Learning Centre

Stochastic Differential Equation Methods for Spatio-Temporal Gaussian Process Regression

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor Aalto University en
dc.contributor.advisor Särkkä, Simo, Prof., Aalto University, Department of Electrical Engineering and Automation, Finland
dc.contributor.author Solin, Arno
dc.date.accessioned 2016-03-18T10:01:03Z
dc.date.available 2016-03-18T10:01:03Z
dc.date.issued 2016
dc.identifier.isbn 978-952-60-6711-7 (electronic)
dc.identifier.isbn 978-952-60-6710-0 (printed)
dc.identifier.issn 1799-4942 (electronic)
dc.identifier.issn 1799-4934 (printed)
dc.identifier.issn 1799-4934 (ISSN-L)
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/19842
dc.description.abstract Gaussian processes (GPs) are widely used tools for non-parametric probabilistic modelling in machine learning, spatial statistics, and signal processing. Their strength lies in flexible model specification, where prior beliefs of the model functions are encoded by the GP model. This way they can also be interpreted as specifying a probability distribution over the space of functions. In signal processing GPs are typically represented as state-space models, whereas the kernel (covariance function) representation is favoured in machine learning. Under the kernel formalism, the naïve solution to a GP regression problem scales cubically in the number of data points, which makes the approach computationally infeasible for large data sets. This work explores the link between the two representations, which enables the use of efficient sequential Kalman filtering based methods for solving the inference problem. These methods have linear time complexity with respect to the number of data points. The interest is in presenting an explicit connection between a large class of covariance functions and state- space models. This is done for one-dimensional (temporal) covariance functions and linear time-invariant stochastic differential equations. This class of models covers a wide range of both stationary and non-stationary GP models for encoding, for example, continuity, smoothness, or periodicity. The framework also extends to spatio-temporal models, where the GP is represented as an evolution type stochastic partial differential equation and inference conducted by infinite-dimensional Kalman filtering methods. Both separable and non- separable models are considered, and implementation techniques for numerical solutions are discussed. The link between stochastic differential equations and standard covariance functions widens the applicability of Gaussian processes in combination with mechanistic physical differential equation models. Temporal and spatio-temporal Gaussian process models are useful in a multitude of data-intensive applications. Examples in this work include brain image analysis, weather modelling, financial forecasting, and tracking applications. en
dc.description.abstract Gaussiset prosessit (GP) ovat ei-parametrisia tilastollisia työkaluja, joita käytetään yleisesti koneoppimisessa, spatiaalisessa tilastotieteessä sekä signaalinkäsittelyssä. Niiden avulla mallifunktioita koskevat oletukset voidaan määritellä joustavasti. Gaussisen prosessin voi ajatella määrittelevän todennäköisyysjakauman funktioavaruuden yli. Signaalinkäsittelyssä gaussiset prosessit määritellään yleensä tila-avaruusmallin avulla, kun taas koneoppimisessa suositaan ytimeen (kovarianssifunktio) perustuvaa esitystapaa. Jälkimmäisessä esitystavassa GP-regressio-ongelman ratkaisun laskennallinen vaativuus skaalautuu kuutiollisesti aineiston koon suhteen, mikä tekee lähestymistavasta laskennallisesti raskaan suurilla tietoaineistoilla. Tässä työssä tarkastellaan tila-avaruusmallien ja kovarianssifunktioiden yhteyttä, jonka avulla voidaan käyttää tilastollisessa päättelyssä tehokkaita vaiheittaisia Kalman-suotimeen perustuvia menetelmiä. Nämä menetelmät mahdollistavat lineaarisen laskennallisen skaalautuvuuden aineiston koon suhteen. Aluksi yhteys esitetään yksiulotteisille (temporaalisille) kovarianssifunktioille, jotka voidaan esittää lineaarisina aikainvariantteina stokastisina differentiaaliyhtälöinä. Käytetyt kovarianssifunktiot sisältävät sekä stationaarisia että ei-stationaarisia GP-malleja, joiden avulla mallioletuksiin voidaan sisällyttää esimerkiksi jatkuvuutta, sileyttä tai jaksollisuutta. Tämän jälkeen menetelmäkehystä laajennetaan spatiotemporaalisiin malleihin, joissa GP esitetään evoluutiotyyppisenä stokastisena osittaisdifferentiaaliyhtälönä ja päättely tehdään ääretönulotteista Kalman-suodinta käyttämällä. Työssä käsitellään separoituvia ja ei-separoituvia malleja sekä tarkastellaan laskennallisia toteutustapoja. Stokastisten differentiaaliyhtälöiden ja yleisesti käytettyjen kovarianssifunktioiden yhteyttä voidaan käyttää myös GP-mallien yhdistämisessä mekanistisiin fysikaalisiin differentiaaliyhtälöihin. Temporaalisia ja spatiotemporaalisia gaussisia prosesseja voidaan käyttää monenlaisissa tietomääriltään suurissa sovelluksissa. Tässä työssä käytetään esimerkkeinä sovelluksia aivokuvannuksen, sään mallintamisen, markkinoiden ennustamisen sekä paikannuksen aloilta. fi
dc.format.extent 68 + app. 72
dc.format.mimetype application/pdf en
dc.language.iso en en
dc.publisher Aalto University en
dc.publisher Aalto-yliopisto fi
dc.relation.ispartofseries Aalto University publication series DOCTORAL DISSERTATIONS en
dc.relation.ispartofseries 50/2016
dc.relation.haspart [Publication 1]: Simo Särkkä, Arno Solin, and Jouni Hartikainen. Spatiotemporal Learning via Infinite-Dimensional Bayesian Filtering and Smoothing. IEEE Signal Processing Magazine, 30(4):51–61, 2013. DOI: 10.1109/MSP.2013.2246292
dc.relation.haspart [Publication 2]: Arno Solin and Simo Särkkä. Infinite-Dimensional Bayesian Filtering for Detection of Quasiperiodic Phenomena in Spatiotemporal Data. Physical Review E, 88(5):052909, 2013. DOI: 10.1103/PhysRevE.88.052909
dc.relation.haspart [Publication 3]: Arno Solin and Simo Särkkä. Explicit Link Between Periodic Covariance Functions and State Space Models. In Proceedings of the 17th International Conference on Artificial Intelligence and Statistics (AISTATS), JMLR W&CP, volume 33, pages 904–912. Reykjavik, Iceland, 2014
dc.relation.haspart [Publication 4]: Arno Solin and Simo Särkkä. Gaussian Quadratures for State Space Approximation of Scale Mixtures of Squared Exponential Covariance Functions. In Proceedings of the IEEE International Workshop on Machine Learning for Signal Processing (MLSP), pages 1–6. Reims, France, 2014. DOI: 10.1109/MLSP.2014.6958899
dc.relation.haspart [Publication 5]: Arno Solin and Simo Särkkä. State Space Methods for Efficient Inference in Student-t Process Regression. In Proceedings of the 18th International Conference on Artificial Intelligence and Statistics (AISTATS), JMLR W&CP, volume 38, pages 885–893. San Diego, CA, USA, 2015
dc.relation.haspart [Publication 6]: Simo Särkkä, Arno Solin, Aapo Nummenmaa, Aki Vehtari, Toni Auranen, Simo Vanni, and Fa-Hsuan Lin. Dynamic Retrospective Filtering of Physiological Noise in BOLD fMRI: DRIFTER. NeuroImage, 60(2):1517–1527, 2012. DOI: 10.1016/j.neuroimage.2012.01.067
dc.subject.other Computer science en
dc.subject.other Mathematics en
dc.title Stochastic Differential Equation Methods for Spatio-Temporal Gaussian Process Regression en
dc.title Stokastisia differentiaaliyhtälömenetelmiä spatiotemporaaliseen regressioon gaussisilla prosesseilla fi
dc.type G5 Artikkeliväitöskirja fi
dc.contributor.school Perustieteiden korkeakoulu fi
dc.contributor.school School of Science en
dc.contributor.department Neurotieteen ja lääketieteellisen tekniikan laitos fi
dc.contributor.department Department of Neuroscience and Biomedical Engineering en
dc.contributor.department Tietotekniikan laitos fi
dc.contributor.department Department of Computer Science en
dc.subject.keyword stochastic differential equation en
dc.subject.keyword Gaussian process en
dc.subject.keyword state-space model en
dc.subject.keyword spatio-temporal data en
dc.subject.keyword stokastinen differentiaaliyhtälö fi
dc.subject.keyword gaussinen prosessi fi
dc.subject.keyword tila-avaruusmalli fi
dc.subject.keyword spatiotemporaaliaineisto fi
dc.identifier.urn URN:ISBN:978-952-60-6711-7
dc.type.dcmitype text en
dc.type.ontasot Doctoral dissertation (article-based) en
dc.type.ontasot Väitöskirja (artikkeli) fi
dc.contributor.supervisor Lampinen, Jouko, Prof., Aalto University, Department of Computer Science, Finland
dc.opn Opper, Manfred, Prof., Technical University of Berlin, Germany
dc.contributor.lab Bayesian Methodology en
dc.rev Sanguinetti, Guido, Dr., University of Edinburgh, United Kingdom
dc.rev Lindgren, Finn, Dr., University of Bath, United Kingdom
dc.date.defence 2016-04-08
local.aalto.digifolder Aalto_65436
local.aalto.formfolder 2016_03_18_klo_11_28
local.aalto.archive yes
local.aalto.digiauth ask


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse

Statistics