Public Innovation Support – Credibility of Measurement of Impact

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor Aalto University en
dc.contributor.advisor Laine, Jari
dc.contributor.author Vanhanen, Jari
dc.date.accessioned 2015-12-16T07:58:46Z
dc.date.available 2015-12-16T07:58:46Z
dc.date.issued 2015-12-09
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/19210
dc.description.abstract The aim of this thesis is to describe public innovation support offering to small and medium sized enterprises in Finland and evaluate support providers’ impact measurement. Based on mapping of support providers, case study approach is applied to further study impact measurement of relevant support providers. Information was gathered from public sources, interviews and literature. Based on mapping, Tekes was selected as a case example of a national support provider and New Factory from Tampere as a case example of a regional support provider. Measurement of impact in the latter was quite straightforward process but Tekes gave a more complicated example. The main focus is on Tekes’ yearly publication of results of impact. Its 12 measurements for results are evaluated based on theory. Only one of the measurements is evaluated to be good, two moderate and rest to be weak. In most cases the reason for a weak evaluation was weak validity of the measurement. Based on literature, ideas for improvement are presented in the form of new indicators to describe selected objectives. Furthermore, the overall measurement of impact is discussed and new areas of measurement proposed. Even though the task of impact measurement remains challenging, improvements presented would shed more light to the impacts public funding is used for. en
dc.description.abstract Tämän diplomityön tavoitteena on kuvata julkisen innovaatiotuen tarjontaa pienille ja keskisuurille yrityksille sekä arvioida tuen tarjoajien toimien vaikuttavuuden mittaamista. Tuen tarjoajien kartoituksen perusteella tapaustutkimusmenetelmää sovelletaan keskeisten toimijoiden tutkimisessa edelleen. Tietoa kerättiin julkisista lähteistä, haastatteluista ja kirjallisuudesta. Kartoituksen perusteella Tekes valittiin tapausesimerkiksi kansallisesta tuen tarjoajasta ja Uusi Tehdas Tampereelta esimerkiksi alueellisesta tuen tarjoajasta. Jälkimmäisen osalta tuen vaikuttavuuden mittaamien oli melko suoraviivainen prosessi, mutta Tekes tarjosi haastavamman esimerkin. Päähuomio työssä on Tekesin vuosittain julkaistavassa vaikuttavuusraportissa. Sen 12 tulosten mittaria arvioidaan mittaamisen teoriaan pohjautuen. Vain yhden mittareista arvioitiin olevan hyvää tasoa, kahden kohtalaista ja loppujen heikkoa tasoa. Useimmissa tapauksissa syy huonoon arviointiin oli validiteetin puute. Kirjallisuuden perusteella esitetään kehitysehdotuksia uusien tavoitteita kuvaavien indikaattorien muodossa. Edelleen, vaikutuksen mittauksen kokonaisuutta käsitellään ja uusia mittausaiheita ehdotetaan. Vaikka vaikuttamisen mittaamisen tehtävä säilyy haastavana, esitetyt kehitysehdotukset valaisisivat enemmän julkisten varojen käytön vaikutuksia. fi
dc.format.extent 47
dc.language.iso en en
dc.title Public Innovation Support – Credibility of Measurement of Impact en
dc.title Julkisen innovaatiotuen vaikuttavuuden mittaamisen luotettavuus fi
dc.type G2 Pro gradu, diplomityö en
dc.contributor.school Perustieteiden korkeakoulu fi
dc.subject.keyword public support en
dc.subject.keyword measurement of impact en
dc.subject.keyword R&D en
dc.subject.keyword innovation en
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:aalto-201512165728
dc.programme.major Teollisuustalous fi
dc.programme.mcode TU3001 fi
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.type.ontasot Diplomityö fi
dc.contributor.supervisor Tanskanen, Kari
dc.programme Master’s Programme in Industrial Engineering and Management fi
dc.ethesisid Aalto 9331
dc.location P1


Files in this item

Files Size Format View

There are no open access files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse