Esimiestyön rooli työntekijän sitoutumisessa - tarkastelussa asiantuntijapalveluorganisaation assistentit

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor Aalto University en
dc.contributor.author Vanhanen, Maiju
dc.date.accessioned 2015-11-04T13:20:57Z
dc.date.available 2015-11-04T13:20:57Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/18262
dc.description.abstract Tutkimuksen tavoitteet: Tämän Pro gradu -tutkielman tavoitteena on selvittää, millainen rooli esimiestyöllä on työntekijän sitoutumisen kannalta suomalaisessa asiantuntijapalveluorganisaatiossa. Tutkimukseni tarkoituksena on tutkia kohdeorganisaatiossa työskentelevien tiimi- ja johdon assistenttien näkemyksiä ja kokemuksia siitä, miten esimiestyö ja työntekijän sitoutuminen kytkeytyvät toisiinsa. Lisäksi pyrin löytämään vastauksia kysymyksiin siitä, minkälaisiin asioihin työntekijä työkontekstissa yleisesti sitoutuu, minkälaiset tekijät sitoutumista edistävät ja millaisia ominaisuuksia työntekijät esimiehiltään toivovat. Tutkimus on toteutettu toimeksiantona suomalaiselle tilintarkastus-, vero- ja laki- sekä neuvontapalveluja tarjoavalle asiantuntijaorganisaatiolle. Tutkimuksen toteutus: Olen toteuttanut tutkimukseni laadullisena tutkimuksena, ja empiirinen aineisto on kerätty 11 teemahaastattelun avulla syksyn 2014 aikana. Kaikki haastateltavat työskentelivät kohdeorganisaatiossa assistentteina tutkimuksen tekohetkellä. Analysoin keräämäni empiirisen aineiston teemoittelun avulla. Tutkielman teoreettinen viitekehys perustuu asiantuntijapalveluorganisaatioita, sitoutumista ja esimiestyötä käsittelevään aikaisempaan tutkimuskirjallisuuteen. Tutkimustulokset: Tutkimuksen perusteella näyttää siltä, että lähiesimiehellä ja tämän toiminnalla, esimiestyöllä, on merkittävä rooli paitsi työntekijän sitoutumisen, myös työssä viihtymisen ja yleisen työtyytyväisyyden kannalta. Tähän tuntemukseen vaikutti ennen kaikkea kokemus siitä, että esimies oli läsnä sekä aidosti kiinnostunut alaisestaan ja tämän kehittymisestä. Lisäksi tärkeänä pidettiin sitä, että esimies arvosti työntekijäänsä ja osoitti tämän hänelle kiitoksen ja palautteenannon kautta. Esimiehen roolia pidettiin tärkeänä siksikin, että hänen koettiin toimivan linkkinä työntekijän ja muun organisaation välillä ja vaikuttavan ennen kaikkea siihen, millainen kuva assistentista muun organisaation suuntaan lähtee. Näiltä osin tutkimuksen tulokset tukevat aiheesta aiemmin kirjoitettua. Tutkimuksessa kävi ilmi, että assistentit kokivat olevansa hieman irrallisia muusta organisaatiosta johtuen työn erilaisesta luonteesta verrattuna muihin työntekijöihin. Lisäksi tutkimukseni mukaan esimiestyön laatu saattoi vaihdella kohdeorganisaatiossa paljonkin eri esimiesten välillä. Merkittävimmät huomioni edellä mainittujen asioiden kehittämiseksi sekä esimiestyön ja sitoutumisen yhteyden vahvistamiseksi kohdeorganisaatiossa liittyvätkin esimiesten valintaan sekä assistenttien arvostuksen lisäämiseen esimiestyötä kehittämällä ja esimiesten asenteisiin vaikuttamalla. fi
dc.format.extent 94
dc.format.mimetype application/pdf en
dc.language.iso fi en
dc.title Esimiestyön rooli työntekijän sitoutumisessa - tarkastelussa asiantuntijapalveluorganisaation assistentit fi
dc.type G2 Pro gradu, diplomityö fi
dc.contributor.school Kauppakorkeakoulu fi
dc.contributor.school School of Business en
dc.contributor.department Johtamisen laitos fi
dc.contributor.department Department of Management Studies en
dc.subject.keyword Asiantuntijapalveluorganisaatio
dc.subject.keyword esimiestyö
dc.subject.keyword sitoutuminen
dc.subject.keyword organisaatioon sitoutuminen
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:aalto-201511054833
dc.type.dcmitype text en
dc.programme.major Organization and Management en
dc.programme.major Organisaatiot ja johtaminen fi
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.type.ontasot Pro gradu tutkielma fi
dc.subject.helecon johtaminen
dc.subject.helecon management
dc.subject.helecon organisaatio
dc.subject.helecon organization
dc.subject.helecon esimiehet
dc.subject.helecon supervisors
dc.subject.helecon henkilöstöhallinto
dc.subject.helecon personnel management
dc.subject.helecon palvelut
dc.subject.helecon service
dc.subject.helecon asiantuntijat
dc.subject.helecon specialists
dc.subject.helecon työntekijät
dc.subject.helecon workers
dc.subject.helecon henkilöstö
dc.subject.helecon personnel
dc.subject.helecon sitoutuminen
dc.subject.helecon commitment
dc.ethesisid 13936
dc.date.dateaccepted 2015-05-05
dc.location P1 I


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse

My Account