Investointipäätöksenteko yritysvastuun näkökulmasta - Case suomalainen energiayhtiö

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor Aalto University en
dc.contributor.author Radek, Laura
dc.date.accessioned 2016-01-19T09:33:16Z
dc.date.available 2016-01-19T09:33:16Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/19373
dc.description.abstract Yritysvastuuseen liittyvät näkökulmat eivät ole yksioikoisia tai ongelmattomia. Yritysvastuun kehittämisessä ongelmalliseksi saattaa usein muodostua yritysvastuuteemojen integroimattomuus yrityksen liiketoimintaan ja strategiaan. Vastuullisen liiketoiminnan strategisen merkityksen korostuessa tulisi yritysvastuuteemojen näkyä vahvemmin myös yrityksen pitkän tähtäimen suunnittelussa. Puitteet pitkän tähtäimen liiketoiminnalleen yritys puolestaan luo muun muassa onnistuneiden investointien kautta. Ne toimivat strategian toteuttamisvälineenä ja tätä kautta luovat pohjan yrityksen toiminnalle sekä toiminnan kehittämiselle. Tämän tutkimuksen tavoitteena on selvittää, miten yritysvastuu otetaan huomioon investointipäätöksenteossa. Tavoitteeseen pääsemiksi tutkimuksen kohteeksi valitun case-yrityksen investointipäätöksentekoa tarkastellaan kolmen näkökulman; taloudellisen vastuun, ympäristövastuun ja sosiaalisen vastuun kautta. Lisäksi tavoitteena on tutkia, näyttäytyykö yritysvastuu investointitoiminnassa vain välttämättömyytenä, vai onko sillä pikemminkin strateginen, uutta toimintaa luova rooli. Kirjallisuuskatsauksen lähdeaineistona käytetään yritysvastuun ja investointien aihealueita käsittelevää kirjallisuutta, artikkeleita ja akateemisia tutkimuksia. Tutkimus on toteutettu case-tutkimuksena, jonka aineisto on kerätty yhdessä yrityksessä teemahaastatteluin sekä perehtymällä saatavilla olevaan sisäiseen materiaaliin sekä ulkoisiin julkaisuihin. Tutkimustulosten perusteella voidaan sanoa, että yritysvastuun huomioiminen linkittyy vahvasti investointityyppiin ja investoinnin merkitykseen strategisten tavoitteiden saavuttamisessa. Investointien kehittyessä operatiivisista investoinneista strategiseen suuntaan kasvaa myös yritysvastuun merkitys. Tämä kehitys vaikuttaa osaltaan myös siihen, miten yritysvastuu huomioidaan eri vaiheissa investointipäätöksentekoprosessia. Tarkasteltaessa investointien arviointikriteereitä huomataan arvioinnin keskittyvän voimakkaasti taloudelliseen analyysiin investointityypistä huolimatta. Myös investointien suunnittelun ja hallinnoinnin eriyttämisellä havaitaan olevan positiivinen vaikutus yritysvastuun toteuttamisessa sekä yritysvastuun riittävän tason varmistamisessa investointitoiminnassa. fi
dc.format.extent 98
dc.language.iso fi en
dc.title Investointipäätöksenteko yritysvastuun näkökulmasta - Case suomalainen energiayhtiö fi
dc.type G2 Pro gradu, diplomityö fi
dc.contributor.school Kauppakorkeakoulu fi
dc.contributor.school School of Business en
dc.contributor.department Laskentatoimen laitos fi
dc.contributor.department Department of Accounting en
dc.subject.keyword investointipäätöksenteko
dc.subject.keyword strateginen investointi
dc.subject.keyword yritysvastuu
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:aalto-201601191021
dc.type.dcmitype text en
dc.programme.major Accounting en
dc.programme.major Laskentatoimi fi
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.type.ontasot Pro gradu tutkielma fi
dc.subject.helecon laskentatoimi
dc.subject.helecon accounting
dc.subject.helecon taloushallinto
dc.subject.helecon financial management
dc.subject.helecon yhteiskuntavastuu
dc.subject.helecon corporate responsibility
dc.subject.helecon yritykset
dc.subject.helecon companies
dc.subject.helecon vastuu
dc.subject.helecon responsibility
dc.subject.helecon investoinnit
dc.subject.helecon investment
dc.subject.helecon päätöksenteko
dc.subject.helecon decision making
dc.subject.helecon strategia
dc.subject.helecon strategy
dc.subject.helecon energiatalous
dc.subject.helecon energy economy
dc.ethesisid 14226
dc.date.dateaccepted 2015-12-07
dc.location P1 I


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse

My Account