Yhdenmukaista yhdyskuntasuunnittelua etsimässä – Seudullisen suunnittelun MALPE-ajattelu yhdenmukaisen yhdyskuntasuunnittelun edistäjänä?

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto University en
dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor.advisor Lampinen, Seppo
dc.contributor.advisor Saarlo, Anna
dc.contributor.author Hakamäki, Anna
dc.date.accessioned 2015-11-19T10:35:40Z
dc.date.available 2015-11-19T10:35:40Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/18584
dc.description.abstract Kestävän kehityksen mukaisen yhdyskuntarakenteen saavuttaminen on nykypäivänä yksi yhdyskuntasuunnittelun tärkeimmistä tavoitteista, mutta samalla edelleen yksi sen suurimmista haasteista. Tämä johtuu osittain siitä, että yhdyskuntasuunnittelua toteuttavat useat eri tahot, jotka suunnittelevat yhdyskunnan muodostavia kokonaisuuden osia. Tässä työssä tutkitaan, onko mahdollista parantaa kestävän yhdyskuntarakenteen muodostumista, yhdenmukaisen suunnittelun edellytyksiä sekä edistää yhdenmukaisten suunnitelmien toteutumista maankäyttöä, asumista, liikennettä, palvelurakennetta ja elinkeinojen toimintaedellytyksiä yhteensovittamaan pyrkivän toimintamenetelmän (MALPE-ajattelu) avulla kuntarajoista riippumattoman toiminnallisen kaupunkiseudun alueella. Oleellinen osa työtä on sen vuoksi erityisesti maankäytön ja liikennejärjestelmän suunnittelun keskinäisen suhteen tarkastelu; miten maankäyttö vaikuttaa liikennejärjestelmään ja päinvastoin sekä miten maankäytön ja liikenteen suunnittelua voitaisiin yhdenmukaistaa. Vastausta kestävää yhdyskuntarakennetta tuottavan yhdenmukaisen yhdyskuntasuunnittelun saavuttamiseen on haettu kirjallisuuskatsauksen, tapaustarkastelun, nykyisten suunnitteluperiaatteiden ja -mallien tutkimisen sekä asiantuntijoiden haastatteluiden avulla. Työssä on aluksi tarkasteltu miksi yhdenmukainen suunnittelu on tärkeää kestävän yhdyskuntarakenteen aikaansaamiseksi, minkä jälkeen on tarkasteltu verkosto- ja vyöhykemenetelmien kautta miten yhdyskuntarakenne muodostaa toiminnallisen kokonaisuuden. Työn kolmannessa osassa käsitellään seudullisen suunnittelutason haasteita sekä MALPE-ajattelua seudullisella tasolla tapahtuvan suunnittelun yhdenmukaistamisen ja suunnitelmien ratkaisujen toteuttamisen välineenä. Näiden perusteella on neljännessä osassa määritelty MALPE-ajattelun mukaiset suunnitteluperiaatteet ja testattu niiden toimivuutta Lahden seudulle sijoittuvan maankäytön ja liikennejärjestelmän seudullisesti tärkeimmät linjauksen esittävän esimerkkisuunnitelman avulla. Esimerkkisuunnitelma havainnollistaa, kuinka seudullisessa suunnittelussa tarvitaan tiivistä yhteistyötä yhdyskuntasuunnittelun eri asiantuntijoiden kesken. Se myös osoittaa, että maankäytön ja asumisen, liikennejärjestelmän, palveluverkon ja elinkeinoalueiden sijoittumisen seudullisesti tärkeim-pien linjausten suunnittelu yhdessä on mahdollista, mielekästä ja tarpeellista. Maankäyttöä, asumista, liikennettä, palvelurakennetta ja elinkeinojen toimintaedellytyksiä yhteensovittamaan pyrkivällä toimintamenetelmällä on hyvät mahdollisuudet edistää kaupunkiseutujen suunnittelua siten, että suunnittelussa otettaisiin huomioon kaikki yhdyskuntarakenteen muodostumiseen vaikuttavat tekijät. Erityisesti maankäytön ja liikennejärjestelmän yhteensovittaminen seudullisesti tärkeimpien linjausten suunnittelussa on mielekästä. Yksi MALPE-ajattelun vahvuuksia on erilaisten toimenpiteiden toteuttamisen ajoituksen yhteensovittaminen. Nuorena toimintamallina MALPE-ajattelu kaipaa kuitenkin vielä kehittämistä, erityisesti sitoutumisen parantaminen yhteisten tavoitteiden ja toimenpiteiden ja siten myös suunnitelman toteuttamiseen on yksi pääkehityskohteista. Suunnitteluintegraation saavuttamisen lisäksi olennaista kestävän yhdyskuntarakenteen aikaansaamiseen on, että kaikilla sen muodostamiseen liittyvillä osapuolilla on tarpeeksi vahvoja kannusteita ja intressejä yhdenmukaiseen kehittämiseen, jolloin myös sitoutuminen on parempaa. Nykyisen suunnittelujärjestelmän ja -lainsäädännön puitteissa MALPE-ajattelu ja siihen liittyvä prosessi ovat kuitenkin jo nykyisellään edistäneet kaupunkiseutujen suunnittelua kokonaisuuksina sekä edistäneet suunnitelmien toteutumista. fi
dc.description.abstract Achieving a sustainable urban structure that is in accordance with sustainable development is one of the most important urban planning objectives nowadays. However, at the same time it continues to be one of the greatest challenges of urban planning as well. This is partly due to the fact that urban development is carried out by several quarters who are planning different parts of what constitutes forming the urban structure. This thesis investigates whether it is possible to improve the formation of sustainable urban structure, preconditions for a uniform urban plan and to promote the implementation of uniform plans for land use, housing, transport, service structure and dwelling operating in the functional area of the urban region. Therefore an essential part of the work is to study how land use affects the transport system and vice versa, as well as how the design processes of land-use and transport planning can be harmonized. The solution to achieving coherent urban planning is searched by carrying out a literature review, case analysis, studying current design principles and models and expert interviews. The thesis starts by studying why uniform design is important in achieving a sustainable urban structure. Then the formation of a functional urban structure is studied by network urbanism and a method based on dividing the urban structure into different zones by the form of traffic they promote. The third part of the thesis addresses the challenges faced on the level of regional planning, as well as the implementation of the method of uniform planning of land use, housing, transport, service structures and dwelling as a solution. In part four, based on the previous parts of the thesis, design principles for uniform regional planning are defined and their performance is tested by a plan for the Lahti region in southern Finland. The design illustrates how regional planning calls for close cooperation among the different experts involved in urban planning. It also shows that planning the main out-lines of land use and housing, transport, services and businesses together on a regional level is possible and meaningful. The method of aiming to integrate the operational precondition of land use, dwelling, transport, service structure and businesses has potential for promoting the uniform planning of the functional urban region. In particular, coordinating the main outlines of land use and transport planning at the regional level is meaningful. One main strength of the method of promoting uniform planning of land use, dwelling, transport, service structure and businesses is the coordination of the implementation schedules of various measures of executing the plan. However, the method of uniform urban planning requires further development, in particular in strengthening the commitment of the parties involved in the common objectives and measures. In addition, developing methods to implement regional plans on lower levels of the urban planning hierarchy is one of the main targets for further research. Furthermore, to achieve design integration, it is necessary that all related parties have strong enough incentives and interests to develop and promote the common plan. According to the current planning system and legislation this method of uniform urban design and its process are already furthering the uniform design of urban planning entities, as well as contributing to the realiza-tion of the uniform regional plans. en
dc.format.extent 158 + 7
dc.format.mimetype application/pdf en
dc.language.iso fi en
dc.title Yhdenmukaista yhdyskuntasuunnittelua etsimässä – Seudullisen suunnittelun MALPE-ajattelu yhdenmukaisen yhdyskuntasuunnittelun edistäjänä? fi
dc.title Searching for uniform urban planning – Method of promoting uniform planning of land use, dwelling, transport, service structure and businesses in regional planning en
dc.type G2 Pro gradu, diplomityö fi
dc.contributor.school Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu fi
dc.contributor.school School of Arts, Design and Architecture en
dc.subject.keyword yhdyskuntarakenne fi
dc.subject.keyword maankäytön suunnittelu fi
dc.subject.keyword MALPE-ajattelu fi
dc.subject.keyword seudullinen suunnittelu fi
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:aalto-201511205143
dc.programme.major Yhdyskunta- ja kaupunkisuunnittelu fi
dc.programme.mcode A-36 fi
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.type.ontasot Maisterin opinnäyte fi
dc.contributor.supervisor Harris, Trevor
dc.programme Arkkitehtuuri fi
dc.location P1 Ark A fi


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse

My Account