Tietomallipohjainen rakennettavuuden hallinta koulurakennuksen tuotantovaiheessa

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor Aalto University en
dc.contributor.advisor Tauriainen, Matti
dc.contributor.author Helminen, Joni
dc.date.accessioned 2016-03-29T11:35:49Z
dc.date.available 2016-03-29T11:35:49Z
dc.date.issued 2016-03-21
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/19966
dc.description.abstract Rakennettavuus on noussut tärkeäksi työkaluksi rakentamisen tehokkuuden, tuottavuuden ja laadun parantamisessa. Viime aikoina tehdyissä tutkimuksissa on esitetty, että rakennettavuutta voi edistää tietomallilla. Tämä tutkimus keskittyy kehittämään tietomallipohjaisia ratkaisuja, joilla voidaan edistää rakennettavuutta tuotantovaiheessa. Tietomallipohjaisilla ratkaisuilla pyritään parantamaan ja visualisoimaan rakennettavuutta, poistamaan rakennettavuusongelmia sekä etsimään optimaalisia ratkaisuja tuotantoon ja rakentamiseen. Tehty empiirinen tutkimus koostui kolmesta osasta; haastatteluista, toiminta- ja kirjallisuustutkimuksesta. Tutkija toimi tietomalleista vastaavana kehittäjänä ja edistäjänä koulun laajennustyömaalla. Haastattelut suoritettiin puolistrukturoituina teemahaastatteluina, joissa keskityttiin kahteen aihealueeseen; rakennettavuus ja tietomallinnus. Haastatteluissa tunnistettiin useita rakennettavuusongelmia. Toimintatutkimuksessa tutkija auttoi tietomallipohjaisilla keinoilla työmaan johtohenkilöstöä ratkaisemaan jokapäiväisiä ongelmia ja etsimään optimaalisia ratkaisuja rakennettavuuden edistämiseksi. Tietomallipohjaisten ratkaisujen soveltuvuutta testattiin jälkikäteen henkilöstön kanssa. Tutkimuksen käyttökelpoisuutta varmennettiin työn aikana tehdyn kirjallisuustutkimuksella. Tutkimuksessa tunnistettiin erilaisia rakennettavuutta parantavia tietomallipohjaisia ratkaisuja tuotantovaiheessa, kuten 4D-aikataulu, 3D-aluesuunnitelma, tiedonhaku, visualisointi, suunnittelun ohjaus ja törmäystarkastukset. Tietomallipohjainen rakennettavuuden kehittäminen painottui 4D-aikataulun ympärille. Tietomallipohjaisella 4D-aikataululla oli helpompi hallita ja ohjata työntekijöitä, suunnitella tehtäviä etukäteen, tehdä hankintoja sekä suunnitella asennusjärjestystä. Tietomalli mahdollistaa nopean tiedonhaun, kuten elementtien painojen määrittelyn sekä suunnitteluprosessin edistymisen ja korkojen tarkastelun. Tietoa käytettiin esimerkiksi suunnitteluprosessin ohjaukseen sekä runkorakennusvaiheen aikataulun ja torninosturin nostokapasiteetin visualisointiin. Myös turvallisuutta ja työmaan järjestelyä edistettiin 4D-aikataululla ja väliaikaisten tukien ja rakenteiden mallintamisella. Tuloksien perusteella kehitettiin luonnos tietomallipohjaisesta toteutusprosessista ja ohjeet tietomallin käytöstä rakennustyömaalla. Tutkimustulokset ovat hyödynnettävissä kohdeyrityksen tulevissa rakennusprojekteissa. fi
dc.description.abstract Constructability has emerged as an important tool for improving construction efficiency, productivity and quality. Recent research has suggested constructability can be promoted through the use of building information modeling (BIM). This thesis focuses on BIM-based methods used on the building site in order to improve constructability at the construction stage. Suitable BIM-based methods were developed to improve and visualize constructability, remove constructability problems and search for optimum solutions for production and construction. An empirical study was carried out by using three different research methods: interviews, action research and literature review. The researcher worked as a BIM developer and a facilitator on the construction site of a school building project. The interviews were executed as semi-structured interviews focusing on two main themes: constructability and BIM. In the interviews, several constructability issues were identified. In the action research, the researcher helped construction site leadership to solve daily issues and to for search optimum solutions for constructability with BIM-based methods. Afterwards the suitability of BIM solutions was tested with the leadership. The utility of the study was confirmed and verified by literature review which was carried out during the study. The study identified different BIM-based methods, such as visualization, 4D-schedule, 3D-site layout, information searching, planning guidance and clash checks, to improve the constructability at a construction stage. The BIM-based constructability development concentrated on the 4D-schedule. With the BIM-based 4D-schedule, it was easier to control and instruct workers, plan tasks beforehand, make procurements and plan an assembly sequence. BIM enables the fast search of information, such as defining element weights, the progress of a design process and elevations. This information was used, for example, to guide design processes and to visualize assembly schedules and the lifting capacity of a tower crane. Furthermore, the safety and arrangement of the building site were improved by the 3D-site layout and by modelling temporary supports and structures. As its result, this thesis presents the draft of a BIM-based execution process and guides for using BIM on a construction site. The results will be utilized in other building projects of the building company in question. en
dc.format.extent 81 + 9
dc.format.mimetype application/pdf en
dc.language.iso fi en
dc.title Tietomallipohjainen rakennettavuuden hallinta koulurakennuksen tuotantovaiheessa fi
dc.title BIM-based management of constructability in the construction phase of a school building en
dc.type G2 Pro gradu, diplomityö en
dc.contributor.school Insinööritieteiden korkeakoulu fi
dc.subject.keyword rakennettavuus fi
dc.subject.keyword tietomalli fi
dc.subject.keyword tietomallinnus fi
dc.subject.keyword tuotantovaihe fi
dc.subject.keyword rakentaminen fi
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:aalto-201603291589
dc.programme.major Rakennetekniikka fi
dc.programme.mcode R3001 fi
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.type.ontasot Diplomityö fi
dc.contributor.supervisor Puttonen, Jari
dc.programme Rakenne- ja rakennustuotantotekniikan koulutusohjelma fi


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse

My Account