Renaissance Entrepreneurship: A Grounded Theory of Entrepreneurial Recycling

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor Aalto University en
dc.contributor.advisor Thulesius, Hans, Associate Prof., Lund University, Sweden
dc.contributor.author Hämäläinen, Markko
dc.date.accessioned 2016-03-22T10:01:26Z
dc.date.available 2016-03-22T10:01:26Z
dc.date.issued 2014
dc.identifier.isbn 978-952-60-5787-3 (electronic)
dc.identifier.isbn 978-952-60-5786-6 (printed)
dc.identifier.issn 1799-4942 (electronic)
dc.identifier.issn 1799-4934 (printed)
dc.identifier.issn 1799-4934 (ISSN-L)
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/19851
dc.description Julkaistu vain painettuna, saatavuus katso Bibid. Published only in printed form, availability see Bibid
dc.description.abstract Entrepreneurship is a phenomenon that has a significant effect on its practitioners and the societies in which they live. Despite the large amount of entrepreneurship throughout the world, a significant part of new ventures fail. This has a considerable social impact, because these failures often cause the entrepreneurs to lose their entrepreneurial intentions. In contrast, many other entrepreneurs, regardless of the degree of success of their initial attempts, are able to adopt entrepreneuring as a general approach to many areas of their lives. The objective of this dissertation study was to better understand how such "renaissance" entrepreneurs, who have multiple passions in various domains of life, proceed in their careers. To achieve this goal, the study selected an inverted approach that started with the data and created a new, emergent theory. The study started with the following generic research question: "How do entrepreneurs with multiple passions proceed in their careers, and what drives them?" The theory creation process was based on extensive field observations and interviews with entrepreneurs in several countries. By using the constant comparative method of the grounded theory approach, the observed regularities in entrepreneurial behavior were conceptualized and related to one another. For theoretical parsimony, the construction of the theory was limited to one main concern of the entrepreneurs and to the process that they used to resolve the concern. The concern that emerged as the central point of the new theory was termed need of fit; this concern is introduced here as an important new concept for entrepreneurship research. Need of fit means that entrepreneurs want to engage in activities that suit them and partially define who they are. The entrepreneurs with multiple passions – renaissance entrepreneurs – start to resolve their need of fit through the process of entrepreneurial recycling – another novel entrepreneurial concept presented in this dissertation. Within the process of entrepreneurial recycling, renaissance entrepreneurs sequentially start projects using old projects and their accumulated resources as a springboard. This recycling provides leverage for new projects and creates a sense of purpose by giving new meanings to slack resources. At the same time, entrepreneurial recycling progressively accumulates an entrepreneur's resource base and shows how their past business endeavors, regardless of their level of success, promote learning and contribute to future endeavors. Project recycling transcends and combines distinctive domains such as businesses, hobbies, and personal lives. en
dc.description.abstract Yrittäjyys on ilmiö, joka vaikuttaa merkittävästi sekä yrittäjiin itseensä että ympäröivään yhteiskuntaan. Yrittäjyys on nykymaailmassa hyvin yleistä, mutta silti suuri osa uusista yrityksistä epäonnistuu. Epäonnistuneet yrittäjät usein menettävät halunsa yrittää, mikä vaikuttaa yhteiskuntaan. Toisaalta on olemassa myös monia sellaisia yrittäjiä, jotka onnistuvat omaksumaan yritteliäisyyden yleiseksi lähestymistavakseen elämän muillekin osa-alueille riippumatta siitä, menestyikö heidän yritystoimintansa alussa vai ei. Tämän väitöskirjatutkimuksen tavoitteena oli ymmärtää, miten tällaiset useita elämänalueita intohimoisesti lähestyvät "renessanssi-yrittäjät" etenevät urallaan. Tavoitteen saavuttamiseksi tein tutkimuksen valtavirrasta poiketen aloittamalla aineiston analyysillä ja luomalla sen perusteella uuden teorian. Tutkimuksen aloitin yleisellä tutkimuskysymyksellä: "Miten yrittäjät, jotka laajasti soveltavat intohimoista lähestymistapaa, etenevät urallaan, ja mikä heitä motivoi?" Teorian muodostaminen perustui lukuisiin kenttähavaintoihin sekä yrittäjien haastatteluihin useissa maissa. Grounded theory -menetelmän ja siihen kuuluvan jatkuvan vertailun avulla yrittäjien käyttäytymisessä havaitut säännönmukaisuudet muutin käsitteiksi, jotka edelleen suhteutin toisiinsa. Jotta teoria ei olisi paisunut liian laajaksi, rajasin sen kehittämisen yhden yrittäjille keskeisen ongelman ympärille. Samalla tutkin sitä, miten yrittäjät pyrkivät tätä keskeistä ongelmaa käsittelemään. Tässä tutkimuksessa keskeiseksi nousseen ongelman nimesin yrittäjien sopivuuden tarpeeksi. Tämä käsite on yrittäjyystutkimuksessa uusi. Sopivuuden tarve tarkoittaa sitä, että yrittäjät haluavat tehdä asioita, jotka sopivat heille ja jotka samalla osaltaan määrittelevät heidät. Monialaisesti intohimoiset yrittäjät – renessanssi-yrittäjät – ratkovat sopivuuden tarvettaan yritteliään kierrättämisen avulla. Tämä on toinen väitöskirjassa esitetty uusi yrittäjyyskäsite. Yritteliään kierrättämisen prosessissa yrittäjät aloittavat uusia projekteja käyttäen ponnahduslautanaan vanhoja projekteja ja niistä kertyneitä resursseja. Tällainen kierrättäminen antaa käyttövoimaa uusille projekteille. Toisaalta se myös luo merkityksen tunnetta, kun otetaan uuteen käyttöön tyhjän panttina olleita resursseja. Samalla kierrättäminen kartuttaa yrittäjän resurssivarastoa ja osoittaa, että olivatpa aiemmat projektit menestyksekkäitä tai eivät, ne kaikki edesauttavat oppimista ja tätä kautta edistävät tulevia projekteja. Tällainen projektien kierrättäminen yhdistää elämän eri osa-alueita, kuten yritystoimintaa, harrastuksia ja yksityiselämää. fi
dc.format.extent 182
dc.language.iso en en
dc.publisher Aalto University en
dc.publisher Aalto-yliopisto fi
dc.relation.ispartofseries Aalto University publication series DOCTORAL DISSERTATIONS en
dc.relation.ispartofseries 111/2014
dc.subject.other Entrepreneurship en
dc.title Renaissance Entrepreneurship: A Grounded Theory of Entrepreneurial Recycling en
dc.title Renessanssi-yrittäjyys: uusi teoria yritteliäästä kierrättämisestä fi
dc.type G4 Monografiaväitöskirja fi
dc.contributor.school Perustieteiden korkeakoulu fi
dc.contributor.school School of Science en
dc.contributor.department Tuotantotalouden laitos fi
dc.contributor.department Department of Industrial Engineering and Management en
dc.subject.keyword entrepreneurship en
dc.subject.keyword career en
dc.subject.keyword entrepreneurial career en
dc.subject.keyword resources en
dc.subject.keyword recycling en
dc.subject.keyword life cycle en
dc.subject.keyword grounded theory en
dc.subject.keyword yrittäjyys fi
dc.subject.keyword työura fi
dc.subject.keyword yrittäjän ura fi
dc.subject.keyword resurssi fi
dc.subject.keyword kierrättäminen fi
dc.subject.keyword elinkaari fi
dc.subject.keyword grounded theory fi
dc.identifier.urn URN:ISBN:978-952-60-5787-3
dc.type.dcmitype text en
dc.type.ontasot Doctoral dissertation (monograph) en
dc.type.ontasot Väitöskirja (monografia) fi
dc.contributor.supervisor Kauranen, Ilkka, Prof., Aalto University, Department of Industrial Engineering and Management, Finland
dc.opn Lichtenstein, Benyamin, Associate Prof., University of Massachusetts Boston, USA
dc.opn Mauer, René, Assistant Prof., RWTH Aachen University, Germany
dc.rev Lichtenstein, Benyamin, Associate Prof., University of Massachusetts Boston, USA
dc.rev Puhakka, Vesa, Prof., University of Oulu, Finland
dc.date.defence 2014-10-24
dc.identifier.bibid 686943


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse

My Account