc.subject.helecon integraatio
dc.subject.helecon integration
dc.subject.helecon strategia
dc.subject.helecon strategy
dc.subject.helecon menestyminen
dc.subject.helecon success
dc.ethesisid 12675
dc.date.dateaccepted 2011-12-02
dc.location P1 I


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse

My Account