Infrastruktuuri sijoituskohteena – tapaustutkimus tievalaistus

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor Aalto University en
dc.contributor.advisor Saarinen, Jani
dc.contributor.author Kasurinen, Joel
dc.date.accessioned 2016-02-16T07:19:57Z
dc.date.available 2016-02-16T07:19:57Z
dc.date.issued 2016-01-25
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/19700
dc.description.abstract Infrastruktuuri on yksi yhteiskuntarakenteen tärkeimmistä osa-alueista, sillä luodaan perusedellytykset muun muassa asumiselle, liiketoiminnalle, liikenteelle ja hyvinvointipalveluiden tuottami-selle. Infrastruktuurin investointitarve on jatkuvassa kasvussa niin globaalisti kuin lokaalisti, sillä olemassa oleva infrastruktuuri vaatii kunnossapitoa ja korjaamista, ja kaupungistuminen luo puolestaan painetta uuden infrastruktuurin rakentamiselle. Väestön ikääntyminen ja kiristynyt globaali kilpailu ovat kuitenkin heikentäneet julkisten toimijoiden taloudellista liikkumavaraa. Suomessa onkin noussut esiin huoli julkisten toimijoiden rahoituksen riittävyydestä infran ylläpitämiseen ja kehittämiseen. Tämän tutkimuksen tavoitteena on konkretisoida erilaisia infrasijoittamisen ja projektirahoituksen malleja sekä niihin liittyviä mahdollisuuksia ja riskejä sekä taloudellisesta että lainsäädännöllisestä näkökulmasta. Lisäksi työssä käsitellään tapaustutkimuksena Liikenneviraston omistamaa tievalaistusverkkoa ja sen soveltuvuutta sijoituskohteeksi. Tapaustutkimuksen pohjalta luodaan myös malli tievalaistuksesta sijoituskohteena tai pitkäaikaisena kehitys- ja palvelusopimuksena. Infrastruktuurin ominaisuuksia sijoituskohteena tarkasteltiin kirjallisuus- ja haastattelututkimuksella, joissa tutustuttiin aiempiin tutkimuksiin ja olemassa olevaan kirjallisuuteen sekä haastateltiin infran omistajia että infrasijoittajia puolistrukturoiduilla teemahaastattelumenetelmällä. Varsinaisia tutkimuksia, jotka tarkastelivat tievalaistuksen soveltuvuutta sijoituskohteeksi, ei oltu tehty aiemmin, joten Liikenneviraston tievalaistusverkon soveltuvuutta sijoituskohteeksi tutkittiin sekä kvalitatiivisen haastattelututkimuksen että kvantitatiivisen analyysin avulla. Näiden menetelmien tuloksien pohjalta tehtiin yhteenveto, jossa arvioitiin Liikenneviraston tievalaisuusomaisuuden soveltuvuutta sijoituskohteeksi. Infrasijoittamista ja projektirahoittamista varten on tarjolla lukuisia erilaisia menetelmiä, joiden toimintamekanismit poikkeavat toisistaan merkittävästi esimerkiksi riski-tuotto-profiililtaan ja likviditeetiltään. Ominaisuuksiltaan infrastruktuuri on poikkeuksellinen sijoituskohde verrattuna muihin perinteisiin sijoituskohteisiin. Infrastruktuurisijoituksille tyypillisiä ominaispiirteitä ovat muun muassa vahvat esteet sijoittamiselle, infrapalveluiden kysynnän joustamattomuus, tasainen kassavirta, joka on indeksoitavissa inflaatioon, sekä suhteellisen pieni korrelaatio muiden sijoituskohteiden kanssa. Infrastruktuuri on kuitenkin erittäin heterogeeninen omaisuuserä, joten jokaista sijoitusta tulisi tarkastella yksilöllisesti. Tutkimuksessa selvisi, että tievalaistukseen liittyy runsaasti arvonluontipotentiaalia ja sen ympärille voidaan innovoida uutta liiketoimintaa. Lisäksi tievalaistukseen liittyy runsaasti operatiivista parantamispotentiaalia esimerkiksi energiatehokkuuden suhteen. Tutkimusten tulosten pohjalta tievalaistusta voidaan pitää erittäin potentiaalisena sijoituskohteena. Siihen liittyvät potentiaaliset hyödyt ovat huomattavasti suurempia kuin haitat. Tievalaistussijoituksen soveltuvuudesta Suomen olosuhteisiin ei ole kuitenkaan aiempia kokemuksia, joten sijoituksen vaikutuksien arvioimiseksi olisi hyvä lähteä liikkeelle pilottihankkeella, jolla voidaan testata tievalaistussijoituksen toimivuutta käytännössä. fi
dc.description.abstract Infrastructure is one of the most important elements of the urban structure. It creates the basic foundation for habitation, business, transportation and the production of the welfare services. The demand for infrastructure investments is constantly growing, both globally and locally, because the existing infrastructure requires maintenance and repairing. At the same time the urbanization creates pressure to construct new infrastructure. The ageing of the population and intensified global competition have reduced the public sector’s financial room for maneuver. Therefore, in Finland there have been concerns about the adequacy of funding for infrastructure maintenance and development. The aim of this thesis is to concretize the variety of infrastructure investment and project financing methods, as well as the risks and opportunities related to them from economic and legislative perspective. This thesis also includes a case study, which examines the Finnish Transport Agency’s road lightning network, and its suitability for investments. In addition, a framework for road lighting as an investment or as a long-term development and service object is created on the basis of the case study. The characteristics of infrastructure as an asset class were examined with literary research and interview study, by exploring previous studies and existing literature as well as having an interviews with infrastructure owners and infrastructure investors. There were not any specific previous studies that have examined the road lighting as an asset. Therefore, the suitability of an investment in the Finnish Transport Agency’s road lightning network were examined with interview study as well as with quantitative analysis. There are a wide variety of different methods to implement infrastructure investment or project financing. For example, the risk-return profiles and the liquidity vary between different investment and project financing methods. Infrastructure have some unique characteristics as an asset class, which makes it an exceptional asset class when compared to other traditional assets such as stocks, bonds or real estates. Typical characteristics of infrastructure investments are strong barriers to invest, the inflexibility of the demand for infrastructure services, steady cash flow, which is often indexed to inflation, and relatively low correlation with other asset classes. However, the infrastructure is very heterogeneous asset class, thus that, all of the investments should be examined individually. Results of the case study indicates that road lighting contains substantial value creation potential and it is possible to innovate new business around it. In addition, road lighting includes substantial operational improvement potential, for example related to improving energy efficiency. Based on the results of the study, road lighting can be considered as a very potential asset class. The potential benefits associated with it are far greater than the potential risks. However, there is not any substantive evidences, how road lightning investment would work in Finnish operational environment. Therefore, it would be recommended to start with a pilot project to test the practical functioning of road lighting investment in Finland. en
dc.format.extent 100 + 3
dc.format.mimetype application/pdf en
dc.language.iso fi en
dc.title Infrastruktuuri sijoituskohteena – tapaustutkimus tievalaistus fi
dc.title Infrastructure as an asset class – case study road lighting en
dc.type G2 Pro gradu, diplomityö en
dc.contributor.school Insinööritieteiden korkeakoulu fi
dc.subject.keyword infrastruktuuri fi
dc.subject.keyword tievalaistus fi
dc.subject.keyword sijoittaminen fi
dc.subject.keyword projektirahoitus fi
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:aalto-201602161340
dc.programme.major Kiinteistöjohtaminen fi
dc.programme.mcode M3003 fi
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.type.ontasot Diplomityö fi
dc.contributor.supervisor Falkenbach, Heidi
dc.programme Kiinteistötalouden koulutusohjelma fi


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse

My Account