Quality Assessment Methods for Traffic Incident Information

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor Aalto University en
dc.contributor.advisor Laine, Tomi
dc.contributor.advisor Salomaa, Osmo
dc.contributor.author Känsäkangas, Teemu
dc.date.accessioned 2015-10-16T08:51:29Z
dc.date.available 2015-10-16T08:51:29Z
dc.date.issued 2015-09-29
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/18167
dc.description.abstract Road incidents are a significant factor in traffic delays. In Finland, approximately 65 % of traffic delays are connected to different types of incidents. While incidents themselves are difficult to eliminate altogether, their impact can be diminished with precise incident reporting. EIP (European ITS Platform) project, invoked by the ITS (Intelligent Transportation Systems) directive adopted by the European Parliament and the Council, states explicit quality criteria for different traffic information types. This thesis is focused on the reporting quality of traffic incidents. The criteria set for real-time traffic information (RTTI) includes spatial, temporal, and spatio-temporal measures. Incident reporting quality measures are implemented according to the defined criteria and tested at selected locations in the Finnish road network. The traffic incident information quality assessment was performed by comparing incident data provided by the Finnish Transportation Agency to detected incidents from HERE traffic service and emergency mission data from the Finnish Emergency Response Centre. Based on the quality assessment results, this thesis provides the level of reporting quality of traffic incidents in Finland. The developed incident detection methods proved very promising but require more study. Based on the observed detection performance, the speed data alone was deemed insufficient for incident detection baseline data. Despite the difficulties, criteria calculations could be performed and the overall incident information quality in Finland achieved basic levels. The basic principles in the incident detection process can also be used to detect traffic incidents in real-time, provided that additional traffic data can be obtained in the future. Additionally, this thesis proposes a solution for incident information quality assurance which can be used to monitor the traffic incident information quality against the defined criteria quality levels. Control charts and a special four-field presentation methods were defined for traffic incident information monitoring. These tools provide a real-time view of the incident information quality alongside the defined quality levels and show typical criteria value configuration cases. en
dc.description.abstract Liikenneonnettomuudet ovat merkittävä tekijä liikenneruuhkissa – noin 65 % ruuhkista johtuu erityyppisistä liikenneonnettomuuksista. Vaikka liikenneonnettomuuksia on hankala ennaltaehkäistä, niiden liikenteellistä vaikutusta voidaan vähentää tarkalla ja ajantasaisella häiriötiedottamisella. Euroopan parlamentin omaksuman ITS-direktiivin synnyttämässä EIP-projektissa (European ITS Platform) on määritelty eri ajantaisen liikennetiedotustyyppien laatukriteeristöt. Tässä työssä tutkitaan ajantasaisen häiriötiedotuksen laatua. Häiriötiedotuksen (real-time traffic information) kriteeristöön kuuluu paikannuksellisia, ajallisia ja näitä yhdisteleviä laatutekijöitä. Työssä toteutetaan laatumittareiden laskuperiaatteet kriteeristön perusteella, ja niitä kokeillaan eri tieverkon osilla Suomessa. Häiriötiedotuksen laadunarviointi toteutettiin vertaamalla Liikenneviraston tuottamia häiriötietoja HERE-karttapalvelusta tunnistettuihin häiriöihin ja Hätäkeskuslaitoksen hälytystehtäväaineistoihin. Saatujen tulosten pohjalta selvitettiin häiriötiedotuksen laatutaso Suomessa. Työssä kehitetyt häiriöntunnistusmenetelmät osoittautuivat lupaaviksi, vaikka ne vaativat lisää kehittämistä. Häiriöntunnistuksen tarkkuudesta päätellen nopeusaineisto yksistään ei näytä riittävän häiriöntunnistuksen pohja-aineistoksi. Vaikeuksista huolimatta kriteerien arvot pystyttiin laskemaan, ja tuloksena Suomen häiriötiedottamiselle määriteltiin perustasoa oleva laatuluokka. Häiriöntunnistuksen perusperiaatteita voidaan myös hyödyntää täysin reaaliaikaisen tunnistuksen kehittämisessä, mikäli tunnistusta helpottavaa lisäaineistoa on saatavilla tulevaisuudessa. Tässä työssä tutkittiin myös erilaisia häiriötiedon laadunvarmistukseen liittyviä menetelmiä, joilla pystytään seuraamaan häiriötiedotuksen laatua kriteeristön laatutasoihin nähden. Tuloksena syntyi kontrollikortteihin ja erityiseen nelikenttäkuvaan perustuvat laadunvalvonnan tarkastelutavat, joilla häiriötiedotuksen laadun kehitystä voidaan seurata laatutasoihin verrattuna, ja jotka mahdollistavat häiriötapausten eri kriteerikonfiguraatioiden tarkastelun. fi
dc.format.extent 66 + 9
dc.format.mimetype application/pdf en
dc.language.iso en en
dc.title Quality Assessment Methods for Traffic Incident Information en
dc.title Laadunarviointimenetelmät liikennehäiriötiedoissa fi
dc.type G2 Pro gradu, diplomityö en
dc.contributor.school Perustieteiden korkeakoulu fi
dc.subject.keyword traffic en
dc.subject.keyword traffic incident en
dc.subject.keyword quality assessment en
dc.subject.keyword quality criteria en
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:aalto-201510164757
dc.programme.major Systeemi- ja operaatiotutkimus fi
dc.programme.mcode F3008 fi
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.type.ontasot Diplomityö fi
dc.contributor.supervisor Salo, Ahti
dc.programme Teknillisen fysiikan ja matematiikan koulutusohjelma fi


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse

My Account