Learning Centre

Transmission-Line Metamaterials, Bianisotropy, and Transmission-Line Bianisotropy

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor Aalto University en
dc.contributor.advisor Alitalo, Pekka, Dr.
dc.contributor.author Vehmas, Joni
dc.date.accessioned 2015-12-11T10:02:32Z
dc.date.available 2015-12-11T10:02:32Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier.isbn 978-952-60-6528-1 (electronic)
dc.identifier.isbn 978-952-60-6527-4 (printed)
dc.identifier.issn 1799-4942 (electronic)
dc.identifier.issn 1799-4934 (printed)
dc.identifier.issn 1799-4934 (ISSN-L)
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/18994
dc.description.abstract Electromagnetic metamaterials are artificial composite materials which possess exotic and advantageous properties not attainable with natural materials. This thesis covers two notable classes of metamaterials: transmission-line metamaterials and bianisotropic media. While metamaterials are most commonly realized as bulk media consisting of small resonant inclusions, transmission-line structures offer an alternative, low-dispersion and low-loss way for realizing them. Bianisotropic media, on the other hand, are typically bulk metamaterials in which the electric and magnetic responses are coupled in a unique way. This thesis not only studies these two topics individually but also brings together these two as of yet disconnected research areas. In the first part of the thesis, the application of transmission-line metamaterials for realizing practical microwave devices is discussed. An electromagnetic cloaking device based on transmission-line networks is designed and manufactured and its operation in a practical antenna blockage scenario is confirmed experimentally. Moreover, two antenna designs based on such a cloak are proposed and studied numerically and experimentally. The proposed antennas have the special property of operating as a cloak at a higher frequency while simultaneously working efficiently as an antenna at a lower one. A flat, inhomogeneous microwave lens design which uses a set of periodically loaded one-dimensional transmission lines for manipulating the wave phase is suggested and studied numerically and experimentally. Finally, two horn-like antennas based on skewed transmission-line networks are proposed. It is confirmed that integrating such a network into a horn antenna can significantly improve its directivity. In the second part, bianisotropic media (or to be precise, their constituent bianisotropic particles) are studied analytically and numerically in relation to the problem of eliminating electromagnetic scattering. It is shown that bianisotropy can provide additional functionality and flexibility for controlling scattering. Zero backward, zero forward or zero total scattering are all possible with specific particle designs though some solutions may require active elements. In the final part, a novel idea of realizing bianisotropic media using periodically loaded transmission lines is investigated. Specifically, two classes of bianisotropic media, omega media and moving media, are studied. It is shown that the omega coupling is related to the asymmetry of the loading circuit, while the moving medium coupling is related to the nonreciprocity of the circuit. Example unit cells of both cases are presented and studied analytically and experimentally. The results have implications not only to the design of transmission-line metamaterials but also to the theory of material parameter extraction and modeling physically moving magnetodielectric media in a laboratory environment. en
dc.description.abstract Sähkömagneettiset metamateriaalit ovat keinotekoisia komposiittimateriaaleja, jotka omaavat eksoottisia ja edullisia ominaisuuksia, jollaisia ei löydy luonnollisilta materiaaleilta. Tämä väitöskirja kattaa metamateriaalien kaksi merkittävää alaluokkaa: siirtojohtometamateriaalit ja bianisotrooppiset väliaineet. Siinä missä yleensä metamateriaalit koostuvat pienistä resonoivista volumetrisista rakenneyksiköistä, siirtojohtorakenteet tarjoavat vähädispersioisen ja vähähäviöisen vaihtoehtoisen tavan metamateriaalien toteuttamiseksi. Bianisotrooppiset väliaineet ovat metamateriaaleja, joiden sähköiset ja magneettiset vasteet ovat kytköksissä toisiinsa ainutlaatuisella tavalla. Väitöskirja tutkii näitä kahta aihetta erikseen sekä pyrkii yhdistämään nämä aiemmin täysin erilliset tutkimussuunnat. Väitöskirjan ensimmäisessä osassa käsitellään siirtojohtometamateriaalien käyttöä käytännöllisissä mikroaaltolaitteissa. Siirtojohtoverkkoihin perustuva sähkömagneettinen verhoamislaite suunnitellaan ja valmistetaan ja sen toiminta käytännöllisessä antenniskenaariossa todennetaan kokeellisesti. Lisäksi näytetään, miten verhoamislaitetta voidaan käyttää pienin muokkauksin antennina. Tällaiset antennit pystyvät toimimaan yhtäaikaisesti antennina ja verhoamislaitteena eri taajuuksilla. Tasaprofiilinen epähomogeeninen mikroaaltolinssi, joka perustuu periodisesti kuormitettuihin siirtojohtoihin, esitellään ja sen toimintaa tutkitaan numeerisesti ja kokeellisesti. Lopuksi esitellään kaksi uudenlaista torvimaista antennia, jotka perustuvat vääristyneisiin siirtojohtoverkkoihin. Siirtojohtoverkkojen integroimisen torviantenniin todetaan merkittävästi parantavan antennin suuntaavuutta. Väitöskirjan toisessa osassa on aiheena bianisotrooppiset väliaineet tai tarkalleen ottaen niiden pienet rakenneyksiköt, bianisotrooppiset partikkelit, joita tutkitaan analyyttisesti ja numeerisesti erityisesti sähkömagneettisen sironnan eliminoimisongelmiin liittyen. Nähdään, että bianisotropia voi tarjota ylimääräistä toiminallisuutta ja/tai joustavuutta sironnan kontrolloimiseksi. Sironta voidaan eliminoida etu- tai takasuuntaan tai jopa kokonaan kunhan partikkeli suunnitellaan oikein, mahdollisesti aktiivisia elementtejä hyödyntäen. Väitöskirjan viimeisessä osassa käsitellään bianisotrooppisten väliaineiden toteuttamista periodisesti kuormitettuja siirtojohtoja käyttäen. Tutkimuksen kohteena on kaksi bianisotrooppisen väliaineen aliluokkaa: omega-väliaine ja liikkuva väliaine. Havaitaan, että omega-tyypin kytkeytyminen liittyy kuormituspiirin epäsymmetriaan, kun taas liikkuvan väliaineen kaltainen kytkeytyminen liittyy piirin epäresiprookkisuuteen. Molemmista kytkeytymistyypeistä esitellään esimerkkikuormituspiirejä, joiden toimintaa tutkitaan analyyttisesti ja kokeellisesti. Tuloksia voidaan hyödyntää paitsi metamateriaalien suunnittelussa niin myös materiaaliparametrien ekstraktoinnissa ja liikkuvan väliaineen kokeellisessa mallintamisessa. fi
dc.format.extent 104 + app. 90
dc.format.mimetype application/pdf en
dc.language.iso en en
dc.publisher Aalto University en
dc.publisher Aalto-yliopisto fi
dc.relation.ispartofseries Aalto University publication series DOCTORAL DISSERTATIONS en
dc.relation.ispartofseries 192/2015
dc.relation.haspart [Publication 1]: J. Vehmas, P. Alitalo, and S.A. Tretyakov, “Experimental demonstration of antenna blockage reduction with a transmission-line cloak,” IET Microwaves, Antennas & Propagation, vol. 6, no. 7, pp. 830–834, May 2012.
dc.relation.haspart [Publication 2]: J. Vehmas, P. Alitalo, and S.A. Tretyakov, “Transmission-line cloak as an antenna,” IEEE Antennas and Wireless Propagation Letters, vol. 10, pp. 1594–1597, December 2011. DOI: 10.1109/LAWP.2011.2179000
dc.relation.haspart [Publication 3]: J. Vehmas, P. Alitalo, and S. Tretyakov, “Low-reflection inhomogeneous microwave lens based on loaded transmission lines,” In Proceedings of the 7th European Conference on Antennas and Propagation (EuCAP), Gothenburg, Sweden, pp. 1654–1658, April 2013
dc.relation.haspart [Publication 4]: J. Vehmas, P. Alitalo, and S. Tretyakov, “Inhomogeneous microwave lens based on periodically loaded transmission lines,” Progress In Electromagnetics Research, vol. 148, pp. 141–150, July 2014. DOI: 10.2528/PIER14051301
dc.relation.haspart [Publication 5]: J. Vehmas, “Novel horn-like antenna based on skewed transmission line lattices,” In Proceedings of the 9th European Conference on Antennas and Propagation (EuCAP), Lisbon, Portugal, pp. 1–5, April 2015
dc.relation.haspart [Publication 6]: J. Vehmas, Y. Ra’di, A. Karilainen, and S.A. Tretyakov, “Eliminating electromagnetic scattering from small particles,” IEEE Transactions on Antennas and Propagation, vol. 61, no. 7, pp. 3747–3756, July 2013. DOI: 10.1109/TAP.2013.2256299
dc.relation.haspart [Publication 7]: J. Vehmas, S. Hrabar, and S. Tretyakov, “Omega transmission lines with applications to effective medium models of metamaterials,” Journal of Applied Physics, vol. 115, p. 134905, April 2014. DOI: 10.1063/1.4869655
dc.relation.haspart [Publication 8]: J. Vehmas, S. Hrabar, and S. Tretyakov, “Transmission lines emulating moving media,” New Journal of Physics, vol. 16, no. 9, p. 093065, September 2014. DOI: 10.1088/1367-2630/16/9/093065
dc.subject.other Electrical engineering en
dc.title Transmission-Line Metamaterials, Bianisotropy, and Transmission-Line Bianisotropy en
dc.title Siirtojohtometamateriaalit, bianisotropia ja bianisotropia siirtojohdoissa fi
dc.type G5 Artikkeliväitöskirja fi
dc.contributor.school Sähkötekniikan korkeakoulu fi
dc.contributor.school School of Electrical Engineering en
dc.contributor.department Radiotieteen ja -tekniikan laitos fi
dc.contributor.department Department of Radio Science and Engineering en
dc.subject.keyword metamaterials en
dc.subject.keyword transmission lines en
dc.subject.keyword bianisotropy en
dc.subject.keyword cloaking en
dc.subject.keyword antennas en
dc.subject.keyword scattering en
dc.subject.keyword metamateriaalit fi
dc.subject.keyword siirtojohdot fi
dc.subject.keyword bianisotropia fi
dc.subject.keyword verhoaminen fi
dc.subject.keyword antennit fi
dc.subject.keyword sironta fi
dc.identifier.urn URN:ISBN:978-952-60-6528-1
dc.type.dcmitype text en
dc.type.ontasot Doctoral dissertation (article-based) en
dc.type.ontasot Väitöskirja (artikkeli) fi
dc.contributor.supervisor Tretyakov, Sergei, Prof., Aalto University, Department of Radio Science and Engineering, Finland
dc.opn Shamonina, Ekaterina, Prof., University of Oxford, United Kingdom
dc.rev Caloz, Christophe, Prof., École Polytechnique de Montréal, Canada
dc.rev Ramaccia, Davide, Dr., Roma Tre University, Italy
dc.date.defence 2015-12-21
local.aalto.digifolder Aalto_65441
local.aalto.formfolder 2015_12_10_klo_15_46
local.aalto.archive yes
local.aalto.digiauth ask


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse