Paikkatietojen automaattinen laadunarviointi avoimen lähdekoodin ohjelmistoilla

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor Aalto University en
dc.contributor.advisor Jakobsson, Antti
dc.contributor.author Mesterton, Nils
dc.date.accessioned 2015-12-16T08:05:36Z
dc.date.available 2015-12-16T08:05:36Z
dc.date.issued 2015-12-14
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/19257
dc.description.abstract Eurooppalaiset maanmittauslaitokset ovat luomassa yhteistyömaiden kansallisista aineistoista koostuvaa, maiden rajojen yli harmonisoitua viitekehystä European Lo-cation Framework (ELF) -projektissa. Kolmivuotiseen projektiin osallistuu 30 organisaatiota eri puolilta Eurooppaa. Projektin tavoitteena on tuoda INSPIRE-yhteensopivia aineistoja paremmin saataville. Aineistojen laadunarviointi on olen-nainen osa harmonisointia, sillä aineistojen laatutiedot ovat käyttäjälle tärkeitä arvioidessaan tietoaineistojen soveltuvuutta käyttötarkoitukseensa. ELF-projektissa automaattisen laadunarvioinnin avulla varmistetaan, että yhteiseen tietoaineistoon liitetään vain määrittelyiden mukaista aineistoa. Automaattinen laadunarviointi mahdollistaa nopean koko tietokannan laajuisen eheystarkastelun, jota voidaan tehdä kaikissa tietoaineiston elinkaaren vaiheissa. Työn tavoitteena oli tutkia, voidaanko paikkatietojen automaattinen laadunarviointi toteuttaa ELF-projektin laatuvaatimusmäärittelyiden pohjalta avoimen lähdekoodin ohjelmistoilla. Määrittelyiden mukaiset laatutestit pyrittiin toteuttamaan PostGIS-tietokantaohjelmistolla. Tietokannan hallintaan sekä aineiston käsittelyyn ja tarkasteluun käytettiin Quantum GIS -paikkatieto-ohjelmistoa. Työn tulokset osoittavat, että PostGIS tarjoaa kaikki laadunarvioinnissa tarvittavat analyysiominaisuudet. Tuloksissa epävarmuus kohdistuu ohjelmiston suorituskykyyn, sillä joidenkin laatutestien suoritusajat olivat pitkiä. Parempi luotettavuus tuloksille saataisiin vertaamalla työssä esitettyä ratkaisua johonkin muuhun ohjelmistoon. Jatkokehitystä varten testeille esitettiin optimointimenetelmiä. Todettiin myös, että työn perusteella voidaan toteuttaa kaikki määrittelyiden mukaiset testit kattava avoimen lähdekoodin ohjelmointikirjasto tai laadunarviointiohjelmisto. fi
dc.description.abstract European National Mapping and Cadastral Authorities (NMCAs) are in the process of creating a harmonized pan-European spatial data framework in the European Location Framework (ELF) project. ELF project consortium consists of 30 organizations, and the project is set to be completed by 2016. The main goal of the project is to enable easier access to harmonized INSPIRE data in cross-border and pan-European use cases. Data quality validation is an important part of the harmonization process, making it easier for a user to determine whether or not a dataset can be utilized for a specific purpose. Automatic data quality validation ensures that a dataset complies with data requirements before it’s added to the ELF. Automatic data quality validation is a relatively quick method for assessing spatial data consistency even throughout an entire database. This adaptive method can be applied on every phase of the spatial data life cycle. The objective of this thesis was to evaluate if open source tools could be used for enabling automatic data quality validation on ELF-compatible spatial data. PostGIS database software was used to implement quality tests based on ELF data quality requirements. Quantum GIS software was used for managing the database and for viewing, processing and constructing test data. Results indicate that PostGIS offers all analysis capabilities required for validating consistency of spatial data. Uncertainties lie in the performance aspect of the test environment because some of the tests indicated lengthy processing times. Reliability of the research could be improved by comparing the presented solution to an existing software product. Optimization methods are presented for further development. It is also suggested that the presented method would be suitable for developing an open source software library or a quality validation tool. en
dc.format.extent 57 + 17
dc.format.mimetype application/pdf en
dc.language.iso fi en
dc.title Paikkatietojen automaattinen laadunarviointi avoimen lähdekoodin ohjelmistoilla fi
dc.title Automatic spatial data quality validation using open source software en
dc.type G2 Pro gradu, diplomityö en
dc.contributor.school Insinööritieteiden korkeakoulu fi
dc.subject.keyword laadunarviointi fi
dc.subject.keyword paikkatieto fi
dc.subject.keyword PostgreSQL fi
dc.subject.keyword PostGIS fi
dc.subject.keyword ELF fi
dc.subject.keyword INSPIRE fi
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:aalto-201512165775
dc.programme.major Fotogrammetria ja kaukokartoitus fi
dc.programme.mcode M3006 fi
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.type.ontasot Diplomityö fi
dc.contributor.supervisor Haggrén, Henrik
dc.programme Geomatiikan koulutusohjelma fi


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse