Projektinjohtourakoitsijan riskienhallinta korjausrakentamisessa

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor Aalto University en
dc.contributor.advisor Aaltonen, Antti
dc.contributor.author Saarinen, Oskari
dc.date.accessioned 2016-03-29T11:36:13Z
dc.date.available 2016-03-29T11:36:13Z
dc.date.issued 2016-03-21
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/19969
dc.description.abstract Yhä useammassa rakennusprojektissa käytetään toteutusmuotona projektinjohtomallia. Projek- tinjohtomalli soveltuu hyvin korjausrakentamiseen joustavuutensa ansiosta. Korjausrakentami- sessa suunnitelmien puutteellisuus ja lähtötietojen puute aiheuttavat usein ongelmia, mikä suosii projektinjohtomallin valintaa toteutusmuodoksi. Malliin itseensä sisältyy riskejä kuten jousta- van yhteistyön toteuttaminen useiden toimijoiden kanssa ja aikataulutuksen onnistuminen eri työvaiheissa. Korjausurakan lähtötiedot ovat usein puutteellisia tai suunnitelmat ovat kesken- eräisiä. Projektinjohtomallissa tehtävä urakoiden pilkkominen saattaa aiheuttaa omat riskinsä. Diplomityön tavoitteena oli tutkia korjausrakentamisessa projektinjohtomallin merkittävimmät riskitekijät, selvittää syyt niille sekä tutkia, miten riskejä hallitaan. Tutkimus on rajattu käsitte- lemään ainoastaan korjaushankkeita, jotka toteutetaan projektinjohtomallilla. Tutkimukseen valittiin kahdeksan kohdeyrityksen valitsemaa hanketta, joista kaksi jouduttiin tutkimuksen ai- kana poistamaan turvaluokituksesta johtuen. Tutkimusmenetelmänä käytettiin henkilöhaastatteluja ja projektien riskidokumentaation ana- lysointia. Tarkastelemalla yrityksen riskienhallintadokumentteja ja haastattelemalla hankkeissa mukana olleita henkilöitä tutkittiin, miten yritys toteuttaa riskienhallinnan. Riskeissä keskityttiin pääasiassa projektiriskeihin. Henkilöihin kohdistuvat riskit rajattiin tutkimuksesta pois. Tutki- mus on yrityksen kannalta tärkeä, koska korjausrakentaminen volyymi kasvaa Suomessa ja yri- tyksessä halutaan varautua riskeihin paremmin. Lisäksi yrityksen riskienhallintaan tarvitaan uusia työkaluja. Tutkimus osoittaa, että projektinjohtomallilla toteutettavien projektien menestyksellisen toteu- tuksen uhkana on merkittäviä riskitekijöitä liittyen erityisesti urakkasuunnitelmien puutteelli- suuteen ja rakentamisen aikana tuleviin muutoksiin. Poikkeamien aiheuttamat lisä- ja muutos- työt ovat merkittäviä riskitekijöitä projektinjohtototeutuksessa. Tutkimus antaa yritykselle kehi- tysehdotuksia korjausrakentamisen riskienhallintaan projektitasolla. Tutkimuksen perusteella päivitettiin lisäksi yrityksen riskienhallintasuunnitelma. Tutkimuksen tuloksena ehdotetaan, että yrityksen teoreettiset riskienhallintametodit pitäisi jal- kauttaa tehokkaammin projektitasolle. Lisäksi yrityksen reklamaatio- sekä lisä- ja muutostyökäy- täntöjä tulisi yhtenäistää. Jatkotutkimuksissa tulisi kehittää yritykselle riskienhallinnan apuväli- neeksi toimiva ohjelmisto, jolla voidaan dokumentoida riskejä ja kehittää yrityksen riskienhallin- taa. fi
dc.description.abstract Construction management contracting has become an increasingly popular contracting method among Finnish construction projects over the last couple of decades. This type of contracting of- fers substantial benefits, especially for renovation projects due to its flexibility. In renovation pro- jects, the low level of planning and initial background knowledge of older structures tends to be the norm at the beginning of many projects. This represents a significant reason for adopting pro- ject management contracting. However, there are several risks related to construction manage- ment contracting itself, such as the co-operation between the project parties. As well, the division of a project into smaller parts carries its own risks. This study aims to assess the kinds of risks that exist in project management contracting, the caus- es for them, and how to control them. To accomplish this, the study focused on renovation pro- jects. Consequently, eight projects were chosen by the company related to the study; however, two of these were removed during the study. The research methodology of the study included interviews of key project personnel and an analy- sis of the documents related to the projects and their risk management. The focus of this risk man- agement was mainly on project risks. Other risks related to project personnel, such as accidents, were excluded from the study. The overall research proved quite important for the company in order to assess and develop their risk management. This study indicates that significant risks exist related to project management contracting due to the low level of planning and changes in planning during construction work. The design modifica- tions which may change the contract price also pose considerable risks in project management contracting if they are not tightly controlled. As such, the study provides development proposals for the company for managing these risks. In addition, the risk management plan of the company was updated according to the results of the study. This study proposes that effective theoretically sound methods of risk management should be bet- ter deployed at the project level in the company. Moreover, there is a need to standardize the way in which a company controls reclamations and changes in contract price due to design modifica- tions. Further study of this could develop an easy-to-use IT software which can help document risks and better control them. en
dc.format.extent 91 + 2
dc.language.iso fi en
dc.title Projektinjohtourakoitsijan riskienhallinta korjausrakentamisessa fi
dc.title Risk management of renovation projects based on construction management contracting en
dc.type G2 Pro gradu, diplomityö en
dc.contributor.school Insinööritieteiden korkeakoulu fi
dc.subject.keyword riskienhallinta fi
dc.subject.keyword projektinjohtomalli fi
dc.subject.keyword korjausrakentaminen fi
dc.subject.keyword projektinjohtourakoitsija fi
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:aalto-201603291592
dc.programme.major Rakennusmateriaalit ja tuotantotekniikka fi
dc.programme.mcode IA3001 fi
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.type.ontasot Diplomityö fi
dc.contributor.supervisor Puttonen, Jari
dc.programme Rakenne- ja rakennustuotantotekniikan koulutusohjelma fi


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse

My Account