Learning Centre

Identifying Indirect Purchasing Development Potential in a Manufacturing Company

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor Aalto University en
dc.contributor.advisor Repo, Eija
dc.contributor.author Laakkonen, Jani
dc.date.accessioned 2015-11-19T11:27:57Z
dc.date.available 2015-11-19T11:27:57Z
dc.date.issued 2015-11-04
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/18682
dc.description.abstract The purpose of this study is to find out how indirect purchasing can be developed in a manufacturing company. The study takes place in an international consumer product manufacturer and therefore the research method is a single case study. Three different sources of information are used to answer the research question, including a spend analysis, semi-structured interviews and self-administrative questionnaire. A thorough literature review creates a foundation for the empirical study. This study shows that the case company can achieve several advantages by managing indirect purchasing as a whole. First of all, the availability and visibility of the indirect purchasing data should be developed. In addition, the company should create a common policy and strategy for indirect purchases. Secondly, the case company should focus on improving the purchasing process and its activities. The most potential development opportunities within the purchasing process are using an adequate purchase order, following-up and evaluating suppliers systematically and actively, and negotiating and contracting professionally. A natural way for developing indirect purchasing is to involve the Sourcing department in managing and conducting indirect purchases. Based on this study the case company can achieve at least from 3,4 % to 5,7 % cost-savings of the total indirect spend. Developing indirect purchasing should be started from personnel and operating services categories. In addition to cost-savings involving the Sourcing department can lead to better visibility, more standardized and efficient purchasing process, reduced risks, better contract terms and resources being released to primary tasks. en
dc.description.abstract Tämän tutkimuksen tarkoituksena on selvittää, miten epäsuoria hankintoja voidaan kehittää valmistavassa yrityksessä. Tutkimus toteutetaan kansainvälisessä kuluttajatuotteita valmistavassa yrityksessä, jonka vuoksi tutkimusmetodi on yksittäinen tapaustutkimus. Tutkimuskysymykseen vastataan hyödyntämällä kolmea tietolähdettä: spendianalyysi, teemahaastattelut ja itsenäisesti täytettävä kysely. Perusteellinen kirjallisuuskatsaus muodostaa perustan empiirilliselle tutkimukselle. Tämä tutkimus osoittaa, että kohdeyritys voi saavuttaa useita hyötyjä johtamalla epäsuoria hankintoja kokonaisuutena. Ensimmäiseksi epäsuorien hankintojen informaation saatavuutta ja näkyvyyttä tulee kehittää. Lisäksi yrityksen kannattaa muodostaa yhteinen toimintatapa ja strategia epäsuorille hankinnoille. Toiseksi kohdeyrityksen tulee keskittyä hankintaprosessin ja sen toimintojen parantamiseen. Potentiaalisimmat kehitysmahdollisuudet hankintaprosessissa ovat riittävän ostotilauksen tekeminen, toimittajien seuranta ja arviointi sekä neuvotteleminen ja sopimusten teko. Luonnollinen tapa epäsuorien hankintojen kehittämiselle on Sourcing osaston tuominen osaksi epäsuorien hankintojen johtamista ja tekemistä. Tämän tutkimuksen perusteella kohdeyritys voi saavuttaa vähintään 3,4 – 5,7 prosentin kustannussäästöt epäsuorien hankintojen kokonaiskuluista. Epäsuorien hankintojen kehittäminen tulee aloittaa henkilöstö- ja käyttöpalvelu (engl. personnel and operating services) kategorioista. Kustannussäästöjen lisäksi Sourcing osaston mukaan ottaminen voi johtaa parempaan näkyvyyteen, standardisoidumpaan ja tehokkaampaan hankinta prosessiin, pienempiin riskeihin, parempiin sopimusehtoihin ja resurssien vapautumiseen ensisijaisia työtehtäviä varten. fi
dc.format.extent 97 + 4
dc.format.mimetype application/pdf en
dc.language.iso en en
dc.title Identifying Indirect Purchasing Development Potential in a Manufacturing Company en
dc.title Epäsuorien hankintojen kehityspotentiaalin tunnistaminen valmistavassa yrityksessä fi
dc.type G2 Pro gradu, diplomityö en
dc.contributor.school Perustieteiden korkeakoulu fi
dc.subject.keyword indirect purchasing en
dc.subject.keyword spend analysis en
dc.subject.keyword development opportunities en
dc.subject.keyword cost savings en
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:aalto-201511205239
dc.programme.major Teollisuustalous fi
dc.programme.mcode TU3001 fi
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.type.ontasot Diplomityö fi
dc.contributor.supervisor Tanskanen, Kari
dc.programme Tuotantotalouden koulutusohjelma fi
dc.ethesisid Aalto 9333
dc.location P1
local.aalto.openaccess yes
dc.rights.accesslevel openAccess
local.aalto.idinssi 52579
dc.type.publication masterThesis
dc.type.okm G2 Pro gradu, diplomityö


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse

Statistics