Toimistokiinteistöjen ylläpidon yleinen laatuauditointi

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor Aalto University en
dc.contributor.advisor Muukkonen, Aleksi
dc.contributor.author Tarhala, Mika
dc.date.accessioned 2015-12-16T07:41:22Z
dc.date.available 2015-12-16T07:41:22Z
dc.date.issued 2015-11-23
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/19091
dc.description.abstract Kiinteistöpalveluhankintojen keskeinen ongelma on ostettavan palvelun määrittäminen ja sen sopimuksen aikaisen laadun todentaminen objektiivisella ja vertailukelpoisella tavalla. Kiinteistöjen omistuksen keskittyessä ydinliiketoiminnan ulkopuolelle, kiinteistöpalveluhankinnat lisääntyvät ja ongelma laajenee. Kiinteistöpalveluiden laadun mittaamiseen ei ole standardoitua alalla yleisesti hyväksyttyä ja käytössä olevaa menetelmää. Tässä diplomityössä tutkimuksen päätavoitteena on kehittää olemassa olevien laatuauditointimenetelmien pohjalta toimistorakennuksille standardoitu laatuauditointityökalu. Työkalu antaa auditoitavalle kohteelle objektiivisen ja vertailukelpoisen tuloksen. Tulos ilmaisee virheettömyysprosentin ja auditoinnin kattavuuden. Läpinäkyvyyden takaa tilojen ja hallittavien kokonaisuuksien sekä laatukysymysten painoarvottaminen. Laatuauditointityökalun kehittäminen vaatii ymmärrystä kiinteistöpalveluiden erityispiirteistä, suoritusten mittaamisesta ja erityisesti laadusta. Kiinteistöpalveluiden yleisten laatuvaatimusten valitseminen laatukysymysten perustaksi mahdollistaa työkalun käyttämisen eri kiinteistöstrategian omaavissa yrityksissä. Erilaisissa toimistokiinteistöissä toimivan ja vertailukelpoisia tuloksia antavan työkalun terminologian on oltava alalla yleisesti hyväksyttyä. Tutkimuksen tuloksena luodussa kiinteistöpalveluiden yleisiin laatuvaatimuksiin perustuvassa laatuauditointityökalussa pystytään auditoijan subjektiivinen vaikutus minimoimaan. Mikäli työkalu otetaan laajasti käyttöön, tarjoaa se mahdollisuuden kerätä vertailukelpoista ja objektiivista dataa eri toimistojen ylläpidon laadusta. Tämä tarjoaa palveluntuottajalle mahdollisuuden osoittaa todistetusti tuottamansa laatutason. Vertailukelpoinen data parantaa tilaajan laatutietoisuutta ja laadunvalvonnan mahdollisuuksia. fi
dc.description.abstract The strategic issues in real estate service acquisitions are to determine the quality of service prior and after purchase decision in objective and comparative way. When real estate ownerships focuses outside the core business, real estate service acquisitions increase and issues expand. There is no existing standard generally approved and used method in real estate service quality measurement. In this thesis the main goal is to develop a standardized real estate service quality audit tool for office buildings based on existing quality audit methods. The tool provides objective and comparable results which states accuracy and coverage of the audit. The weight in quality questions, facilities and managed ensembles provides transparency of the tool. Developing a functional quality audit tool demands comprehension and understanding of special characteristics of real estate services, performance measurement and particularly knowledge of quality. Choosing the general quality demands of real estate services for the base of quality questions enables the usage of the tool in office buildings with various management strategies. The terminology of the tool is generally approved in the industry in order to provide comparable results in various office buildings. Subjectivity of the auditor is minimized in usage of this audit tool as a result of this study. In case the tool is put widely into operation it provides the possibility to collect comparable and objective data of the office maintenance quality in different buildings. The tool gives service provider the possibility to prove quality standards of the services offered. Comparable data improves the quality knowledge and control of the property owners. en
dc.format.extent 71 + 53
dc.format.mimetype application/pdf en
dc.language.iso fi en
dc.title Toimistokiinteistöjen ylläpidon yleinen laatuauditointi fi
dc.title General quality audition of office facility services en
dc.type G2 Pro gradu, diplomityö en
dc.contributor.school Insinööritieteiden korkeakoulu fi
dc.subject.keyword kiinteistönhoito fi
dc.subject.keyword laatumittari fi
dc.subject.keyword auditointi fi
dc.subject.keyword laadunhallinta fi
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:aalto-201512165609
dc.programme.major Kiinteistöjohtaminen fi
dc.programme.mcode M3003 fi
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.type.ontasot Diplomityö fi
dc.contributor.supervisor Junnila, Seppo
dc.programme Kiinteistötalouden koulutusohjelma fi


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse

My Account