Learning Centre

Pk-yrityksen vaatimukset tuotannonohjaukselle avoimen lähdekoodin toiminnanohjausjärjestelmässä

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor Aalto University en
dc.contributor.advisor Suominen, Svante
dc.contributor.author Aura, Tuomo
dc.date.accessioned 2015-12-16T07:52:21Z
dc.date.available 2015-12-16T07:52:21Z
dc.date.issued 2015-12-08
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/19165
dc.description.abstract haasteita. Kilpailukyvyn säilyttääkseen näiden yritysten on digitalisoitava toimintaansa, jonka avulla ne pystyvät tehostamaan toimintaansa, kehittämään yrityksen sisäistä vuorovaikutusta ja parantamaan palvelutasoa sekä laatua. Digitalisointi tarkoittaa Pk-yritykselle uusien modernien tietojärjestelmien käyttöönottoa ja niiden avaamien mahdollisuuksien hyödyntämistä. Tässä diplomityössä tutkitaan millaisia vaatimuksia ja rajoitteita Pk-yrityksellä on tuotannonohjaukselle avoimen lähdekoodin Odoo-toiminnanohjausjärjestelmässä. Tapaustutkimuksen kohdeyrityksenä toimii vajaa 40 vuotta toiminnassa ollut valmistavan teollisuuden yritys, joka työllistää noin 40 henkeä. Tuotannonohjauksen digitalisoinnilla pyritään kehittämään kilpailukykyä, tiedon jakamista ja tehokkuutta. Kohdeyrityksen vaatimuksia tuotannonohjaukselle tutkittiin seitsemällä teemahaastattelulla, työpajalla, havainnoimalla sekä tuotantolaitoksessa että käyttöönotettavaa Odoon tuotannonohjausta ja vuorovaikuttamalla tiiviisti kohdeyrityksen johdon kanssa toimistolla. Kohdeyrityksen johdon kanssa tuotannonohjausjärjestelmälle luotiin tuotevisio sekä korkean tason liiketoiminnalliset vaatimukset. Lisäksi kuvattiin ja priorisoitiin käyttäjäryhmittäin toiminnalliset ja ei-toiminnalliset vaatimukset. Myös kohdeyrityksen tilaus-valmistus-toimitusprosessia kehitettiin luomalla nykytilan prosessikuvaus, jonka pohjalta analysoitiin ja muodostettiin tavoitetilan prosessikuvaus. Vaatimusmäärittelyä ja prosessikehitystä varten luotiin teorian pohjalta ReqPros-kehitysmalli, joka toimi viitekehyksenä käyttäjä- ja sidosryhmien tunnistamisessa, vaatimusmäärittelyssä sekä prosessikehityksessä. Tutkimuksessa tehtiin kolme oivallusta, jotka sisällytettiin osaksi ReqPros-kehitysmallia: 1. Tietojärjestelmän kehityksessä tulisi aina ottaa huomioon kolme toisistaan merkittävästi riippuvaa osa-aluetta: liiketoiminta, käyttäjä ja tietojärjestelmä. 2. Tietojärjestelmän potentiaali pitää sisällyttää mukaan vaatimusmäärittelyyn mahdollisuuksina. 3. Prosessikehitys tukee vaatimusmäärittelyä ja vaatimusmäärittely tukee prosessikehitystä. Ensisijaisia korkean tason liiketoiminnallisia vaatimuksia asetettiin 9 kappaletta. Toiminnallisia vaatimuksia kuvattiin käyttäjätarinoina 74 kappaletta, ei-toiminnallisia vaatimuksia listattiin 20 ja rajoitteita 3. fi
dc.description.abstract This Master’s Thesis researches what kind of requirements and constraints SMEs have for production management utilizing open source ERP system. Target company for this case study is Terästarvike which is almost 40 year old manufacturing company that employs 40 people. By digitalizing their manufacturing operations, Terästarvike achieves to improve their competitiveness, knowledge sharing and efficiency. Requirements for the manufacturing were researched using seven theme interviews, a workshop, observing a production facility and Odoo ERP system, and communicating constantly with the company management. Product vision and high-level business requirements were formulated cooperatively with the target company management. In addition, functional and non-functional requirements were gathered and prioritized. Functional requirements were divided by user group. Also, target company’s current stale manufacturing processes’ were modeled and analyzed. New target state manufacturing process were created based on the current state model. Based on the requirement and process development theories, a new ReqPros development framework for user group identification, requirements elicitation and specification, and process development was developed. Master’s Thesis’ included three insights: 1. ICT system development should always take into consideration there dependent sectors: business, user and ICT system. 2. The potential of an ICT system should be included as an opportunity in the requirements specification. 3. Process development supports requirements development and vice versa. As a result, 9 primary high-level business requirements were identified. In addition, 74 user stories as functional requirements, 20 non-functional requirements and 3 constraints were described. en
dc.format.extent 116+12
dc.format.mimetype application/pdf en
dc.language.iso fi en
dc.title Pk-yrityksen vaatimukset tuotannonohjaukselle avoimen lähdekoodin toiminnanohjausjärjestelmässä fi
dc.title SME’s Requirements for Manufacturing Management using Open Source ERP system en
dc.type G2 Pro gradu, diplomityö en
dc.contributor.school Perustieteiden korkeakoulu fi
dc.subject.keyword vaatimusmäärittely fi
dc.subject.keyword prosessikehitys fi
dc.subject.keyword tuotannonohjaus fi
dc.subject.keyword toiminnanohjaus fi
dc.subject.keyword odoo fi
dc.subject.keyword reqpros-kehitysmalli fi
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:aalto-201512165683
dc.programme.major Tietointensiivinen liiketoiminta fi
dc.programme.mcode T3008 fi
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.type.ontasot Diplomityö fi
dc.contributor.supervisor Mäntylä, Martti
dc.programme Informaatioverkostojen koulutusohjelma fi
local.aalto.openaccess yes
dc.rights.accesslevel openAccess
local.aalto.idinssi 52806
dc.type.publication masterThesis
dc.type.okm G2 Pro gradu, diplomityö


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse

Statistics