From Administrative to Strategic Human Resource Management: A Case Study of Factors Affecting the Transformation

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor Aalto University en
dc.contributor.advisor Hietala, Henri
dc.contributor.author Taipale, Aleksi
dc.date.accessioned 2016-02-16T07:21:02Z
dc.date.available 2016-02-16T07:21:02Z
dc.date.issued 2016-01-20
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/19712
dc.description.abstract In the global technology fueled world, competition for suitable talent is constantly increasing. When companies are to increasing extent producing services rather that physical goods, talent is becoming the main scarce resource. This development calls for human resources functions to become a more strategic and central function in organizations. Although the new strategic and more central role for HRM is clearly called for, it is not easy to achieve. Most companies try to make their HR function strategic but fail in the transformation process. This study aims to understand what factors make or break the Strategic HRM transformation process. The study is conducted as a qualitative single case study. The study’s aim is to get a deep understanding of HRM transformation in a case company context and identify possible issues and success factors affecting the HRM transformation project in an organization. The study also analyzes and compares these issues and success factors to HRM and strategy implementation literature. The first theoretical contribution of this study is a new framework for assessing the current and target role of HRM in an organization. The framework offers a systematic way for managers to understand the progress of their HRM transformation and direction. The framework is a key measurement tool for Strategic HRM transformation project. The second theoretical contribution of this study is to propose that prior HRM literature may have overlooked organization’s role in HRM transformation process. The key issues and factors affecting HRM transformation were found to be more related to the whole organization, rather than just the HR function. This finding suggests, that making HRM strategic should be an organization level project. en
dc.description.abstract Globaalissa ja teknologiakeskeisessä yhteiskunnassa kilpailu kyvykkyyksistä on jatkuvassa kasvussa. Kun yritykset rakentavat enenevissä määrin palveluita kuin fyysisiä tuotteita, kyvykkyyksistä on tulossa kaikkein tärkein niukka resurssi. Kyvykkyyksien merkityksen kasvu tarkoittaa sitä, että henkilöstöhallintoyksiköiden tulee muuttua yrityksissä strategisemmiksi ja keskeisemmiksi. Vaikka HR-yksiköiden uusi strategisempi ja keskeisempi rooli on selvästi perusteltu ja toivottu, sen saavuttaminen on osoittautunut olevan haastavaa. Monet yritykset yrittävät tehdä HR-yksiköistä strategisia, mutta epäonnistuvat muutosprosessissa. Tämä tutkimus pyrkii ymmärtämään, mitkä seikat mahdollistavat tai estävät HR:n transformaation strategiseksi kumppaniksi. Tämä tutkimus on tehty kvalitatiivisena yhden kohdeyrityksen tapaustutkimuksena. Tutkimuksen tavoitteena on luoda kokonaisvaltainen ymmärrys HR:n muutoksesta strategiseksi kohdeyrityksen kontekstissa ja identifioida mahdollisia esteitä ja mahdollistajia muutosprosessissa. Havaittuja seikkoja peilataan HR-kirjallisuuteen sekä yleiseen strategian implementointi -kirjallisuuteen. Tämän tutkimuksen teoreettinen kontribuutio on uusi viitekehys HR:n nykyisen ja tavoiteroolin tunnistamiseen. Viitekehys tarjoaa systemaattisen tavan seurata ja ymmärtää HR:n nykytilaa sekä HR:n tavoiteroolia. Viitekehys toimii tarvittaessa jatkuvassa käytössä HR:n muutosprosessissa muutoksen onnistumisen mittarina. Tutkimuksen toinen teoreettinen kontribuution on ehdottaa, että aikaisempi HR-kirjallisuus on todennäköisesti aliarvioinut organisaation roolia HR-yksikön muutosprosessissa. Merkittävimmät HR:n muutosprosessin onnistumiseen vaikuttavat tekijät koskivat HR:n ulkopuolista organisaatiota itse HR-yksikön sijaan. Tämä löydös viittaa siihen, että HR:n muutos strategiseksi kumppaniksi pitäisi nähdä yrityksissä organisaatiotason muutoksena, eikä HR-yksikön sisäisenä projektina. fi
dc.format.extent 67+4
dc.format.mimetype application/pdf en
dc.language.iso en en
dc.title From Administrative to Strategic Human Resource Management: A Case Study of Factors Affecting the Transformation en
dc.title Hallinnollisesta henkilöstöjohtamisesta strategiseen henkilöstöjohtamiseen: Tapaustutkimus muutokseen vaikuttavista tekijöistä fi
dc.type G2 Pro gradu, diplomityö en
dc.contributor.school Perustieteiden korkeakoulu fi
dc.subject.keyword strategic human resource management en
dc.subject.keyword human resource management en
dc.subject.keyword human resources en
dc.subject.keyword SHRM en
dc.subject.keyword HRM en
dc.subject.keyword HR en
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:aalto-201602161352
dc.programme.major Strateginen Johtaminen fi
dc.programme.mcode IL3006 fi
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.type.ontasot Diplomityö fi
dc.contributor.supervisor Rajala, Risto
dc.programme Master’s Degree Programme in Strategy fi
dc.ethesisid Aalto 9306
dc.location P1


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse

My Account