Organizational project management methodologies - Structures, contents, and use

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor Aalto University en
dc.contributor.advisor Ahola, Tuomas, Dr., Aalto University, Department of Industrial Engineering and Management, Finland
dc.contributor.advisor Kähkönen, Kalle, Prof., Tampere University of Technology, Finland
dc.contributor.author Vaskimo, Jouko
dc.date.accessioned 2015-12-14T10:02:21Z
dc.date.available 2015-12-14T10:02:21Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier.isbn 978-952-60-6586-1 (electronic)
dc.identifier.isbn 978-952-60-6585-4 (printed)
dc.identifier.issn 1799-4942 (electronic)
dc.identifier.issn 1799-4934 (printed)
dc.identifier.issn 1799-4934 (ISSN-L)
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/19005
dc.description.abstract This research investigates organizational project management methodologies – structured collections of project management knowledge and experience – by focusing on their structures and contents, and the specific reasons why organizations use them. This research comprises a mixed-method multiple case study among ten organizations: Qualitative data are first collected from 57, and then quantitative data from 53 respondents. The findings identify project management structure, cost and budget management system, time schedule management system, risk management system, and reporting, communications, and information system as the most important organizational project management methodology structures. Additionally, the findings recognize document templates, process descriptions and guidelines, role definitions and descriptions, project minimum and compliance requirements, and time schedule management materials and instructions as the most important organizational project management methodology contents. Further to these, the findings show that providing a common way of working, providing structure to projects, standardizing projects and providing consistency, providing a common project language and vocabulary, and enhancing quality of project management are the most important reasons why organizations use organizational project management methodologies. These results highlight the similarities among organizational project management methodologies, however, also unique features and differences among organizational emphases on methodology structures and contents, and reasons why such methodologies are used can be identified from the findings. The findings show that organizations use unique combinations of organizational project management methodology structures and contents to address the specific reasons why they use such methodologies. This suggests that there is no single best way to manage projects. The findings also suggest that the organizational project management methodology structures and contents, and the reasons why methodologies are used depend on project management challenges, which relate to organizational and project contexts. Furthermore, the findings suggest that organizations focus their organizational project management methodologies on the project management subject areas in which they find most room for improvement, and which they consider most likely to enhance chances of project success. Finally, the findings suggest that organizations adopt ideas for their organizational project management methodology structures and contents, and for reasons why such methodologies are used from public-domain and commercial project management methodologies, as well as from project management challenges related to organizational and project contexts. en
dc.description.abstract Tämä tutkimus tarkastelee organisaatioiden projektinhallintametodologioita – jäsenneltyjä kokoelmia projektinhallinnan tietoa ja kokemusta – keskittymällä niiden rakenteisiin ja sisältöihin sekä erityisiin syihin miksi organisaatiot käyttävät niitä. Tämä tutkimus käsittää monimenetelmäisen monitapaustutkimuksen kymmenen organisaation keskuudessa: Laadullista tietoa kerätään ensin 57 ja sitten määrällistä tietoa 53 vastaajalta. Havainnot osoittavat projektin, kustannusten ja budjetin, aikataulun, riskien, raportoinnin, viestinnän sekä tiedon hallintaan liittyvät järjestelmät tärkeimmiksi organisaatioiden projektinhallintametodologioiden rakenteiksi. Lisäksi havainnot tunnistavat asiakirjapohjat, prosessikuvaukset ja -ohjeet, roolimääritelmät ja -kuvaukset, projektin vähimmäis- ja vaatimustenmukaisuusvaatimukset sekä aikataulunhallintamateriaalit tärkeimmiksi organisaatioiden projektinhallintametodologioiden sisällöiksi. Näiden lisäksi havainnot näyttävät että yhteisen työskentelytavan, projektirakenteiden ja yhteisen projektikielen luominen sekä projektien standardointi ja projektinhallinnan laadun parantaminen ovat tärkeimmät syyt miksi organisaatiot käyttävät organisaatioiden projektinhallintametodologioita. Nämä tulokset korostavat organisaatioiden projektinhallintametodologioiden samankaltaisuuksia, mutta havainnoista voidaan tunnistaa myös ainutlaatuisia ominaisuuksia ja eroja organisaatioiden metodologioiden rakenteissa ja sisällöissä sekä metodologioiden käyttöön liittyvissä syissä ja näiden painotuksissa. Havainnot näyttävät, että organisaatiot käyttävät ainutlaatuisia yhdistelmiä organisaatioiden projektinhallintametodologioiden rakenteita ja sisältöjä käsitellessään erityisiä syitä käyttää kyseisiä metodologioita. Tämä viittaa siihen, että ei ole olemassa yhtä parasta tapaa hallita projekteja. Havainnot viittaavat myös siihen, että rakenteet ja sisällöt joita organisaatiot projektinhallintametodologioissa käyttävät, sekä syyt miksi organisaatiot käyttävät projektinhallintametodologioita, riippuvat projektinhallinnan haasteista, jotka liittyvät organisaatioiden ja projektien taustoihin. Lisäksi havainnot viittaavat siihen, että organisaatiot kohdistavat projektinhallintametodologiansa niihin projektinhallinnan osa-alueisiin, joissa ne näkevät eniten parantamisen varaa ja joiden ne katsovat todennäköisimmin parantavan projektien onnistumisen mahdollisuuksia. Lopuksi havainnot viittaavat siihen, että organisaatiot omaksuvat ideoita organisaatioiden projektinhallintametodologioiden rakenteille ja sisällöille ja syille miksi organisaatioiden projektinhallintametodologioita käytetään julkisista ja kaupallisista projektinhallintametodologioista sekä organisaatioiden ja projektien taustoihin liittyvistä projektinhallinnan haasteista. fi
dc.format.extent 265 + app. 33
dc.format.mimetype application/pdf en
dc.language.iso en en
dc.publisher Aalto University en
dc.publisher Aalto-yliopisto fi
dc.relation.ispartofseries Aalto University publication series DOCTORAL DISSERTATIONS en
dc.relation.ispartofseries 215/2015
dc.subject.other Management en
dc.subject.other Organisations, Corporations en
dc.title Organizational project management methodologies - Structures, contents, and use en
dc.title Organisaatioiden projektinhallintametodologiat: Rakenteet, sisällöt ja käyttö fi
dc.type G4 Monografiaväitöskirja fi
dc.contributor.school Perustieteiden korkeakoulu fi
dc.contributor.school School of Science en
dc.contributor.department Tuotantotalouden laitos fi
dc.contributor.department Department of Industrial Engineering and Management en
dc.subject.keyword organization en
dc.subject.keyword project management methodology en
dc.subject.keyword structure en
dc.subject.keyword content en
dc.subject.keyword use en
dc.subject.keyword organisaatio fi
dc.subject.keyword projektinhallintametodologia fi
dc.subject.keyword rakenne fi
dc.subject.keyword sisältö fi
dc.subject.keyword käyttö fi
dc.identifier.urn URN:ISBN:978-952-60-6586-1
dc.type.dcmitype text en
dc.type.ontasot Doctoral dissertation (monograph) en
dc.type.ontasot Väitöskirja (monografia) fi
dc.contributor.supervisor Artto, Karlos, Prof., Aalto University, Department of Industrial Engineering and Management, Finland
dc.opn Koskela, Lauri, Prof., University of Huddersfield, UK
dc.rev Rolstadås, Asbjørn, Prof., Norwegian University of Science and Technology, Norway
dc.rev Walker, Derek, Prof., RMIT University, Australia
dc.date.defence 2016-01-08


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse

My Account