Sukupuolittuneet kuvat liike-elämän lehdessä

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor Aalto University en
dc.contributor.author Lahti, Katriina
dc.date.accessioned 2015-11-04T13:21:17Z
dc.date.available 2015-11-04T13:21:17Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/18417
dc.description.abstract Tutkimuksen tavoitteena on tuoda esille miten suomalaisen taloussanomalehden kuvissa tehdään sukupuolta ja mitä sukupuolen tekeminen kertoo. Tutkimuksen teoriatausta käsittelee sukupuolta yhteiskunnassa ja tutkielma lähtee liikkeelle sukupuolen määritelmästä. Aihepiirin keskeisimpiä tavoitteita on esitellä sukupuolen tekemistä sekä etenkin sitä miten sukupuolta on tehty liike-elämän mediassa. Tämän ohella tarkastelussa on myös organisaatioiden maskuliininen ylivalta ja naisten uralla etenemiseen liittyvät esteet. Tutkielma on toteutettu laadullisena tutkimuksena, jonka metodologina on käytetty kuva- analyysiä. Kuva-analyysissä hyödynnettiin sisällönanalyysia, jonka lisäksi syvällisempää näkökulmaa on haettu kriittisellä diskurssianalyysillä. Tutkimusaineisto koostui suomalaisesta taloussanomalehdestä otetuista lokakuun 2014 uutiskuvista, joissa on kuvattu ihmisiä. Kriittisen diskurssianalyysin avulla kuvista hahmottui erilaisia diskursseja, jotka ovat vakiintuneita tapoja kuvata maailmaa. Diskurssit rakentavat sosiaalista todellisuuttamme ja niitä ylläpidetään, uusinnetaan ja tuotetaan liike-elämän mediassa ja siellä esiintyvissä uutiskuvissa. Kuvien tutkimisessa diskursseja havaitaan kuvissa esiintyvien toistuvuuksien ja samankaltaisuuksien avulla. Diskurssit ilmentävät maailmaa ja niiden taakse kätkeytyy arvoja, mielikuvia ja itsestäänselvyyksinä pidettyjä asioita, joita tutkimuksessa on tarkoitus tuoda esille. Tutkimuksen keskeisimmaät löydöt tulevat esille kolmen eri diskurssin muodossa, jotka myös heijastelevat toinen toisiaan. Ensimmäisessä, naisten alisteisuuden diskurssissa organisaatiot näytetään miesvaltaisina, joissa naiset ovat vähemmistönä. Tätä kuvastaa muun muassa se, että suurin osa taloussanomalehden kuvista on miehistä ja toisaalta alisteisuutta vahvistetaan näyttämällä naiset miehiä heikompina. Tämä ilmenee esimerkiksi siten, että naisista näytetään kuvia, joissa heitä on miehiä vähemmän, he tukevat miehiä tai ovat passiivisia. Toisessa, maskuliinisuuden diskurssissa taloussanomalehti maalaa liike-elämästä maskuliinista kuvaa, jota hallinnoi miehinen ylivalta. Tätä kuvastaa muun muassa se, että taloussanomalehden kuvat koostuvat ihmisten lisäksi autoista, öljynporauslautoista ja rakennustyömaa-ajoneuvoista. Maskuliinisuutta vahvistetaan myös siten, että miehet esitetään aktiivisina ja työntäyteisenä - toisin kuin naiset. Maskuliinisuus näyttäytyy myös kauttaaltaan miehisenä pukupukeutumisena. Kolmannessa, segregaation diskurssissa vahvistetaan Suomen työelämässä esiintyvää horisontaalista ja vertikaalista eriytymistä. Näissä kuvissa miehet näyttäytyvät johtajina. Kuvissa näkyy myös työalojen ja ammattien jakautuneisuus naisten ja miesten kesken. Suomalaisen taloussanomalehden kuvissa tuotetaan sukupuolten välille vastakkainasettelua ja eriarvoisuutta, mutta myös vahvistetaan sukupuolistereotypioita. fi
dc.format.extent 75
dc.language.iso fi en
dc.title Sukupuolittuneet kuvat liike-elämän lehdessä fi
dc.type G2 Pro gradu, diplomityö fi
dc.contributor.school Kauppakorkeakoulu fi
dc.contributor.school School of Business en
dc.contributor.department Johtamisen laitos fi
dc.contributor.department Department of Management Studies en
dc.subject.keyword sukupuoli
dc.subject.keyword sukupuolen tekeminen
dc.subject.keyword stereotypia
dc.subject.keyword media
dc.subject.keyword liike-elämän media
dc.subject.keyword diskurssi
dc.subject.keyword kuva-analyysi
dc.subject.keyword sisällönanalyysi
dc.subject.keyword kriittinen diskurssianalyysi
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:aalto-201511054988
dc.type.dcmitype text en
dc.programme.major Management Science en
dc.programme.major Liikkeenjohdon systeemit fi
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.type.ontasot Pro gradu tutkielma fi
dc.subject.helecon johtaminen
dc.subject.helecon management
dc.subject.helecon liike-elämä
dc.subject.helecon business life
dc.subject.helecon viestintä
dc.subject.helecon communication
dc.subject.helecon talouselämä
dc.subject.helecon economic life
dc.subject.helecon media
dc.subject.helecon media
dc.subject.helecon visuaalinen
dc.subject.helecon visual
dc.subject.helecon sanomalehdet
dc.subject.helecon newspapers
dc.subject.helecon sukupuoli
dc.subject.helecon gender
dc.subject.helecon diskurssianalyysi
dc.subject.helecon discourse analysis
dc.ethesisid 14091
dc.date.dateaccepted 2015-06-10
dc.location P1 I


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse

My Account