A novel profit potential calculation method applied to web manufacturing

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor Aalto University en
dc.contributor.advisor Virtanen, Seppo, Prof., University of Warwick, United Kingdom
dc.contributor.author Pihko, Riku
dc.date.accessioned 2015-10-27T10:01:58Z
dc.date.available 2015-10-27T10:01:58Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier.isbn 978-952-60-6404-8 (electronic)
dc.identifier.isbn 978-952-60-6403-1 (printed)
dc.identifier.issn 1799-4942 (electronic)
dc.identifier.issn 1799-4934 (printed)
dc.identifier.issn 1799-4934 (ISSN-L)
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/18207
dc.description.abstract The classical competitive firm is continuously searching for new ways to maximise profit. For this purpose there exist several methods to identify sources of losses and to calculate profitability or productivity of a production unit. However, the existing methods do not provide adequate information of how to calculate the profit potential related to changes in technology and process parameters. This research question is crucial in order to be able to target the development and investment efforts effectively. Therefore, there is a need to carry out this research work. As a conclusion of the research, a novel profit potential calculation method is developed in this dissertation. This study applies a constructive research approach to develop a novel profit potential calculation method suitable for web manufacturing processes. The theoretical framework is the profit function, which is further developed to form the web profit model. The profit model is optimised with respect to technology and process related input parameters to form the profit potentials. Then, new concepts: profit potentials at different optimisation levels of increasing complexity are presented. Sensitivity and uncertainty calculations are included in the method and the method is applied to two web process case examples. Method application is presented as a continuous process and the principles of the method application to other products or processes are presented. The findings show that the created profit potential method can be applied to web process profit potential analysis. Based on the profit potentials found it can be claimed that this novel method combined with new technology assessment, brings out significant potential to improve the profitability of the web processes. The accuracy and scope of the calculation can be further improved by model development. To ensure continuous profit growth, the novel method application can be implemented as a continuous process. In addition, this novel method can be applied to different types of products and processes and also optimal resource planning by introducing new parameters and models. en
dc.description.abstract Klassinen kilpailukykyinen yritys etsii jatkuvasti uusia tapoja tuoton maksimoimiseksi. Tähän tarkoitukseen on useita menetelmiä, joilla voidaan tunnistaa tappioden lähteitä sekä joilla voidaan laskea tuotantoyksikön kannattavuutta ja tuottavuutta. Olemassa olevat menetelmät eivät kuitenkaan tarjoa riittävää tietoa siitä kuinka voidaan laskea teknologian ja prosessiparametrien muutoksiin liittyvä tuottopotentiaali. Tämä tutkimuskysymys on ratkaiseva, jotta kehitys- ja investointipanostukset voidaan kohdistaa tehokkaasti. Tämän tutkimuskysymyksen selvittämiseen tarvitaan tutkimustyötä. Tutkimustyön seurauksena tässä työssä kehitetään uusi tuottopotentiaalin laskentamenetelmä. Tämä tutkimus soveltaa konstruktiivista tutkimustapaa uuden radanvalmistusprosesseille soveltuvan tuottopotentiaalin laskentamenetelmän kehittämiseen. Teoreettinen viitekehys on tuottofunktio, jota kehitetään edelleen ja muodostetaan radantuottomalli. Radantuottomalli optimoidaan teknologiaan ja prosessiin liittyvien parametrien suhteen ja muodostetaan tuottopotentiaalit. Uudet käsitteet, tuottopotentiaalit eri kasvavan kompleksisuuden optimointitasoilla, esitetään. Herkkyyden ja epävarmuuden laskenta lisätään menetelmään ja menetelmän soveltaminen esitetään kahden esimerkkitapauksen avulla. Tämän jälkeen kuvataan kuinka menetelmää voidaan soveltaa jatkuvana prosessina ja lisäksi esitetään periaatteet menetelmän soveltamiseksi erilaisille tuotteille ja prosesseille. Tulokset osoittavat, että aikaansaatua tuottopotentiaalin laskentakehystä voidaan soveltaa radanvalmistuksen tuottopotentiaalianalyyseihin. Määritettyjen tuottopotentiaalien perusteella voidaan väittää, että uusi menetelmä sovellettuna uuden teknologian arviointiin tuo esiin merkittävää potentiaalia radanvalmistusprosessien kannattavuuden parantamiseksi. Menetelmän tarkkuutta ja laajuutta voidaan edelleen parantaa malleja kehittämällä. Jatkuvan tuottojen kasvattamisen varmistamiseksi menetelmää voidaan käyttää jatkuvana prosessina. Lisäksi uutta menetelmää voidaan soveltaa erityyppisille tuotteille ja prosesseille sekä optimaalisen resurssien käytön määrittämiseen soveltamalla uusia parametreja ja malleja.  fi
dc.format.extent 80 + app. 18
dc.format.mimetype application/pdf en
dc.language.iso en en
dc.publisher Aalto University en
dc.publisher Aalto-yliopisto fi
dc.relation.ispartofseries Aalto University publication series DOCTORAL DISSERTATIONS en
dc.relation.ispartofseries 146/2015
dc.subject.other Economics en
dc.subject.other Mechanical engineering en
dc.subject.other Paper technology en
dc.title A novel profit potential calculation method applied to web manufacturing en
dc.title Uusi tuottopotentiaalin laskentamenetelmä sovellettuna radan valmistukseen fi
dc.type G4 Monografiaväitöskirja fi
dc.contributor.school Insinööritieteiden korkeakoulu fi
dc.contributor.school School of Engineering en
dc.contributor.department Koneenrakennustekniikan laitos fi
dc.contributor.department Department of Engineering Design and Production en
dc.subject.keyword web en
dc.subject.keyword paper en
dc.subject.keyword board en
dc.subject.keyword tissue en
dc.subject.keyword machine en
dc.subject.keyword process en
dc.subject.keyword production en
dc.subject.keyword technology en
dc.subject.keyword method en
dc.subject.keyword calculation en
dc.subject.keyword improvement en
dc.subject.keyword profit en
dc.subject.keyword potential en
dc.subject.keyword optimisation en
dc.subject.keyword rata fi
dc.subject.keyword raina fi
dc.subject.keyword paperi fi
dc.subject.keyword kartonki fi
dc.subject.keyword pehmopaperi fi
dc.subject.keyword kone fi
dc.subject.keyword prosessi fi
dc.subject.keyword tuotanto fi
dc.subject.keyword teknologia fi
dc.subject.keyword menetelmä fi
dc.subject.keyword laskenta fi
dc.subject.keyword parannus fi
dc.subject.keyword tuotto fi
dc.subject.keyword potentiaali fi
dc.subject.keyword optimointi fi
dc.identifier.urn URN:ISBN:978-952-60-6404-8
dc.type.dcmitype text en
dc.type.ontasot Doctoral dissertation (monograph) en
dc.type.ontasot Väitöskirja (monografia) fi
dc.contributor.supervisor Kuosmanen, Petri, Prof., Aalto University, Department of Engineering Design and Production, Finland
dc.opn Kess, Pekka, Prof., University of Oulu, Finland
dc.opn Balling, Ole, Senior Associate Prof., Aarhus University, Denmark
dc.rev Kess, Pekka, Prof., University of Oulu, Finland
dc.rev Kässi, Tuomo, Prof., Lappeenranta University of Technology, Finland
dc.date.defence 2015-11-13


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse