Kuntien kiinteistönhoidon resurssien mitoituksen optimointi

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor Aalto University en
dc.contributor.advisor Huuskonen, Arto
dc.contributor.author Niikko, Aappo
dc.date.accessioned 2015-12-16T07:46:18Z
dc.date.available 2015-12-16T07:46:18Z
dc.date.issued 2015-12-14
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/19127
dc.description.abstract Kiinteistönhoidon tarkoituksena on kiinteistön ja siihen sisältyvien laitteiden, järjestelmien ja ulkoalueiden hoitaminen. Kuntien kiristyvä taloudellinen tilanne sekä kiinteistönhoidon ympäristön muutokset, joista erityisesti kustannusten kasvu, rakennusten korjausvelan kerääntyminen ja rakennusten ikääntyminen luovat haasteita erityisesti kiinteistönhoidon laadukkaalle ja riittävälle järjestämiselle kunnissa. Kiinteistöhoidon mitoittamisen tehtävänä on löytää erilaisiin kiinteistöihin tehokkaat ja taloudelliset menetelmät, joilla koh- teen kiinteistönhoidon laatu- ja tarvevaatimukset saadaan oikealle tasolle. Kiinteistönhoidon resurssien tar- peenmukainen käyttö ja oikein mitoitettu kiinteistönhoito ovat avainasemassa riittävän kiinteistönhoidon järjestämisessä. Oikein mitoitetun ja suunnitellun kiinteistönhoidon avulla on mahdollista säästää kiinteistön vuotuisissa hoitokuluissa, pidentää kiinteistön ikää sekä tehostaa kiinteistönhoidon ajankäyttöä. Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää miten kiinteistönhoidon resurssien optimoinnin analysointi- ja päätök- sentekoprosessi tulisi toteuttaa, ja mitkä muuttujat ovat kiinteistönhoidon resurssien optimoinnin kannalta merkittävimpiä tekijöitä kuntasektorilla. Tavoitteeseen vastattiin kirjallisuuskatsauksen ja empiirisen tutki- muksen avulla, käyttäen hyväksi tapaustutkimukselle ominaisia tutkimusmenetelmien yhdistelmiä. Kirjalli- suuskatsauksen perusteella luotiin teoriapohja empiiristä tutkimusta varten. Empiirisessä osassa pyrittiin luomaan kuntien kiinteistönhoidon resurssien mitoituksen optimointiin teoreettinen malli, joka ottaa huomi- oon koko kiinteistöverkon ominaisuudet kuntasektorilla. Kasvaneiden laskentatehojen ja kehittyneiden op- timointiohjelmistojen ominaisuuksista johtuen työssä tarkasteltiin kiinteistönhoidon resurssien mitoitusta optimoinnin kautta. Optimointi-ongelma ratkaistiin ohjelmiston avulla, jossa simulointityökaluna käytettiin Excel-ohjelmistoa ja optimointityökaluna MOBO (Multi-Objective Building Optimization) – ohjelmistoa. Kehitettävään opti- mointimalliin otettiin kiinteistönhoitotyön tutkimusten sekä asiantuntijahaastatteluiden perusteella neljä eri resurssityyppiä. Tarkoituksena oli hakea optimaalista resurssiyhdistelmää ottaen huomioon resurssien omi- naisuudet ja kustannukset sekä töiden jakautumisen kuukausittain. Tarkasteltavaksi kohdejoukoiksi otettiin koko Sipoon kunnan kiinteistöverkko sekä kiinteistönhoidon resurssityypit. Optimoitavana ongelmana oli resurssien käytön aika-kustannus-suhde. Optimoinnin tuloksena saatiin Pareto-optimaalinen ratkaisujoukko, josta päätöksentekijän on mahdollista valita omien preferenssiensä mukaisesti paras aika-kustannus-piste. Tulosten perusteella optimointilaskelmat antavat selkeitä tuloksia resurssien ominaisuuksien vaikutuksista kokonaiskustannuksiin sekä kiinteistönhoidon ajankäyttöön kuntasektorilla. Suuremmat kustannukset selit- tyvät kalliimpien menetelmien käytön lisäämisellä, esimerkiksi kaikki mahdolliset työt hoidetaan koneilla ja samalla käsityö vähennetään minimiin. Herkkyystarkasteluiden avulla tarkasteltiin tuntihintojen muutosten vaikutusta tuloksiin ja lisäksi erilaisten skenaarioiden avulla havainnointiin kiinteistönhoidon resurssitarpei- den muutoksia. Ulkoalueiden määrä sekä laatu vaikuttavat saatujen tulosten perusteella eniten kokonaistu- loksiin sekä kiinteistönhoidon ajankäyttöön, ja näin ollen niitä voidaan pitää merkittävimpinä tekijöinä kiin- teistönhoidon resurssien optimoinnin kannalta kuntasektorilla. fi
dc.description.abstract The purpose of the building maintenance is to keep, restore or improve every part of a building, its services and surrounds, to a currently acceptable standard, and to sustain the utility and value of the building. Maintenance is the combination of all technical and administration actions, including supervision actions, intended to retain an item in, or restore it to a state in which it can perform a required function. The existing economical situation in municipalities in Finland is going to make the building maintenance and other nec- essary actions really hard. The changes in building maintenances operational environment like increase in renovation debt, aging, change of use and idling of buildings create great challenges in municipalities. Also the increase of real estate maintenance costs, such as administration, running and servicing, upkeep of out- door areas, cleaning, heating, water supply and waste management create challenges for the municipalities. It is necessary to find the right level of maintenance for each building so that quality and costs will meet. One way to find right level of the building maintenance for each building is to figure out the amount of time that maintenance actions really take. With the correct sizing of building maintenance municipalities can save money, increase the life of buildings and optimize the use of time of building maintenance. The objective of this study was to figure out the execution of the building maintenance optimization process and find out the most significant factors which effect to optimization of the building maintenance in munici- palities. The research method of this study was a case-study which combined a literature review and an empirical study. The aim was to create a theoretical model which can determine the cost-optimal building maintenance resource combination in municipalities. With the increased computer powers and new optimi- zation tools it is possible to solve this kind of problems easier than before. In this study the main focus was to combine building maintenance and optimization tools to create a new model which can be used to opti- mize building maintenance resources. The model should be easy to use and generic so it can be used in dif- ferent size problems. Aspect of the optimization was the whole municipality’s building stock instead of sin- gle building. The simulation tool was Excel and the optimization analysis was carried out by using MOBO (Multi- Objective Building Optimization) optimization program. There were four different resources with different features and costs in the optimization model. The objective was to find the right resource combination which takes into account the different features, costs and polarization of the maintenance actions. The case study was implemented in the municipality of Sipoo. As a result of multiple optimization runs a Pareto-optimal front was found. The decision maker can choose the best point in that Pareto-optimal front which reflects his own preferences. It can be noticed that the resource qualities affect the overall costs of building mainte- nance. It can be explained of the different features of recourses. For example machine hour’s costs more but are much quicker compared to human hours. Sensitive analyses were also carried out to figure out how the changes in resource costs affect the result and scenario analysis showed how the costs and time-use changes in different situations. The results showed that the quantity and quality of the outdoor areas have the most significant impact of the optimization results and the use of time of building maintenance in municipalities. en
dc.format.extent 98 + 16
dc.format.mimetype application/pdf en
dc.language.iso fi en
dc.title Kuntien kiinteistönhoidon resurssien mitoituksen optimointi fi
dc.title Optimization of the building maintenance resources in municipalities en
dc.type G2 Pro gradu, diplomityö en
dc.contributor.school Insinööritieteiden korkeakoulu fi
dc.subject.keyword kiinteistönhoito fi
dc.subject.keyword kiinteistönpito fi
dc.subject.keyword optimointi fi
dc.subject.keyword mitoitus fi
dc.subject.keyword MOBO fi
dc.subject.keyword resurssit fi
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:aalto-201512165645
dc.programme.major Kiinteistöjohtaminen fi
dc.programme.mcode M3003 fi
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.type.ontasot Diplomityö fi
dc.contributor.supervisor Junnila, Seppo
dc.programme Kiinteistötalouden koulutusohjelma fi


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse

My Account