Examining Life Cycle Management in Urban Development - Identifying Unexploited Value through a Life Cycle Management Approach

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor Aalto University en
dc.contributor.advisor Junnila, Seppo, Prof., Aalto University, Department of Built Environment, Finland
dc.contributor.author Ristimäki, Miro
dc.date.accessioned 2016-04-01T09:01:04Z
dc.date.available 2016-04-01T09:01:04Z
dc.date.issued 2016
dc.identifier.isbn 978-952-60-6722-3 (electronic)
dc.identifier.isbn 978-952-60-6721-6 (printed)
dc.identifier.issn 1799-4942 (electronic)
dc.identifier.issn 1799-4934 (printed)
dc.identifier.issn 1799-4934 (ISSN-L)
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/20058
dc.description.abstract Sustainable urban development presents a great opportunity to mitigate climate change as urban areas are responsible for the majority of energy consumption and environmental impacts. In combination with our growing cities and urbanization, our current urban development practices are questioned in terms of a sustainable outcome from a life cycle perspective.  Obtaining a long-term perspective is essential in urban development, however the urban development process is perceived as fragmented resulting in an unsustainable life cycle outcome. The purpose of this study is to examine how life cycle management is perceived in urban development and is there added value created through a life cycle approach.  A qualitative research approach is utilized through case study research. Data is collected in form of interviews, questionnaires, participant observations and life cycle assessment modelling as both qualitative and quantitative data are combined to enhance understanding of the phenomenon.  This dissertation argues that a life cycle approach is overlooked and that there is a lack of life cycle responsibility in urban development. This study identified that there is added value to be created through a life cycle management approach in terms of sustainability. However, value creation is challenging due to unsuccessful alignment of business models, interest conflicts between public and private actors and lack of common targets.  Since life cycle management in urban development has not yet been examined comprehensively in the academic literature, this dissertation presents novel empirical findings to the field of urban development. Pragmatic contribution for the industry is recognizing the sustainable value creation potential through a life cycle management approach.   en
dc.description.abstract Kestävä kaupunkikehittäminen tarjoaa erinomaisen mahdollisuuden vaikuttaa ilmastonmuutokseen, sillä kaupunkialueet ovat vastuussa suurimmasta osasta energian kulutuksesta ja ympäristövaikutuksista. Kestävän kaupunkikehityksen haasteet yhdistettynä voimistuvaan kaupungistumiseen kyseenalaistavat nykyiset kaupunkikehityksen käytännöt elinkaarinäkökulmasta.  Pitkän aikavälin näkökulma on hyvin olennainen kaupunkikehityksessä. Kaupunkikehitysprosessi koetaan kuitenkin rikkonaiseksi, mikä puolestaan johtaa elinkaarinäkökulmasta kestämättömään kaupunkirakenteeseen. Tämän tutkimuksen tarkoituksena on tarkastella, miten elinkaarijohtaminen ymmärretään kaupunkikehityksessä sekä voidaanko lisäarvoa luoda elinkaaren huomioivalla lähestymistavalla.  Laadullista tutkimusotetta hyödynnetään tapaustutkimusten kautta. Empiirinen aineisto on kerätty haastatteluiden, kyselyiden, osallistuvan havainnoinnin ja elinkaarimallintamisen muodossa. Laadullista ja määrällistä aineistoa yhdistämällä lisätään ymmärrystä tutkittavasta ilmiöstä.  Tutkimus esittää, että elinkaarinäkökulmaa ei ole huomioitu riittävästi ja että alan toimijat eivät kanna elinkaarivastuuta kaupunkikehityksessä. Tutkimus kuitenkin osoittaa, että lisäarvoa on mahdollista luoda kestävän kehityksen puitteissa kaupunkikehityksessä elinkaaren huomioivalla lähestymistavalla. Kuitenkin lisäarvon luominen on haastavaa, sillä liiketoimintamalleja ei ole linjattu tukemaan elinkaarinäkökulmaa, julkisten ja yksityisten sektoreiden välillä on eturistiriitaa ja yhteisten projektitavoitteiden asettaminen on vähäistä.  Elinkaarijohtamista kaupunkikehityksessä ei ole toistaiseksi tutkittu kattavasti akateemisessa kirjallisuudessa ja siten tämä väitöskirja esittää uusia empiirisiä havaintoja kaupunkikehityksen alalle. Käytännön hyöty rakennetun ympäristön toimijoille on  tutkimuksessa tunnistettu olevan kestävän kehityksen arvonluontipotentiaali, joka on mahdollista saavuttaa elinkaarijohtamisen lähestymistavan myötä. fi
dc.format.extent 58 + app. 91
dc.format.mimetype application/pdf en
dc.language.iso en en
dc.publisher Aalto University en
dc.publisher Aalto-yliopisto fi
dc.relation.ispartofseries Aalto University publication series DOCTORAL DISSERTATIONS en
dc.relation.ispartofseries 54/2016
dc.relation.haspart [Publication 1]: Junnila, Seppo; Ristimäki, Miro (2012) Public Demand for Eco-Efficient Concepts in Urban Development. Taylor & Francis Group. International Journal of Strategic Property Management, volume 16, issue 1, pages 21-36. ISSN of journal: 1648-715X. DOI: 10.3846/1648715X.2011.609569
dc.relation.haspart [Publication 2]: Ristimäki, Miro; Säynäjoki, Antti; Heinonen, Jukka; Junnila, Seppo (2013) Combining life cycle costing and life cycle assessment for an analysis of a new residential district energy system design. Elsevier Ltd. Energy, volume 63, pages 168-179. ISSN of journal: 0360-5442. DOI: 10.1016/j.energy.2013.10.030
dc.relation.haspart [Publication 3]: Ristimäki, Miro; Singh, Vishal (2014) Improving Life Cycle Management by employing BIM in Real Estate Management – Case Study. CIB International Conference on Construction in a Changing World, Sri Lanka, May 4-7.2014. ISBN: 978-1-907842-54-2
dc.relation.haspart [Publication 4]: Rajakallio, Karoliina; Ristimäki, Miro; Andelin, Mia; Junnila, Seppo (2015) Business Model Renewal in Context of Integrated Solutions Delivery: A Network Perspective. Submitted to the journal International Journal of Strategic Property Management in January 2015. Submitted after minor revision.
dc.relation.haspart [Publication 5]: Ristimäki, Miro; Junnila, Seppo (2015) Sustainable Urban Development calls for Responsibility through Life Cycle Management. Sustainability 2015, volume 7, issue 9, 12539-12563. ISSN of journal: 2071-1050. DOI: 10.3390/su70912539
dc.subject.other Real estate en
dc.subject.other Regional planning en
dc.title Examining Life Cycle Management in Urban Development - Identifying Unexploited Value through a Life Cycle Management Approach en
dc.title Elinkaarijohtamisen tutkiminen kaupunkikehityksessä – hyödyntämättömän arvon tunnistaminen elinkaaren huomioivan lähestymistavan avulla fi
dc.type G5 Artikkeliväitöskirja fi
dc.contributor.school Insinööritieteiden korkeakoulu fi
dc.contributor.school School of Engineering en
dc.contributor.department Rakennetun ympäristön laitos fi
dc.contributor.department Department of Built Environment en
dc.subject.keyword urban development en
dc.subject.keyword urban sustainability en
dc.subject.keyword life cycle management en
dc.subject.keyword sustainability en
dc.subject.keyword life cycle assessment en
dc.subject.keyword life cycle thinking en
dc.subject.keyword kaupunkikehitys fi
dc.subject.keyword kestävä kaupunki fi
dc.subject.keyword elinkaarijohtaminen fi
dc.subject.keyword kestävä kehitys fi
dc.subject.keyword elinkaariarviointi fi
dc.subject.keyword elinkaariajattelu fi
dc.identifier.urn URN:ISBN:978-952-60-6722-3
dc.type.dcmitype text en
dc.type.ontasot Doctoral dissertation (article-based) en
dc.type.ontasot Väitöskirja (artikkeli) fi
dc.contributor.supervisor Junnila, Seppo, Prof., Aalto University, Department of Built Environment, Finland
dc.opn Hentilä, Helka-Liisa, Prof., Oulu University, Finland
dc.contributor.lab Real Estate Business en
dc.rev van Bueren, Ellen, Prof., Delft University of Technology, Netherlands
dc.rev Brunklaus, Birgit, Dr., Systems Analysis SP Technical Research Institute, Sweden
dc.date.defence 2016-04-15


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse

My Account