Äijä äijien joukossa? Narratiivinen tutkimus naisasiantuntijoiden myönteisten identiteettien rakentumisesta miesvaltaisessa työympäristössä

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor Aalto University en
dc.contributor.author Hyytiä, Pauliina
dc.date.accessioned 2015-11-04T13:21:22Z
dc.date.available 2015-11-04T13:21:22Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/18458
dc.description.abstract Tämän tutkielman tavoitteena on lisätä ymmärrystä naisasiantuntijoiden myönteisten identiteettien rakentumisesta miesvaltaisella alalla sekä näiden identiteettien lähteistä. Keskityn erityisesti siihen, miten naiset puhuvat itsestään ja miten he asemoivat itsensä kertomuksissa. Tutkimukseni nojaa sosiaalisen konstruktivismin tieteenfilosofiaan, jossa tiedon ajatellaan rakentuvan ihmisten välisissä suhteissa ja vuorovaikutuksessa. Tästä näkökulmasta tarkastelen myös käyttämääni teoreettista viitekehystä: identiteettien rakentumista kertomuksissa tapahtuvan asemoinnin kautta. Tutkimustani varten olen haastatellut kahdeksaa naisasiantuntijaa, jotka työskentelevät miesvaltaisen yrityksen liiketoiminnassa. Lähestyin naisasiantuntijoiden identiteetin rakentumisen prosessia narratiivisen analyysin keinoin. Sovelsin sekä aineistoni keräämisessä että sen analysoinnissa narratiivisen tutkimuksen suuntaviivoja identiteetin rakentumista kuvaavien identiteettipositioiden löytämiseen. Aloitin analyysini etsimällä aineistosta kertomuksia, joissa haastattelemani naisasiantuntijat asemoivat itseään kerronnan käytäntöjen avulla. Kokosin niitä yhteen esiintyneiden teemojen kautta, mutta säilytin samalla jokaisen yksittäisen haastatellun kertomukset myös kokonaisuuksina. Lopuksi erittelin vielä positioiden syntymiseen vaikuttaneet identiteettien lähteet. Tunnistin haastatteluista kolme identiteettiasemaa, jotka löytyivät kaikkien haastattelemieni naisten kertomuksista. Näitä identiteettipositioita olivat pätevä ammattilaisuus, äijyys sekä erityinen asema naisena. Tutkimuksessani nousi esille, että naisasiantuntijat asemoivat itsensä tietoisesti ja ensisijaisesti päteviksi ammattilaisiksi. Miesvaltainen työympäristö asetti kuitenkin monenlaisia haasteita, vaikka toisaalta se vaikutti sopivan paremmin useille haastattelemilleni asiantuntijoille. Analyysissä esille nousseet erilaiset identiteettiasemat kuvasivat naisten identiteetin tasapainottelua miesvaltaisen työympäristön luomien ja heidän omien käsitystensä välillä. Positiiviset identiteetit miesvaltaisella alalla rakentuivatkin vahvasti sukupuolittuneiden käsitysten varaan - siis suhteessa ympäröivään maailmaan ja alalla vallitseviin käsityksiin. fi
dc.format.extent 89
dc.format.mimetype application/pdf en
dc.language.iso fi en
dc.title Äijä äijien joukossa? Narratiivinen tutkimus naisasiantuntijoiden myönteisten identiteettien rakentumisesta miesvaltaisessa työympäristössä fi
dc.type G2 Pro gradu, diplomityö fi
dc.contributor.school Kauppakorkeakoulu fi
dc.contributor.school School of Business en
dc.contributor.department Johtamisen laitos fi
dc.contributor.department Department of Management Studies en
dc.subject.keyword identiteetti
dc.subject.keyword naiset
dc.subject.keyword kertomus
dc.subject.keyword narratiivinen tutkimus
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:aalto-201511055029
dc.type.dcmitype text en
dc.programme.major MSc program in Management and International Business en
dc.programme.major MSc program in Management and International Business fi
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.type.ontasot Pro gradu tutkielma fi
dc.subject.helecon johtaminen
dc.subject.helecon management
dc.subject.helecon kansainväliset yhtiöt
dc.subject.helecon international companies
dc.subject.helecon työ
dc.subject.helecon work
dc.subject.helecon asiantuntijat
dc.subject.helecon specialists
dc.subject.helecon sukupuoli
dc.subject.helecon gender
dc.subject.helecon identiteetti
dc.subject.helecon identity
dc.subject.helecon menestyminen
dc.subject.helecon success
dc.subject.helecon tarina
dc.subject.helecon narrative
dc.ethesisid 14132
dc.date.dateaccepted 2015-09-11
dc.location P1 I


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse

My Account