Mirror – A space for social and spatial interactions

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto University en
dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor.advisor Ekman, Kalevi
dc.contributor.author Breitenstein, Joakim
dc.date.accessioned 2015-11-19T10:28:18Z
dc.date.available 2015-11-19T10:28:18Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/18559
dc.description.abstract Through the Mirror project I have explored one way on how digital technology can affect the perception of contemporary architecture. What is a physical space built out of digital surfaces? What possibilities do these digital surfaces create and do they change the perception of physical space? What kind of physical structures needs to be created in order for these digital surfaces to be a seamless part of our physical environment? These are questions that have been explored in the Mirror project and this diploma work. The Mirror project as a whole aimed to test the concept of two identical three-dimensional physical spaces that reflect each others audiovisual environments in real time. Therefore the main goal for the project was to produce a physical 1:1 scale realization of the idea in order for people to be able to experience this new kind of space. Furthermore the goal was to document the process so that people can get an understanding about what it takes to take an idea like this to realization. In addition to the overall goal this project had elements from at least 4 fields that had their own specific goals and that can all be evaluated in their own right. These fields are Architecture, Engineering, Project Management and User-Centered Design. From beginning to end, disciplined project management was used to reach the goals of the project as a whole. In addition specific measures were taken to reach the specific goals of Architecture, Engineering, Project Management and User-Centered Design. The theoretical part of this work includes my personal starting points for working with the theme, a review of previous similar projects, a review of relevant academic research in the field and finally, insights on why the Mirror project is unique in relation to previous similar projects and academic research in the field. The main part of this work is the project review where I present, in a detailed way, how the project evolved from idea, concept and prototyping stages to final realization for Helsinki Art Museum’s Happy End? exhibition in summer 2013. The main goal of creating the 1:1 realization of the Mirror idea was reached. The more specific goals were also mostly reached even if there were some specific goals that were not reached. The outcome, in addition to creating the Mirror realization, was 5 personal key learnings: 1. use information models, 2. communicate a lot and be clear, 3. disciplined project management pays off, 4. test everything beforehand, 5. engage in the right ways. en
dc.description.abstract Med Mirror-projektet har jag utforskat ett sätt på hur digital teknologi kan inverka på uppfattningen om nutidsarkitektur. Vad är ett fysiskt utrymme byggt av digitala ytor? Vilka möjligheter skapar dessa digitala ytor och ändrar de på vår uppfattning om fysiskt utrymme? Hurdana fysiska strukturer måste skapas för att dessa digitala ytor kan vara en sömlös del av vår fysiska omgivning? Dessa är frågor som har utforskats i Mirror-projektet och detta diplomarbete. Helhetsmålsättningen för Mirror-projektet var att testa konceptet för två identiska, tredimensionella fysiska utrymmen som i realtid reflekterar varandras audiovisuella omgivningar. Därför var projektets huvudmålsättning att producera en fysisk realisering av iden i skala 1:1 så att mänskor kunde uppleva detta utrymme. Målet var också att dokumentera processen så att mänskor kan få en uppfattning om vad det krävs för att förverkliga idén. Dessutom hade projektet element från åtminstone 4 områden som hade sina egna specifika mål och som alla kan värderas i sin egen rätt. Dessa områden är arkitektur, ingenjörsvetenskap, projektledning och användarcentrerad design. Från början till slutet av projektet användes disciplinerad projektledning för att nå projektets helhetsmålsättning. Dessutom gjordes specifika åtgärder för att nå de specifika målen för arkitektur, ingenjörsvetenskap, projektledning och användarcentrerad design. Arbetets teoridel innehåller mina personliga utgångspunkter för att arbeta med temat, en genomgång av tidigare liknande projekt, en granskning på relevant akademisk forskning relaterat till ämnet samt insikter på varför Mirror-projektet är unikt i relation till föregående liknande projekt och relevant akademisk forskning relaterat till ämnet. Arbetets huvudsakliga del är projektåterblicken som detaljerat presenterar hur projektet utvecklades från idé-, koncept- och prototypskeden till slutliga realiseringen för Helsingfors konstmuseums Happy End? -utställning sommaren 2013. Huvudmålsättningen att skapa en realisering av Mirror-idén i skala 1:1 blev uppnådd. De specifika målsättningarna blev för det mesta uppnådda även om vissa av dem inte blev uppnådda. Förutom skapandet av Mirror-realiseringen var resultatet av projektet 5 lärdomar: 1. använd informationsmodeller, 2. kommunicera mycket och klart, 3. disciplinerad projektledning lönar sig, 4. testa allting på förhand, 5. engagera mänskor på rätt sätt. sv
dc.format.extent 220 + 3
dc.format.mimetype application/pdf en
dc.language.iso en en
dc.title Mirror – A space for social and spatial interactions en
dc.title Mirror – Ett rum för social och spatial interaktion sv
dc.type G2 Pro gradu, diplomityö fi
dc.contributor.school Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu fi
dc.contributor.school School of Arts, Design and Architecture en
dc.subject.keyword digital architecture en
dc.subject.keyword interactive installation en
dc.subject.keyword mediated space en
dc.subject.keyword project management en
dc.subject.keyword telepresence en
dc.subject.keyword user-centered design en
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:aalto-201511205118
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.type.ontasot Maisterin opinnäyte fi
dc.contributor.supervisor Heikkinen, Mikko
dc.programme Arkkitehtuuri fi
dc.location P1 Ark A fi


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse

My Account