Aivotaidetta – Brains on Art –kollektiivi tieteen ja taiteen välimaastossa

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto University en
dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor.advisor Suoniemi, Minna
dc.contributor.advisor Ryynänen, Max
dc.contributor.author Mäki-Reinikka, Kasperi
dc.date.accessioned 2015-11-19T10:38:19Z
dc.date.available 2015-11-19T10:38:19Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/18602
dc.description.abstract Opinnäytetyöni käsittelee tieteen, taiteen ja teknologian suhdetta taideprojektissani Brains on Art, jossa työskentelee itseni lisäksi neljä tieteen ja teknologian alan opiskelijaa. Tutkin taiteen ja tieteen dialogia ja sen näkymistä ryhmän toiminnassa sekä monialaisen taiteentekemisen erityispiirteitä. Opinnäytetyö selvittää ryhmän motivaation taustalla olevia tekijöitä ja luo kokonaiskuvaa projektin toimintatavoista ja arjesta. Kiinnostukseni monialaiseen työskentelyyn on syntynyt biotaiteen ja Art & Technology –sivuaineen opinnoissa Aalto-yliopistossa. Alojenvälisyys on pinnalla myös kuvataidekasvatuksen puolella, sillä vuonna 2016 peruskouluissa voimaan tuleva uusi opetussuunnitelma korostaa laaja-alaisuutta ja oppiaineiden välistä yhteistyötä. Tutkiessani ryhmän toimintaa käytän taiteellisen tutkimuksen ja tapaustutkimuksen metodologiaa. Tutkittava aineisto sisältää teoksia, keskusteluja ja ryhmäläisten haastatteluja. Taiteellisella toiminnalla on tutkimuksessa kaksoisrooli sekä tutkittavana aineistona että aineistoa tuottavana metodina. Liitän Brains on Artin laajempaan kontekstiin tarkastelemalla tieteen ja taiteen yhteistä historiaa, alojen rajapinnalla toimivia instituutioita sekä muita taideprojekteja, jotka ovat teoksissaan yhdistäneet tiedettä ja taidetta. Brains on Art hyödyntää tieteen ja teknologian välineitä taiteellisina työkaluina ja inspiraation-lähteinä. Interaktiivisissa teoksissamme kävijät vaikuttavat installaatioihin esimerkiksi omalla aivosähkökäyrällään. Tieteen ja taiteen erot näkyvät ryhmän keskusteluissa ja tietokäsityksissä. Olemme luoneet yhteistä pohjaa taiteelliselle työskentelylle puhumalla maailmankuviemme eroista ja haastamalla toisiamme. Alojen välinen kohtaaminen vaatii aikaa ja luottamusta, eikä se edellytä omista käsityksistään luopumista. Käytännön työn kautta on mahdollista saada uusia kokemuksia ja näkökulmia sekä taiteeseen että tieteeseen. Tieteen ja teknologian opiskelijoiden motivaatio taiteen tekemiseen syntyy mahdollisuudesta hyödyntää oppimiaan taitoja tieteen kontekstia vapaammassa ympäristössä. Taide mahdollistaa tieteellä ja sen välineillä leikkimisen, luovan kokeilun ja uuden oppimisen. Oma taiteen tekeminen on laajentanut ryhmän jäsenten käsityksiä taiteesta ja sen toimintatavoista. Brains on Artin työtapa on demokraattinen ja keskusteleva. Jokainen ryhmän jäsen pääsee vaikuttamaan teoksiin ideatasolta lähtien. Työtavalle on ominaista jatkuva neuvottelu, ideoiden perustelu ja yhteinen taiteellinen pohdinta. Taidekentän ulkopuolelta tulevat jäsenet tuovat ryhmän sisälle uusia ideoita omista lähtökodistaan käsin. Ryhmämuotoisessa työskentelyssä taidetta ei luoda itseriittoisesti vain taiteilijan lähtökohdista, vaan koko kollektiivi tuo panoksensa teosten kehittelyyn. Opinnäytetyöni lähestyy taiteen ja tieteen yhteistyötä yksittäisen projektin analyysin kautta. Laajempaa tutkimusta tarvittaisiin ryhmämuotoisesta ja monialaisesta taiteellisesta työstä ja tieteen ja taiteen suhteesta erilaisissa projekteissa. Koska Brains on Art jatkaa taiteellista toimintaansa, voi tieteen ja taiteen suhteen kehittymistä projektin piirissä seurata myös jatkossa. fi
dc.description.abstract In this thesis I study the relations of science, art and technology in my art collective called Brains on Art. The collective consists of myself and four students of science and technology. I study the dialogue between the two fields and how that dialogue presents itself in the collective’s works and discussions. The thesis maps the characteristics of multidisciplinary artistic practice and creates an overview of the collective’s working methods. I concentrate on the motivation of the science students and on how they perceive the project. My own interest on multidisciplinary art making has roots in my studies in bioart and Art and Technology minor in Aalto University. The multidisciplinary approach is also relevant in the field of art education since the new curriculum for Finnish primary school puts emphasis on the collaboration between different subjects. In my thesis I use the methodologies of artistic research and case study. The research data includes artworks, discussions and interviews. Artistic practice has a double role in the thesis as data to be researched and as a method in itself. I connect Brains on Art on the wider context by presenting briefly the common history of arts and sciences, multidisciplinary institutions and other art projects that have combined the two fields. Brains on Art uses the methods and instruments of science and technology as artistic tools and as sources of inspiration. In our installations viewers can interact with the art pieces for example by their brain waves. The differences between art and science are visible in the discussions and the epistemological stances of Brains on Art members. We have established a common ground for art making by challenging each other and discussing and arguing about these differences. The collaboration of the two fields takes time and needs a trusting environment. Collaboration does not mean giving up one’s own views. It is possible to find new experiences and new perspectives for both art and science through collaborative art making. The motivation of the science and technology students stems from the possibility to use their skills in the context of art, detached from the norms of science. Art enables free creative experimentation and offers a different perspective. Own artistic work has opened a new perspective to art and it’s practices for the group members. The method of Brains on Art is democratic and discussing. Each member of the group can influence the artwork throughout the whole process. The method is characterized by continual discussion, argumentation and artistic reflection. The members bring new ideas to the group also from outside the art world. In Brains on Art one cannot create art self-sufficiently only from the point of view of the artist. The whole group contributes to the development of artworks. This thesis approaches the collaboration of art and science through the analysis of a single art project. More comprehensive study is needed about the methods of collaborative multidisciplinary art and on the relation of art and science in different projects. As Brains on Art continues to work in-between art and science a future study on the collective is also possible. en
dc.format.extent 77 + 2
dc.format.mimetype application/pdf en
dc.language.iso fi en
dc.title Aivotaidetta – Brains on Art –kollektiivi tieteen ja taiteen välimaastossa fi
dc.title Brains on Art collective in-between art and science en
dc.type G2 Pro gradu, diplomityö fi
dc.contributor.school Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu fi
dc.contributor.school School of Arts, Design and Architecture en
dc.contributor.department Taiteen laitos fi
dc.subject.keyword mediataide fi
dc.subject.keyword tieteidenvälisyys fi
dc.subject.keyword monialaisuus fi
dc.subject.keyword taiteellinen tutkimus fi
dc.subject.keyword aivotaide fi
dc.subject.keyword art & science fi
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:aalto-201511205161
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.type.ontasot Maisterin opinnäyte fi
dc.contributor.supervisor Suoniemi, Minna
dc.programme fi


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse

My Account