Naisjohtajuuden monet kasvot - Median muovaamia diskursseja naisjohtajuudesta

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor Aalto University en
dc.contributor.author Hakala, Sanna
dc.date.accessioned 2015-11-04T13:21:17Z
dc.date.available 2015-11-04T13:21:17Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/18416
dc.description.abstract Tutkimuksen tausta ja tavoite: Tutkimus käsittelee naisjohtajuuden asemaa Suomen mediassa. Erityisesti se keskittyy tarkastelemaan sitä, millaisia diskursseja naisjohtajuudesta mediassa tuotetaan sekä sitä, millaisia merkityksiä naisjohtajuudelle mediassa rakennetaan. Tutkimuksen tavoitteena on tuoda esille ja päivittää näitä mediassa tuotettuja diskursseja, jotka osaltaan osallistuvat todellisuuden rakentamiseen ja sitä kautta vaikuttavat asenteisiin naisjohtajuutta kohtaan. Tutkimusraportin aluksi kerron naisjohtajien tilanteesta Suomessa, sekä erittelen nais- ja miesjohtajuuden taustoja ja sukupuolen määrityksiä. Lisäksi luon katsauksen keskusteluun, joka käsittelee median roolia vallan käyttäjänä. Tutkimuksen toteutustapa: Tutkimuksen toteutustapana käytän diskurssianalyysiä, joka perustuu sosiaaliseen konstruktionismiin. Diskurssianalyysissä tarkastelun kohteena on kielen käyttö sosiaalisena toimintana ja se, miten asioille luodaan merkityksiä kielen kautta. Tutkimusaineistoni koostuu yhteensä 40 naisjohtajuutta käsittelevästä artikkelista, jotka on poimittu kolmesta suositusta talousalan lehdestä; Fakta, Talouselämä ja Taloussanomat. Artikkelit ovat ilmestyneet vuosien 2013 ja 2014 aikana. Tutkimuksen tulokset: Tutkimuksen tuloksia ovat naisjohtajuuden diskurssit, jotka analyysin kautta hahmottuivat artikkeleista. Tarkastelin myös sitä, millaisia merkityksiä nämä diskurssit naisjohtajuudesta rakentavat. Diskursseja löytyi yhteensä neljä kappaletta. Nimesin ne ihannejohtajan ominaisuudet -, muutoksen tuoja-, vaatimaton menestyjä-, sekä tukea tarvitseva uhri - diskursseiksi. Analyysin kautta tuon esille myös sitä, kuinka löytämäni diskurssit ilmenevät teksteissä oman tulkintani mukaan, sekä kuinka ne kytkeytyvät aikaisempaan kirjallisuuteen aiheesta. Tuloksista käy ilmi se, kuinka stereotyyppinen sukupuolinen johtajuuden jaottelu on arkipäivää mediassa. Sukupuolet nähdään usein toistensa vastakohtina ja yleistykset ovat tavallisia. Naisjohtajuudesta rakennetaan mediassa hyvin moniulotteista ja jopa ristiriitaista kuvaa. fi
dc.format.extent 70
dc.language.iso fi en
dc.title Naisjohtajuuden monet kasvot - Median muovaamia diskursseja naisjohtajuudesta fi
dc.type G2 Pro gradu, diplomityö fi
dc.contributor.school Kauppakorkeakoulu fi
dc.contributor.school School of Business en
dc.contributor.department Johtamisen laitos fi
dc.contributor.department Department of Management Studies en
dc.subject.keyword naisjohtajuus
dc.subject.keyword sukupuoli
dc.subject.keyword media
dc.subject.keyword diskurssianalyysi
dc.subject.keyword johtaminen
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:aalto-201511054987
dc.type.dcmitype text en
dc.programme.major MSc program in Management and International Business en
dc.programme.major MSc program in Management and International Business fi
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.type.ontasot Pro gradu tutkielma fi
dc.subject.helecon johtaminen
dc.subject.helecon management
dc.subject.helecon johtajat
dc.subject.helecon managers
dc.subject.helecon naiset
dc.subject.helecon women
dc.subject.helecon sukupuoli
dc.subject.helecon gender
dc.subject.helecon asenteet
dc.subject.helecon attitudes
dc.subject.helecon media
dc.subject.helecon media
dc.subject.helecon diskurssianalyysi
dc.subject.helecon discourse analysis
dc.ethesisid 14090
dc.date.dateaccepted 2015-06-10
dc.location P1 I


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse

My Account