Sisäilmakorjausprojektin onnistumisen varmentaminen ja laadunvarmistus

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor Aalto University en
dc.contributor.advisor Sistonen, Esko
dc.contributor.author Levänen, Oskari
dc.date.accessioned 2016-03-29T11:25:39Z
dc.date.available 2016-03-29T11:25:39Z
dc.date.issued 2016-02-22
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/19928
dc.description.abstract Tässä työssä on tutkittu niitä keinoja, joiden avulla voidaan varmistaa sisäilmakorjausprojektin onnistuminen ja kuinka korjaukselle asetettu laatutaso voidaan saavuttaa. Tässä tutkimuksessa on tutkittu nykyisiä laadunvarmistuksen menetelmiä, joilla varmennetaan projektin onnistuminen ja ennakoidaan nykyiset ja tulevat ongelmat. Tietoa on hankittu kirjallisuuden, haastatteluiden ja mallikohteen avulla. Sisäilmakorjausprojektien onnistumisen kannalta on tärkeää saada selville kaikki ongelmien aiheuttajat, korjausten tarvittava laajuus, kohteeseen sopivat ja toimivat korjausratkaisut sekä korjausten kiireellisyys. Suppeilla osakorjauksilla tai korjausten huonolla laadulla voidaan aiheuttaa enemmän haittaa kuin hyötyä, mikäli ongelmat rakennuksessa jatkuvat ja käyttäjien luottamus korjausten onnistumiseen menetetään. Huonoimmassa tapauksessa riittämättömät tai muista syistä epäonnistuvat korjaukset pahentavat jo olemassa olevaa ongelmaa tai johtavat uusiin ongelmiin ja hankkeen kustannukset kasvavat jopa uudisrakentamista korkeammiksi. Myös korjausten viivästyminen eli ongelman pitkittyminen johtaa samoihin haittavaikutuksiin. Sisäilmakorjausprojektin onnistumisen toteaminen korjausten valmistuttua on vaikeaa, eikä siihen ole olemassa selkeitä keinoja. Tästä syystä onnistumisen varmentamista ja laadunvarmistusta tulee tehdä koko projektin ajan. Tätä voidaan toteuttaa muun muassa valitsemalla pätevä projektihenkilöstö, projektin osapuolten yhteistyön kehittämisellä ja huolellisella valvonnalla ja tarkastuksilla. Tutkimuksen perusteella sisäilmakorjausprojekteissa esiintyviä ongelma- ja kehitysalueita ovat säännöllisten kuntotutkimusten ja pitkän tähtäimen suunnitelmallisuuden puute, kuntotutkijan ja korjaussuunnittelijoiden heikko yhteistyö, puutteet yleisessä tiedonkulussa, sähköisten järjestelmien toimivuus, puutteet dokumentoinnissa, ylläpidon ja huollon puutteet, aktiivisen jälkiseurannan puute, työmaavalvonnan kehittäminen, laadunvarmistuksen puutteet ja laadunvarmistuksen vastuun keskittäminen. Mallikohteen korjausten ei voida sanoa onnistuneen kaikilta osin, mihin on johtanut monta eri tekijää, muun muassa kohteen ominaispiirteet ja rakennuksen suojelu. Tutkimuksen tulosten perusteella laadittiin prosessikaaviot sisäilmaongelman selvittämisen ja sisäilmakorjausprojektin etenemiseen sekä sisäilma-asiantuntijan tehtäväluettelo. Tutkimuksen tulosten ja kehitysehdotusten toimivuus käytännössä tulee varmistaa malliprojektin avulla. Malliprojektista saatujen tulosten perusteella voidaan jatkaa tutkimuksessa esitettyjen toimenpiteiden kehittämistä. fi
dc.description.abstract This thesis examines ways for success confirmation and quality assurance of indoor air quality improvement projects. Further, this study researches methods that are often used for success confirmation and quality assurance and potential problem areas of these methods. This study approaches these matters by covering the prior academic literature, expert interviews and an example project. In order to ensure an indoor air quality improvement project to succeed, it is important to find out all things initiating problems, extent of needed repairs, target specified repair methods and urgency of repairs. Often, insufficient repairs cause more damage than benefit in case that the problems continue and the trust of the users for successful repairs is lost. In the worst case inadequate repairs make the existing problem worse or trigger new problems. In addition, this can materialize in accumulating repair project expenses, which may, in the end, grow higher than it would be the case with entirely new buildings. Also, the delay of repairs and prolonged problems might lead to the equivalent adverse effects. Confirming the success of the indoor air quality improvement project is difficult and there are no distinct methods for this. For this reason, the success confirmation and quality assurance needs to be continuous through the whole indoor air quality improvement project. This can be executed by choosing competent project personnel, improving informing between project persons and thorough monitoring. Based on the study, problems and areas to develop in indoor air quality improvement projects are lack of regular condition surveys and long-term planning, the liaison between condition researcher and repair designers has been incomplete, defective informing between project personnel, lack of systematic property maintenance, active monitoring and proper quality assurance. The repairs of the example project has not been fully successful. This was caused by, for example, feature of the building and conservation of the building. Based on the results of the study, flowcharts for finding the indoor air problem and for progress of the indoor air quality improvement project was created. In addition, a to-do list for indoor air expert was created. The results and propositions of the study needs to be tested with an example project. Based on the results of this example project can be continued to develop the propositions suggested in this study. en
dc.format.extent 148 + 28
dc.language.iso fi en
dc.title Sisäilmakorjausprojektin onnistumisen varmentaminen ja laadunvarmistus fi
dc.title Success confirmation and quality assurance of indoor air repair project en
dc.type G2 Pro gradu, diplomityö en
dc.contributor.school Insinööritieteiden korkeakoulu fi
dc.subject.keyword sisäilmakorjaus fi
dc.subject.keyword sisäilmaongelma fi
dc.subject.keyword laadunvarmistus fi
dc.subject.keyword onnistumisen varmentaminen fi
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:aalto-201603291551
dc.programme.major Rakennetekniikka fi
dc.programme.mcode R3001 fi
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.type.ontasot Diplomityö fi
dc.contributor.supervisor Kurnitski, Jarek
dc.programme Rakenne- ja rakennustuotantotekniikan koulutusohjelma fi


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse

My Account