Learning Centre

Statistical estimation of price elasticity to support aftermarket pricing

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor Aalto University en
dc.contributor.advisor Nyyssönen, Tommi
dc.contributor.author Kangasniemi, Tiina
dc.date.accessioned 2015-10-16T08:49:19Z
dc.date.available 2015-10-16T08:49:19Z
dc.date.issued 2015-09-29
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/18152
dc.description.abstract Efficient pricing is a crucial factor in profitability, but especially in the aftermarket business the vast amount of sales items might drive companies to base pricing decisions solely on acquisition costs. Even though this might save time in the pricing process, such methods generally do not capture the true value the customers see in the item. Consequential over- and underpricing is likely to result in lost profit. Understanding the price sensitivity of the customers can help companies implement pricing that is satisfactory for both parties. The aim of this master's thesis it to estimate the price elasticity of demand for several types of spare parts. In order to provide general guidelines to support aftermarket pricing, we divide items into segments based on predefined item attributes, and use price elasticity of demand to illustrate general behavior of demand for that segment. The sales items we analyze in this study are frequency converter spare parts and spare part bundles offered by a frequency converter manufacturer on global markets. We discover that contrary to literature based hypothesis, our data does not show evidence that the criticality or company specificity of a spare part would significantly reduce the price sensitivity of the customers. This might indicate that there are other more significant underlying factors affecting the price response. With a more precise segmentation framework we find that for example the life cycle phase of the related core product is likely to affect the price elasticity of demand for some types of components. Generally, the achieved price elasticity estimates indicated relatively inelastic demand, which we suspect might well from the special characteristics of the aftermarket business. For the item segments for which the estimates indicated elastic demand, we identified possible alternatives that the customers might consider in purchase situation, thus resulting in more elastic demand. Our model and analysis is based on multiple simplifications and the achieved results are rather indicative than the exact truth. It should be noted that the estimates are segment specific and in reality each segment is likely to contain items that react differently to price changes. en
dc.description.abstract Hinnoittelulla on keskeinen merkitys kannattavassa liiketoiminnassa. Erityisesti jälkimyynnin myyntiartikkeleiden paljous saattaa kuitenkin kannustaa yhtiöitä perustamaan hinnoittelupäätöksensä kustannuspohjaisiin menetelmiin. Vaikka kyseiset menetelmät mahdollistavat yksinkertaiset ja nopeat hinnoittelupäätökset, eivät saavutetut hinnat yleensä vastaa asiakkaiden näkemystä tuotteen todellisesta arvosta. Tämän diplomityön tavoitteena on tukea jälkimyynnin hinnoittelupäätöksiä tutkimalla tietynlaisten varaosien kysynnän hintajoustoa. Tarkoituksena on luoda yleiskäsitys asiakkaiden hintaherkkyydestä, minkä vuoksi analyysi kohdistetaan eri ominaisuuksien perusteella jaoteltuihin varaosarykelmiin. Työssä analysoidaan taajuusmuuttajavalmistajan tarjoamia tuotteisiin liittyviä varaosia maailmanlaajuisilla markkinoilla. Vastoin kirjallisuuteen pohjautuvia hypoteeseja analyysimme tulokset eivät tue ajatusta, että varaosan kriittisyys tai rajoittunut kaupallinen saatavuus erityisesti vähentäisi asiakkaiden hintaherkkyyttä. Syynä tähän saattaa olla, että kysynnän taustalla on muita tekijöitä, joiden vaikutus hintajoustoon on merkittävämpi. Yksityiskohtaisemman varaosien jaottelun avulla huomaamme, että esimerkiksi varaosaan liittyvän taajuusmuuttajan elinkaarivaiheella vaikuttaa olevan merkitystä tietyntyyppisten komponenttien hintajoustoon. Työssä laskettujen hintajoustoestimaattien perusteella varaosien kysyntä on suhteellisen joustamatonta. Tämän arvellaan johtuvan jälkimyyntimarkkinoiden erityisestä luonteesta esimerkiksi tavallisiin kulutustuotteisiin verrattuna. Varaosaryhmittymille, joiden estimaatit viittaavat joustavaan kysyntään, tunnistettiin vaihtoehtoisia ratkaisuja, joita asiakas mahdollisesti ostotilanteessa harkitsee. Rakennettu malli ja siten koko analyysi pohjautuu useisiin yksinkertaistuksiin ja siten on tärkeää ymmärtää että saavutetut tulokset ovat suuntaa-antavia. Työssä saavutetut estimaatit on laskettu varaosarykelmille. Tuloksia tulkitessa on olennaista muistaa, että määritellyt rykelmät todennäköisesti sisältävät tuotteita, joiden kysyntä reagoi hinnan muutoksin varsin eri tavoin. fi
dc.format.extent 72 + 6
dc.format.mimetype application/pdf en
dc.language.iso en en
dc.title Statistical estimation of price elasticity to support aftermarket pricing en
dc.title Hintajouston tilastollinen estimointi jälkimyynnin hinnoittelupäätösten tukena fi
dc.type G2 Pro gradu, diplomityö en
dc.contributor.school Perustieteiden korkeakoulu fi
dc.subject.keyword price elasticity of demand en
dc.subject.keyword aftermarket pricing en
dc.subject.keyword pricing en
dc.subject.keyword spare parts en
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:aalto-201510164742
dc.programme.major Systeemi- ja operaatiotutkimus fi
dc.programme.mcode F3008 fi
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.type.ontasot Diplomityö fi
dc.contributor.supervisor Ehtamo, Harri
dc.programme Teknillisen fysiikan ja matematiikan koulutusohjelma fi
local.aalto.openaccess yes
dc.rights.accesslevel openAccess
local.aalto.idinssi 52349
dc.type.publication masterThesis
dc.type.okm G2 Pro gradu, diplomityö


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse

Statistics