Liiketoimintastrategian tehokas jalkauttaminen myyntiorganisaatiossa - tapaustutkimus

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor Aalto University en
dc.contributor.author Tervonen, Mikael
dc.date.accessioned 2015-11-04T13:21:05Z
dc.date.available 2015-11-04T13:21:05Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/18308
dc.description.abstract Tavoite: Tämän tutkimuksen tavoite on tarjota syvällisempää ymmärrystä liiketoimintastrategian jalkauttamiseen vaikuttavista tekijöistä ja ehdotuksia siitä, kuinka strategian jalkauttamista voidaan tehostaa myyntiorganisaatioissa tunnistamalla strategian jalkauttamiseen liittyvät haasteet. Tutkimusaineisto ja -menetelmät: Tutkimukseni olen toteuttanut laadullisena tapaustutkimuksena, sillä kyseinen tutkimusote soveltuu erityisen hyvin tietyn tarkkaan rajatun ilmiön tutkimiseen. Lisäksi tapaustutkimus tarjoaa keinon hankkia monipuolista tietoa tutkittavan ilmiön ymmärtämiseksi ja tulkitsemiseksi. Tutkittavaksi tapauksessa valitsin kohdeyrityksen, joka muutamia vuosia sitten laajeni koko maankattavaksi verkostoksi suuren yrityskaupan myötä. Keräämäni aineisto muodostuu kohdeyrityksen strategiatyöskentelyyn liittyvien arkistojen, sekä kahdentoista yrityksen johdon edustajan yksilöhaastatteluista. Tulokset: Sekä kirjallisuudesta, että empiirisen tutkimuksen perusteella nousi esiin hyvin selkeitä strategian jalkauttamiseen vaikuttavia osa-alueita, joihin panostamalla strategian jalkautusta on mahdollista tehostaa suuressakin myyntiorganisaatiossa. Koska koko keskijohdon strategiaprosessiin osallistamisen on todettu olevan suorassa yhteydessä yrityksen parempaan suorituskykyyn, niin kohdeyrityksen keskijohdon nykyistä aktiivisempi osallistaminen strategiaprosessiin antaisi mahdollisuuden kasvattaa strategista yksimielisyyttä. Tämä edistäisi myös mitä todennäköisemmin myös omistautumista strategisten hankkeiden toteutukselle. Viestinnän ja kommunikoinnin määrä on tässä prosessissa oleellista yhteisymmärryksen ja sitoutumisen kasvattamiseksi. Tämän lisäksi kokonaisvaltainen strategian jalkautuksen suunnittelu aivan ylimmästä johdosta prosessiomistajiin ja koko keskijohtoa osallistamalla on olennaisessa roolissa strategian jalkauttamisen tehostamisessa. Konkreettisten strategian jalkauttamissuunnitelmien luominen ja aikatauluttaminen tulisi ottaa merkittäväksi osaksi strategiatyöskentelyä organisaation kaikilla tasoilla. Kullekin strategisesti tärkeälle hankkeelle tulisi laatia konkreettinen jalkauttamissuunnitelma alueen, toimipisteen ja yksittäiselle myyjän tasolle asti. Tähän on mahdollista vaikutta systemaattiseen jalkautukseen tähtäävillä projektisuunnitelmilla. Jotta strategiassa määritellyt tavoitteet tulisivat johdonmukaisesti saavutetuiksi, niin strategisissa hankkeissa pitää onnistua kokonaisvaltaisesti. Strategian jalkauttamista tulisi käsitellä useiden eri strategisten projektien yhtäaikaisena ponnistuksena. fi
dc.format.extent 78
dc.language.iso fi en
dc.title Liiketoimintastrategian tehokas jalkauttaminen myyntiorganisaatiossa - tapaustutkimus fi
dc.type G2 Pro gradu, diplomityö fi
dc.contributor.school Kauppakorkeakoulu fi
dc.contributor.school School of Business en
dc.contributor.department Markkinoinnin laitos fi
dc.contributor.department Department of Marketing en
dc.subject.keyword liiketoimintastrategia
dc.subject.keyword jalkauttaminen
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:aalto-201511054879
dc.type.dcmitype text en
dc.programme.major Marketing en
dc.programme.major Markkinointi fi
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.type.ontasot Pro gradu tutkielma fi
dc.subject.helecon markkinointi
dc.subject.helecon marketing
dc.subject.helecon myynti
dc.subject.helecon sales
dc.subject.helecon organisaatio
dc.subject.helecon organization
dc.subject.helecon strategia
dc.subject.helecon strategy
dc.subject.helecon liiketalous
dc.subject.helecon business economics
dc.ethesisid 13982
dc.date.dateaccepted 2015-06-11
dc.location P1 I


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse

My Account