Learning Centre

Infrasuunnitteluhankkeiden toimitusvarmuuden kehittäminen

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor Aalto University en
dc.contributor.advisor Raitanen, Nina
dc.contributor.advisor Keinänen, Jyrki
dc.contributor.author Bergroth, Hamilkar
dc.date.accessioned 2015-10-16T08:45:05Z
dc.date.available 2015-10-16T08:45:05Z
dc.date.issued 2015-09-21
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/18130
dc.description.abstract Infrasuunnitteluhankkeiden aikataulussa pysyminen on herättänyt tyytymättömyyttä mm. SKOL Ry:n tekemissä asiakastutkimuksissa. Aikataulujen pitäminen on koettu ongelmaksi myös A-Insinöörit Suunnittelu Oy:ssä, joka pyrkii kehittämään toimintajärjestelmäänsä. Tämä diplomityö on osa selvityksiä, joiden pohjalta toimintajärjestelmää päivitetään. Työn tavoitteena oli pyrkiä tunnistamaan suunnitteluhankkeiden toimitusvarmuuteen vaikuttavia syitä ja löytää keinoja niiden poistamiseen ja siten toimitusvarmuuden parantamiseen. Tämän lisäksi tavoitteena oli myös määrittää, miten toimitusvarmuus käsitetään infrasuunnittelussa. Työssä tarkasteltiin myös, mitä ongelmia toimitusvarmuuden pettämisestä voi seurata hankkeen eri osapuolille . Tutkimusmenetelminä käytettiin kirjallisuustutkimusta ja asiantuntijahaastatteluja. Kirjallisuuslähteistä pyrittiin löytämään rakennusalalta sekä sen ulkopuolelta aiempia tutkimuksia, joissa käsitellään hankkeiden aikatauluongelmia. Kirjallisuuslähteiden avulla kuvattiin myös suunnitteluhankkeiden toimintaympäristöä ja suunnitteluprosessia. Asiantuntijahaastattelut tehtiin puolistrukturoituina haastatteluina. Asiantuntijoina käytettiin kolmea väyläsuunnittelijaa, kahta siltasuunnittelijaa ja geosuunnittelijaa, sekä kahta tilaajan edustajaa ja yhtä urakoitsijaa. Tutkimuksessa selvisi, että suunnitteluyritykselle hankkeiden viivästymisestä aiheutuu taloudellisten tappioiden lisäksi myös resursointiongelmia muihin hankkeisiin. Hankkeiden viivästyminen saattaa haitata niiden toteutusaikataulua, minkä lisäksi viivästykset sitovat tilaajien henkilöresursseja ja saattavat nostaa toteutuskustannuksia. Urakoitsijoille suunnittelun viivästyminen aiheuttaa taloudellisia riskejä ja saattaa viivästyttää joitakin työvaiheita pahasti. Tutkimuksen perusteella infrasuunnitteluhankkeiden toimitusvarmuuteen liittyvät ongelmat ovat hyvin monisyisiä. Haastattelujen perusteella suurimmaksi ongelmaksi koettiin sisäiset lähtötietomuutokset. Parantamalla lähtötietojen hallintaa, suunnittelemalla hankekohtainen suunnittelun ohjaus paremmin ja varmistamalla, että edellytykset tilaajan päätöksenteolle ovat kunnossa, voidaan toimitusvarmuutta todennäköisesti parantaa. Yhteistoimintamallien käytön havaittiin parantavan toimitusvarmuutta, joten niitä tulisi suosia enemmän hankkeissa, joissa arvioidaan olevan suuri riski toimeksiannon laajuuden muuttumiselle. Uusien menetelmien, kuten Last Plannerin hyödyntäminen suunnittelun tuotannonohjauksessa, sekä tietomallintamisen yleistyminen parantavat todennäköisesti aikataulujen pitämistä ja tehostavat tiedonkulkua hankkeissa. fi
dc.description.abstract Customer research studies performed in Finland by SKOL Ry show that civil engineering planning projects are often delayed of their schedule. This problem is something that A-Insinöörit Suunnittelu Oy wishes to address while updating their operational system. This master’s thesis is part of the studies upon which the operational system is updated. The goal for this study was to try to identify reasons that cause delays in design projects and to find ways to eliminate them thus improving the reliability of delivery. In addition, the aim was also to define how the concept of reliability of delivery should be determined in infrastructure planning projects. The thesis also examined the repercussions of project delays for different parties in the project. The research methods consisted of literature research and expert interviews. Literature sources were sought mostly from the field of civil engineering, as well as some outside sources dealing with the problems of the project schedules in general. Literature sources were also used to describe the operating environment in civil engineering projects and planning process. Theme interviews were conducted with three road designers, two bridge designers and geotechnical designers, two representatives of customer organiza- tions and one contractor. The study found that project delays may cause resourcing problems in other projects in addition to financial losses for the design company. Project delays may also hamper the implementation schedule, in addition to binding the customer’s personnel and may in- crease construction costs. For the contractors, delays in the design process result in economic risks and may delay some of the production phases seriously. Overall, the study shows that reasons for delays in planning projects are very complex. Based on the interviews, the largest problem is changes in internal initial data. By focusing on the management of both the internal and external initial data, planning the project control better and ensuring that the conditions for the customer's decision-making are good, the reliability of delivery may be improved. Based on this study, collaborative projects success in terms of schedule better than regular planning projects. Thus, in projects that have a high risk for changes in the scale of the project, the use of collaborative project delivery models should be favoured. Taking advantage of new methods such as Last Planner for design production management, as well as generalization of BIM are likely to im- prove reliability of project schedules, and enhance the flow of information projects. en
dc.format.extent 76 + 2
dc.format.mimetype application/pdf en
dc.language.iso fi en
dc.title Infrasuunnitteluhankkeiden toimitusvarmuuden kehittäminen fi
dc.title Improving the reliability of delivery in infrastructure planning projects en
dc.type G2 Pro gradu, diplomityö en
dc.contributor.school Insinööritieteiden korkeakoulu fi
dc.subject.keyword suunnittelun ohjaus fi
dc.subject.keyword myöhästyminen fi
dc.subject.keyword riskienhallinta fi
dc.subject.keyword infrasuunnittelu fi
dc.subject.keyword suunnitteluprosessi fi
dc.subject.keyword toimitusvarmuus fi
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:aalto-201510164720
dc.programme.major Liikenne- ja tietekniikka fi
dc.programme.mcode R3004 fi
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.type.ontasot Diplomityö fi
dc.contributor.supervisor Pellinen, Terhi
dc.programme Yhdyskunta- ja ympäristötekniikan koulutusohjelma fi
local.aalto.openaccess yes
dc.rights.accesslevel openAccess
local.aalto.idinssi 52327
dc.type.publication masterThesis
dc.type.okm G2 Pro gradu, diplomityö


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse