Paineenhallinta vesijohtoverkostossa

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor Aalto University en
dc.contributor.advisor Kyrönseppä, Raisa
dc.contributor.advisor Ahopelto, Suvi
dc.contributor.author Virta, Suvi-Pauliina
dc.date.accessioned 2016-03-29T11:35:12Z
dc.date.available 2016-03-29T11:35:12Z
dc.date.issued 2016-03-21
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/19962
dc.description.abstract Paineenhallinnan tavoitteena on vähentää vesijohtoverkoston vuotovesien määrää. Paineenhallinnalla voidaan parantaa verkoston hallintaa vakioimalla virtaussuuntia, optimoimalla painetasoja ja pilkkomalla verkostoa hallittaviin kokonaisuuksiin. Erityisesti edistyneet paineenhallintamenetelmät tukevat vedenjakelun ohjausta. Paineenhallinnalla voidaan parantaa asiakaskokemusta vähentämällä verkoston paineenvaihteluita. Paineenhallinnalla on havaittu olevan putkirikkoja vähentäviä vaikutuksia, mutta lisätutkimustarve on ilmeinen. Työn tavoitteena on tarkastella paineenhallinnan mahdollisuuksia ja vaikutuksia erityyppisillä verkostoalueilla. Paineenhallinnan periaatteita, toteutustapoja, tavoitteita ja toteutuneita vaikutuksia tarkastellaan teoriaosuudessa. Paineenhallintamenetelmien tarkastelussa keskitytään erityisesti paineensäätölaitteiden säätö- ja ohjaustapoihin. Paineenhallintamenetelmien soveltuvuudesta tyypillisille verkoston ominaisuuksille on koottu yhteenveto, jota voidaan käyttää vaihtoehtojen rajaamisen tukena. Sammutusvesien saannin takaaminen verkostosta muodostaa merkittävän huomioitavan seikan paineenhallintamenetelmien valintaan alueilla, joilla virtaamanlisäys on tarpeen. Työssä esitetään tunnuslukua rajatuista verkostoalueista muodostettujen paineenhallinta-aluekokonaisuuksien keskinäiseen vertailuun. Tunnusluvun tavoitteena on tunnistaa suurimmat mahdollisuudet paineenhallinnan toteutukseen omaavat aluekokonaisuudet. Tunnuslukua käytetään työssä suunnitelluista aluemittausalueista muodostettavien paineenhallinta-alueiden keskinäiseen arvottamiseen valittaessa alueita paineenhallinnan vaikutusten arviointiin. Paineperusteisella verkostomallinnuksella tarkastellaan paineenalennuksen vaikutuksia vuotovesien määrään. Paineperusteinen verkostomallinnus muuttaa solmupisteiltä saatavaa virtaamaa paineen muuttuessa toisin kuin kulutusperusteinen mallinnus. Kulutusperusteinen verkostomallinnus saattaa aliarvioida verkoston vedenjohtokapasiteettia erityisesti alhaisten verkostopaineiden aikana, joten verkoston resilienssin tarkasteluun on suositeltavaa käyttää paineperusteista mallinnusta. fi
dc.description.abstract The aim of pressure management is to reduce leakage from the water distribution network. Pressure management can improve network management by standardizing flow directions, optimizing pressure levels and splitting the network into more manageable parts. Particularly advanced pressure management methods support the operational network management. Pressure management can also improve customer service by reducing pressure changes in the water distribution network. Reduction of burst frequency may occur, but further studies are needed. The aim of this thesis is to study the possibilities and effects of pressure management in different types of water distribution networks. The principles, implementations, objectives and effects of pressure management are studied. The study of pressure management methods focuses especially on pressure control methods. The suitability of pressure control methods in typical properties of water distribution network are compiled into a summary, which can be used to comparison of alternatives. The assurance of firefighting water availability from the water distribution network forms a significant matter that needs to be taken into account when selecting the pressure control method. This thesis proposes an index to mutually compare different variations of pressure management areas formed from district metered areas. The objective of the index is to identify the most suitable area complex for pressure control implementation. The index is used to value the area complexes formed from planned district metered areas and to choose the areas for estimation of the possible effects of pressure management. Pressure-driven network modelling is used to study the effects of pressure reduction in the leakage. Unlike demand-driven network modelling pressure-driven network modelling changes the available discharge from nodes as pressure changes. The use of demand-driven network modelling can result in underestimating the capacity of water distribution network especially during low pressure conditions. en
dc.format.extent 100 + 5
dc.format.mimetype application/pdf en
dc.language.iso fi en
dc.title Paineenhallinta vesijohtoverkostossa fi
dc.title Pressure management in water distribution network en
dc.type G2 Pro gradu, diplomityö en
dc.contributor.school Insinööritieteiden korkeakoulu fi
dc.subject.keyword paineenhallinta fi
dc.subject.keyword paineenhallintamenetelmät fi
dc.subject.keyword paineensäätö fi
dc.subject.keyword paineperusteinen verkostomallinnus fi
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:aalto-201603291585
dc.programme.major Vesi- ja ympäristötekniikka fi
dc.programme.mcode R3005 fi
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.type.ontasot Diplomityö fi
dc.contributor.supervisor Vahala, Riku
dc.programme Yhdyskunta- ja ympäristötekniikan koulutusohjelma fi


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse

My Account