Learning Centre

Collaborative, Informal Learning in Distributed Knowledge-Intensive Work: Organizational Contingencies

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor Aalto University en
dc.contributor.advisor Smeds, Riitta, Prof., Aalto University, Department of Industrial Engineering and Management, Finland
dc.contributor.advisor Jaatinen, Miia, Adjunct Prof., Aalto University, Department of Industrial Engineering and Management, Finland
dc.contributor.author Pöyry-Lassila, Päivi
dc.date.accessioned 2015-11-06T10:01:50Z
dc.date.available 2015-11-06T10:01:50Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier.isbn 978-952-60-6482-6 (electronic)
dc.identifier.isbn 978-952-60-6481-9 (printed)
dc.identifier.issn 1799-4942 (electronic)
dc.identifier.issn 1799-4934 (printed)
dc.identifier.issn 1799-4934 (ISSN-L)
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/18495
dc.description.abstract The increasing interest in boosting learning and innovation in organizations has created the need for researching the very phenomena of learning and creation of new knowledge at work. There has been a growing interest in this topic in several fields of research, and learning and knowledge creation in organizations have been studied from various perspectives. What has been missing is a bigger picture explaining how the two perspectives that describe learning at work, i.e., learning sciences and organization studies are interconnected. Not enough has been known about how learning at work takes place on the group level between the individual and organizational levels. The purpose of this research was to explore collaborative informal learning at work, and more specifically focusing on the every-day practices related to knowledge sharing and creation in a distributed work context. This research focused on the mid-layer of learning (group or community level) that exists between the organizational and individual levels of learning at work. This research combined theories from organization and learning sciences to produce multidisciplinary, both theoretically and empirically grounded knowledge on informal learning at work and how it is shaped by the work context. Moreover, this research aimed to study whether the features of distributed work context and task environment affect the practices and social structures of collaborative informal learning at work.The overall research problem was 'In the context of knowledge intensive distributed work, how does informal, collaborative learning take place? The research problem was divided into three more detailed research questions. This thesis adopted a multiple-case study approach and the data was collected from four cases by thematic interviewing. The context of the research was formed by a globally operating company and its partner firms. Data was collected from employees aiming to understand the practices of workplace learning. The interviews were analyzed with qualitative content analysis, and the research questions were answered based on the analysis. The key findings show that the task environment affects significantly both the practices of informal learning at work and the supporting social structures. In particular, this study highlights the need and search for fit between the qualities of task environment and the practices of learning and the supporting social structures. This research contributes to the fields of organization and learning sciences that both study learning in the workplace. en
dc.description.abstract Jatkuvasti lisääntyvä kiinnostus oppimisen ja innovoinnin tehostamiseen organisaatioissa on synnyttänyt tarpeen tutkia työssä tapahtuvaa oppimista ja uuden tiedon luomista. Työssä oppimista ja tiedonluomista ovat viime vuosina tutkineet useat tieteenalat eri näkökulmista lähtien. Puuttumaan on kuitenkin jäänyt kokonaisvaltaisempi oppimisen tutkimuksen ja organisaatiotutkimuksen näkökulmat yhdistävä käsitys työssä oppimisesta. Tarkempaa tietoa kaivataan erityisesti siitä, miten työssä oppiminen tapahtuu yksilötason ja organisaatiotason välimaastossa ryhmä- tai yhteisötasolla. Tämän tutkimuksen tavoitteena oli tarkastella yhteisöllistä informaalia työssä tapahtuvaa oppimista erityisesti tiedon jakamisen ja luomisen jokapäiväisten käytäntöjen näkökulmasta hajautetussa työympäristössä. Tämä tutkimus kohdistui varsinkin oppimisen ns. välitasoon, yksilön ja organisaation oppimisen välimaastoon ryhmä- ja yhteisötasolle. Tutkimuksessa tuotiin yhteen käsitteitä ja teorioita organisaatiotutkimuksen ja oppimisen tutkimuksen aloilta tavoitteena tuottaa monitieteistä sekä teoreettisesti että empiirisesti perusteltua tietoa työssä tapahtuvasta informaalista oppimisesta ja kontekstin vaikutuksesta siihen. Lisäksi tutkimuksen tavoitteena oli tarkastella hajautetun työympäristön ja tehtäväympäristön vaikutusta työssä tapahtuvan yhteisöllisen informaalin oppimisen käytäntöihin ja oppimista tukeviin sosiaalisiin rakenteisiin. Tutkimuksen pääongelma oli 'Miten informaali yhteisöllinen oppiminen tapahtuu tietointensiivisessä hajautetussa työympäristössä?' Tutkimusongelma jaettiin kolmeen tarkentavaan tutkimuskysymykseen. Tutkimus toteutettiin tapaustutkimuksena, ja aineisto kerättiin neljästä eri casesta teemahaastatteluiden avulla. Tutkimus toteutettiin yhteistyössä maailmanlaajuisesti toimineen yrityksen ja sen yhteistyöyritysten kanssa. Aineisto kerättiin yritysten työntekijöitä haastattelemalla, sillä tavoitteena oli työssä tapahtuvan oppimisen käytäntöjen ymmärtäminen. Haastatteluaineisto analysoitiin laadullisella sisällönanalyysillä, minkä perusteella tutkimuskysymyksiin vastattiin. Keskeiset tulokset osoittavat että tehtäväympäristö vaikuttaa merkittävästi sekä työssä tapahtuvan informaalin oppimisen käytäntöihin että niitä tukeviin sosiaalisiin rakenteisiin. Tulokset painottavat erityisesti tarvetta etsiä yhteensopivuutta tehtäväympäristön piirteiden sekä oppimisen käytäntöjen ja oppimista tukevien sosiaalisten rakenteiden välille. Tämä tutkimus tuottaa uutta tietoa sekä organisaatiotutkimuksen että oppimisen tutkimuksen aloille erityisesti työssä oppimisen näkökulmasta. fi
dc.format.extent 200 + app. 10
dc.format.mimetype application/pdf en
dc.language.iso en en
dc.publisher Aalto University en
dc.publisher Aalto-yliopisto fi
dc.relation.ispartofseries Aalto University publication series DOCTORAL DISSERTATIONS en
dc.relation.ispartofseries 160/2015
dc.subject.other Education en
dc.subject.other Organisations, Corporations en
dc.subject.other Work en
dc.title Collaborative, Informal Learning in Distributed Knowledge-Intensive Work: Organizational Contingencies en
dc.type G4 Monografiaväitöskirja fi
dc.contributor.school Perustieteiden korkeakoulu fi
dc.contributor.school School of Science en
dc.contributor.department Tuotantotalouden laitos fi
dc.contributor.department Department of Industrial Engineering and Management en
dc.subject.keyword informal learning en
dc.subject.keyword collaborative learning en
dc.subject.keyword workplace learning en
dc.subject.keyword task environment en
dc.subject.keyword organizational contingencies en
dc.subject.keyword informaali oppiminen fi
dc.subject.keyword yhteisöllinen oppiminen fi
dc.subject.keyword työssä oppiminen fi
dc.subject.keyword tehtäväympäristö fi
dc.subject.keyword organisaation kontingenssit fi
dc.identifier.urn URN:ISBN:978-952-60-6482-6
dc.type.dcmitype text en
dc.type.ontasot Doctoral dissertation (monograph) en
dc.type.ontasot Väitöskirja (monografia) fi
dc.contributor.supervisor Smeds, Riitta, Prof., Aalto University, Department of Industrial Engineering and Management, Finland
dc.opn Lehtinen, Erno, Prof., University of Turku, Finland
dc.opn Gherardi, Silvia, Prof., University of Trento, Italy
dc.rev Lehtinen, Erno, Prof., University of Turku, Finland
dc.rev Aaltio, Iiris, Prof., University of Jyväskylä, Finland
dc.date.defence 2015-12-04
local.aalto.digifolder Aalto_65714
local.aalto.formfolder 2015_11_06_klo_11_49
local.aalto.archive yes
local.aalto.digiauth ask


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse

Statistics