Learning Centre

Kädestä pitäen

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto University en
dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor.advisor Paavilainen, Heidi
dc.contributor.advisor Isoniemi, Laura
dc.contributor.author Junttila, Susanna
dc.date.accessioned 2015-11-19T10:39:53Z
dc.date.available 2015-11-19T10:39:53Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/18611
dc.description.abstract Opinnäytteen aiheena on hidastamisen ja suunnittelemattomuuden hyötyjen tutkiminen luovassa tekemisessä. Työ koostuu kahdesta osasta, kirjallisesta ja tutkimusaineistona toimivasta produktiosta. Opinnäyte on hyvin henkilökohtainen ihmiskoe ja tutkimusmatka omaan suunnittelija-identiteettiin ja työskentelyyn. Esiin nousseista havainnoista ja johtopäätöksistä hyötynee myös oman työskentelynsä tarkastelusta kiinnostunut lukija. Opinnäytteessä käsiteltäviä teemoja ovat intuitio, rohkeus, käsillä ajattelu, hidastaminen, päämäärättömyys ja optimaalinen työskentelykokemus eli flow. Työn kirjallisessa osiossa etsittiin vastauksia seuraaviin kysymyksiin: Voiko tiedostava työskentelytahdin rauhoittaminen ja päämäärätön tekeminen olla hedelmällisempää ja tarjota inspiroivan näkökulman nopeuden ja tehokkuuden ollessa itseisarvoja arjessamme? Voiko tämä myös auttaa henkilökohtaisten heikkouksien voittamisessa? Löydänkö työskentelyäni havainnoimalla keinoja, joilla pystyn irtautumaan ylityöstämisen paheesta ja kontrollin tarpeesta? Opinnäytteen produktio-osuus toteutettiin avoimena ja itseään ohjaavana prosessina. Työskentelytekniikkana käytettiin kankaanpainon erilaisia käsin toteutettavia menetelmiä. Produktiivisena lopputuloksena syntyi kaksitoista käsin painettua ja maalattua kangasta, jotka ovat 150 senttimetriä leveitä ja noin 250 senttimetriä pitkiä. Työskentelyä dokumentoitiin valokuvaamalla ja työskentelypäiväkirjan avulla. Kerättyä aineistoa käytettiin tutkimuksen pohjana. Opinnäytteen tutkimus pohjautuu tekemisen kautta tietämiseen ja kokemukselliseen tietoon. Työ liikkuu vahvasti tutkijan omien kokemuksien ja havaintojen kontekstissa, peilaten näitä olemassa olevaan tietoon ja hermeneuttiseen tiedonintressiin. Opinnäytteen tutkimuksen tuloksina voidaan pitää kolmea erilaisia henkilökohtaisen hidastamisen ja läsnäolon edistämiseen metodia. Mekaaninen monotooninen toisto, sokkona työskentely ja ulkopuoliseksi tarkastelijaksi astuminen johtavat optimaalisempaan työskentelyrytmiin ja kokemukseen. Lisäksi tärkeänä löydöksenä mainittakoon leikin ja leikkimielisyyden tärkeyden ymmärtäminen oman flow-kokemuksen saavuttamisessa. fi
dc.description.abstract The thesis examines the possible benefits of slowing down and working without a clear destination in a creative process. The thesis has two parts: a written study and a production part. It is a study of my own identity and working methods as a designer. However, the research will also benefit a reader who is interested in developing his/her own creative processes. The main themes in the theses are intuition, tacit knowledge, thinking by doing, slowing down, aimlessness and the optimal experience also known as the flow phenomenon. The study aims to answer the next questions: Can the conscious decelerating and aimlessness be more fertile and offer an inspirational design experience in a world where speed and efficiency are absolute values in our daily lives? Can this also help to overcome the obliquities of overdesigning and the obsession of control. The production part was an open and self-conducting process. Different hand printing methods on fabric were chosen as the techniques. The final result was a set of twelve hand printed and painted fabrics, each 150 centimetres by 250 centimetres. The process was documented by photographing and using a working diary. The collected data was used as the research material for the written part. The thesis is a practise-led research and based on the researchers’ own experiences and observations, which are set in relation with the existing data and the hermeneutic interest of knowledge. As a research result, three different methods for slowing down and trusting your own intuition were found. Mechanic and monotonic repetition, working without vision and stepping out to be an external observer were found to lead to a more optimised working rhythm and experience. Additionally, the importance of play and playfulness were found to be surprisingly vital features when pursuing the flow experience. en
dc.format.extent 113+12
dc.format.mimetype application/pdf en
dc.language.iso fi en
dc.title Kädestä pitäen fi
dc.type G2 Pro gradu, diplomityö fi
dc.contributor.school Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu fi
dc.contributor.school School of Arts, Design and Architecture en
dc.subject.keyword hidastaminen fi
dc.subject.keyword päämäärättömyys fi
dc.subject.keyword luova prosessi fi
dc.subject.keyword flow fi
dc.subject.keyword intuitio fi
dc.subject.keyword käsillä ajattelu fi
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:aalto-201511205170
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.type.ontasot Maisterin opinnäyte fi
dc.contributor.supervisor Salolainen, Maarit
dc.programme fi


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse

Statistics