Learning Centre

Suoriteperusteisen kannustepalkkiojärjestelmän edellytykset tiimitasolla

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor Aalto University en
dc.contributor.author Kinnunen, Joona
dc.date.accessioned 2015-11-04T13:21:21Z
dc.date.available 2015-11-04T13:21:21Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/18454
dc.description.abstract Tiimit ovat yhä keskeisempi osa nykyaikaisia organisaatioita. Palkitsemista ja sen vaikutuksia on tutkittu laajalti, mutta toimivan suoriteperusteisen palkitsemismallin edellytyksiä tai vaikutuksia ei ole juurikaan tarkasteltu tiimien näkökulmasta. Tutkimuksessa pyrittiin selvittämään, mitkä suoriteperusteisen kannustepalkkiojärjestelmän ominaisuudet koettiin toimivan rahallisen palkitsemisen edellytyksiksi tiimitasolla. Toimivuudella tarkoitettiin sitä, että kannustepalkkiojärjestelmä kannustaa tiimejä organisaation näkökulmasta toivottavaan käyttäytymiseen. Tutkimuksessa pohdittiin myös tiimien välisten erojen vaikutuksia kokemuksiin palkitsemismallin toimivuudesta ja toimivuuden edellytyksistä. Tutkimus toteutettiin laadullisena case-tutkimuksena, jossa aineistonkeruutapana käytettiin ensisijaisesti teemahaastatteluja. Yhteensä 23 henkilöä haastateltiin. Case-yritykseksi valittiin eräs suomalainen kirjanpito- ja tilintarkastusyhteisö, jossa sovellettiin identtistä palkitsemismallia viiden eri asiantuntijatiimin keskuudessa. Tämä mahdollisti palkitsemismallin vaikutuksiin liittyvien näkemysten keskinäisen vertailun eri tiimien välillä lisäten samalla myös havaintojen reliabiliteettia. Tutkimuksen tulokset vahvistivat käsitystä siitä, että toimivan tiimitason palkitsemismallin suunnittelu ja implementointi on erittäin haastava tehtävä, jossa useat seikat vaikuttavat toisiinsa. Haastavien tavoitteiden ja selkeiden suoritemittareiden yhdessä riittävän palautteen kanssa havaittiin olevan tiimitason suoritepalkitsemisjärjestelmän perusedellytyksiä. Lisäksi tiimien välillä koettu palkitsemisen oikeudenmukaisuus ja tiimien omat vaikutusmahdollisuudet yhdistettynä palkkion riittävän suureen odotusarvoon olivat havaintojen perusteella keskeisiä palkitsemismallin toimivuuden kannalta. Näiden tekijöiden havaittiin myös olevan yhteydessä rahallisen kannustepalkkion koettuun houkuttelevuuteen. Lukuisten yksilötasolla palkitsemisen vaikutuksia selittävien teorioiden todettiin selittävän selvästi palkitsemisen toimivuuden edellytyksiä myös tiimitasolla. Taustalla lienee havainto, että tiimitkin koostuvat lopulta erilaisista yksilöistä, joista jokainen tuo myös henkilökohtaisia piirteitään mukanaan tiimiinsä. Keskeisimmät jatkotutkimusaiheet liittyvät tiimien ja organisaatioiden kulttuuriseen kontekstiin. Tämän lisäksi on oletettavissa, että esimerkiksi länsimaisissa individualistisissa kulttuureissa tiimitason palkitsemiseen suhtaudutaan eri tavoin kuin kollektiivisemmissa kulttuureissa, joten havaintojen laajempi yleistettävyys edellyttää lisää empiiristä tarkastelua useissa erilaisissa kulttuurisissa konteksteissa. fi
dc.format.extent 103
dc.format.mimetype application/pdf en
dc.language.iso fi en
dc.title Suoriteperusteisen kannustepalkkiojärjestelmän edellytykset tiimitasolla fi
dc.type G2 Pro gradu, diplomityö fi
dc.contributor.school Kauppakorkeakoulu fi
dc.contributor.school School of Business en
dc.contributor.department Laskentatoimen laitos fi
dc.contributor.department Department of Accounting en
dc.subject.keyword oikeudenmukaisuus
dc.subject.keyword palaute
dc.subject.keyword suoriteperusteinen palkitseminen
dc.subject.keyword tiimit
dc.subject.keyword tavoitetaso
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:aalto-201511055025
dc.type.dcmitype text en
dc.programme.major Accounting en
dc.programme.major Laskentatoimi fi
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.type.ontasot Pro gradu tutkielma fi
dc.subject.helecon laskentatoimi
dc.subject.helecon accounting
dc.subject.helecon tiimit
dc.subject.helecon teams
dc.subject.helecon työ
dc.subject.helecon work
dc.subject.helecon palkkiot
dc.subject.helecon remuneration
dc.subject.helecon kannustaminen
dc.subject.helecon incentives
dc.subject.helecon palaute
dc.subject.helecon feedback
dc.ethesisid 14128
dc.date.dateaccepted 2015-06-10
dc.location P1 I
local.aalto.openaccess yes
local.aalto.idthes 14128


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse

Statistics