Learning Centre

Electric motor project management for nuclear power plants

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor Aalto University en
dc.contributor.advisor Siltala, Tuomas
dc.contributor.author Korkeakangas, Joni
dc.date.accessioned 2015-12-16T08:00:06Z
dc.date.available 2015-12-16T08:00:06Z
dc.date.issued 2015-12-14
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/19220
dc.description.abstract The ultimate purpose of nuclear power plant safety systems is to prevent damage to the reactor and the possible release of radioactive materials into the surroundings following an internal or external event that interrupts normal power plan operation. Different design principles have been developed and they are incorporated to the safety design to ensure the safety functions are performed even if some components or whole systems fail to function as intended. Many nuclear power plant functions and safety systems need electric motors to operate. Safe, secure and peaceful use of nuclear science and technology is regulated nationally by a national regulator body. The requirements for the design and operation of a nuclear power plant are included in multiple levels of rules and hierarchy. On highest level on the hierarchy are the laws and governmental decrees, followed by regulator decrees. All national laws, decrees and regulations are based on international and industrial standards and codes and completed with additional special requirements related to regional conditions, occurred accidents or safety policies. In this thesis the main goal is to identify globally recognized requirements for electric motors used in nuclear power plants and create overall understanding of requirements and process instructions of management system, quality, and project management. The requirement specifications and tool composed as part of this thesis covers the requirements for design, qualification, management system, project management, documentation requirements and testing of the electric motors. The decisions behind the technical, process or quality solutions recommended are based on experience in previous nuclear power plant motor delivery projects and other heavily regulated industrial projects. en
dc.description.abstract Ydinvoimalaitosten turvallisuusjärjestelmien perimmäinen tarkoitus on estää reaktorin vaurioituminen ja siitä seuraava radioaktiivisten ainesten vapautuminen ympäristöön jonkin normaalista käyttötilanteesta poikkeavan ulkoisen tai sisäisen tapahtuman johdosta. Ydinturvallisuuden varmistamiseksi on kehitetty erilaisia suunnitteluperiaatteita, joilla varmistetaan turvallisuustoiminnon toteutuminen, vaikka jotkin turvallisuusjärjestelmät tai -komponentit olisivat epäkunnossa. Monet ydinvoimalaitoksen toiminnoista ja turvallisuusjärjestelmistä tarvitsevat sähkömoottoria toimiakseen. Varma, turvallinen ja rauhanomainen ydinenergian käyttö on kansallisesti säädeltyä valtion valtuuttaman säteily- ja ydinturvallisuus viranomaisen toimisesta. Ydinvoimalan turvalliseen suunnitteluun ja käyttöön liittyvät vaatimukset sisältävät useita tasoja sääntöjä ja hierarkiaa. Kaikki kansalliset valtion ja ydinturvallisuus viranomaisen säätämät lait, säädökset ja vaatimukset pohjautuvat kansainvälisiin- ja teollisuusstandardeihin sekä säädöksiin, joita on täydennetty erikoisvaatimuksilla liittyen alueellisiin olosuh-teisiin, aikaisempiin onnettomuustutkimuksiin tai turvallisuuskäytäntöihin. Tämän tutkimuksen päätavoite on tunnistaa kansainvälisesti pätevät vaatimukset sähkömoottoreille osana ydinvoimalaitoksia sekä luoda näiden vaatimuksien pohjalta prosessiohjeet sähkömoottorin valmistamisen laadunhallintaan, projektinhoitoon sekä johtamiseen. Tämän tutkimuksen ohessa kehitetty vaatimusmäärittely sekä työkalu kattavat vaatimukset sähkömoottorin suunnittelulle, kelpoistamiselle, projektinjohdolle sekä testaamiselle. Päätökset suositeltujen toimenpiteiden teknisten, prosessinhallinnan tai laadunhallinnan taustalla perustuvat kokemuksiin aikaisemmissa ydinvoimalaprojekteissa sekä muihin korkeasti säädeltyihin teollisuusprojekteihin. fi
dc.format.extent 85
dc.language.iso en en
dc.title Electric motor project management for nuclear power plants en
dc.title Ydinvoimalaitoksissa käytettävien sähkömoottoreiden projektijohtaminen fi
dc.type G2 Pro gradu, diplomityö en
dc.contributor.school Insinööritieteiden korkeakoulu fi
dc.subject.keyword nuclear en
dc.subject.keyword qualification en
dc.subject.keyword electric motor en
dc.subject.keyword project management en
dc.subject.keyword requirement en
dc.subject.keyword specification en
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:aalto-201512165738
dc.programme.major Tuotantotekniikka fi
dc.programme.mcode K3002 fi
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.type.ontasot Diplomityö fi
dc.contributor.supervisor Niemi, Esko
dc.programme Konetekniikan koulutusohjelma fi
local.aalto.openaccess no
dc.rights.accesslevel closedAccess
local.aalto.idinssi 52861
dc.type.publication masterThesis
dc.type.okm G2 Pro gradu, diplomityö


Files in this item

Files Size Format View

There are no open access files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse