Improving organisational structures to enhance innovation activity within a large company

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor Aalto University en
dc.contributor.advisor Iljin, Pasi
dc.contributor.author Mikkonen, Antti
dc.date.accessioned 2016-03-29T11:25:33Z
dc.date.available 2016-03-29T11:25:33Z
dc.date.issued 2016-02-17
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/19927
dc.description.abstract Innovation is the best way to drive long-term competitive advantage. Thus, deservedly, innovation has been a top priority on top management’s agendas as means to generate growth. The target company, over the last few years, has placed significant investments in developing its innovation activities to generate organic growth and to create a more innovative organisational culture. The objective of this study was to explore how current structures, such as incentive and integration systems, affect innovation within the target company, and to suggest changes in structures that could foster the company’s innovation efforts. The study draws on the ambidexterity literature that explores how companies can orchestrate the exploitation of existing capabilities and offerings, while exploring the development of new capabilities and offerings. This study combined qualitative and quantitative research methods. For the qualitative part of the study, thirteen employees from various positions and parts of the organization identified through interviews structural elements that advance or hinder innovation within the target company. For the quantitative part of the study, 13% of the target company’s employees responded to a survey on what influences their innovation behavior. By reflecting the findings for the survey and the interviews to the ambidexterity literature, the study provides significant conclusions for the target company’s management. The findings indicate four main areas that hinder innovation in the target company: a) absence of an “innovation portfolio management” approach, b) the current incentives system, c) lack of frequent or continuous innovation processes, and d) insufficient intra-organizational communication regarding innovation. The study provides recommendations to the target company’s management on how to resolve those issues and become more ambidextrous. en
dc.description.abstract Innovaatio on paras tapa ylläpitää yrityksen kilpailuetua pitkällä aikavälillä. Innovaatio onkin siis ollut ylemmän johdon keino luoda kasvua. Viime vuosina tutkimuksen kohdeyritys on panostanut merkittävästi innovaatiotoiminnan kehittämiseen orgaanisen kasvun vauhdittamiseksi ja innovatiivisemman kulttuurin luomiseksi. Tämän tutkimuksen tavoitteena oli tutkia, miten yritysrakenteet, kuten insentiivimalli, vaikuttavat innovaatiotoimintaan kohdeyrityksessä, ja antaa parannusehdotuksia rakenteisiin innovaatiotoiminnan vauhdittamiseksi. Tässä tutkimuksessa käytetään kaksikätisyyteen (eng. ambidexterity) liittyvää kirjallisuutta, joka tutkii miten yritykset voivat hyödyntää tehokkaasti olemassa olevaa liiketoimintaa ja toisaalta etsiä samanaikaisesti uusia innovaatioita. Tässä tutkimuksessa on käytetty sekä kvalitatiivisia että kvantitatiivisia tutkimusmetodeja. Tutkimuksen kvalitatiivisessa osassa haastateltiin kolmeatoista työntekijää eri puolilta organisaatiota. Haastatteluissa pyrittiin selvittämään, mitkä rakenteelliset elementit edistävät tai estävät innovaatiotoimintaa kohdeyrityksessä. Työn kvantitatiivisessa osassa lähetettiin kysely, jossa 13 % kohdeyrityksen työntekijöistä vastasi kysymyksiin innovatiivisesta käyttäytymisestä. Tuloksia verrattiin kirjallisuuteen, minkä avulla pystyttiin esittämään suosituksia kohdeyrityksen johdolle. Tutkimustuloksena löydettiin neljä pääaluetta, jotka estävät innovaatiotoimintaa kohdeyrityksessä: a) innovaatioportfoliojohtamisen puuttuminen, b) nykyinen insentiivimalli, c) jatkuvan tai tarpeeksi useasti käytettävän innovaatioprosessin puuttuminen, ja d) riittämätön organisaation sisäinen innovaatiokommunikointi. Tutkimus antaa kohdeyrityksen johdolle suositukset, joiden avulla löydetyt ongelmat voidaan ratkaista ja kaksikätisyyttä lisätä. fi
dc.format.extent 102+36
dc.language.iso en en
dc.title Improving organisational structures to enhance innovation activity within a large company en
dc.title Suuren yrityksen organisaatiorakenteen parantaminen innovoinnin mahdollistamiseksi fi
dc.type G2 Pro gradu, diplomityö en
dc.contributor.school Perustieteiden korkeakoulu fi
dc.subject.keyword ambidexterity en
dc.subject.keyword leveraging internal resources en
dc.subject.keyword innovation portfolio en
dc.subject.keyword innovation communication en
dc.subject.keyword innovation process en
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:aalto-201603291550
dc.programme.major Strateginen johtaminen fi
dc.programme.mcode TU-91 fi
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.type.ontasot Diplomityö fi
dc.contributor.supervisor Biniari, Marina
dc.programme Tuotantotalouden koulutusohjelma fi


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse

My Account