The potential for cascading recovered solid wood in Finland

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor Aalto University en
dc.contributor.advisor Linkosalmi, Lauri
dc.contributor.author Kanerva, Joonas
dc.date.accessioned 2015-10-16T08:44:23Z
dc.date.available 2015-10-16T08:44:23Z
dc.date.issued 2015-10-06
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/18125
dc.description.abstract The European Union´s target is to develop itself into a recycling society. As a part of the target the recycling rate of construction and demolition waste should be raised. Wood accounts for a significant share of the construction and demolition waste in Finland. At the moment, most of the wood is used in energy generation, but as energy recovery is not recycling, alternative recycling concepts for wood need to be found. Cascading is a concept to achieve more efficient resource use by using a certain resource sequentially for different purposes. Rather than directly chipping, recovered solid timber could first be utilized in higher value products of larger dimensions. The objective of the thesis was to assess the potential for cascading recovered solid wood in Finland. On a small scale, wood products are reused and recycled, but from the industry point of view the opportunities and barriers are unclear. The thesis consist of literature research and qualitative interviews made in four associations and 13 enterprises. The associations and enterprises interviewed operate in the fields of sawmilling, parquet manufacturing, joinery industry, wooden package manufacturing, furniture industry and recycling. According to the study, without inducements, legislative obligations or demand from the construction sector or other customers, the potential for the solid wood cascading in wider scale in Finland is low. The wood products industry in Finland is principally one of manufacturing primary products. Primary producers purchase wood as logs. The availability and the price of the raw material have significant roles. The biggest barriers are connected to cost-effectiveness, scale, quality, cleanliness, geographic, legislation and political targets. The cascading of recovered wood competes with direct energy recovery. Technically the dryness of recovered wood prevents the use in certain products and processes. The requirement for strength grading restricts the reuse possibilities of high-value beams and joists. The greatest cascading opportunities are reuse and preparing for reuse of wooden packages and furniture. Clean and good quality recovered timber could be utilized in finger-jointed joinery products if the price were lower or same as it is for virgin raw material. In future studies, it would be important to investigate wood waste accumulation more accurately with the quality and dimensional data and costs for recovery operations. Conducting life-cycle-assessment (LCA) for different end-of-life scenarios for solid wood products in the context of Finland would give more reliable information about different options from the environmental point of view. en
dc.description.abstract Euroopan Unioni on asettanut päämääräkseen kehittyä kierrätysyhteiskunnaksi. Osana päämäärää rakennus- ja purkujätteen kierrätystä tulisi lisätä. Puu muodostaa merkittävän osan rakennus- ja purkujätteestä Suomessa. Tällä hetkellä suuri osa puujätteestä käytetään energiatuotannossa, mutta energia hyödyntämistä ei lasketa kierrätykseksi ja puulle tulisi löytää vaihtoehtoisia kierrätystapoja. Peräkkäiskäyttö (cascading) on konsepti, jossa luonnonvarat hyödynnetään uusiin käyttötarkoituksiin tuotteen elinkaaren lopussa. Tällöin saadaan hyödynnettyä materiaalin koko potentiaali. Suoran haketuksen sijaan talteen otettu massiivinen puutavara voitaisiin ensin hyödyntää suuremmissa dimensioissa arvokkaammissa tuotteissa. Diplomityön tavoitteena oli selvittää talteen otetun massiivisen puutavaran uusiokäyttö- ja kierrätysmahdollisuuksia Suomessa. Pienessä mittakaavassa puutuotteita käytetään uudelleen ja kierrätetään, mutta teollisen mittakaavan kannalta mahdollisuudet ja esteet olivat epäselvät. Diplomityö koostuu kirjallisuustutkimuksesta ja laadullisista haastatteluista, jotka tehtiin neljässä etujärjestössä ja kolmessatoista yrityksessä. Haastatellut etujärjestöt ja yritykset operoivat sahateollisuudessa, parkettien valmistuksessa, rakennuspuusepänteollisuudessa, puupakkausten valmistuksessa, huonekaluteollisuudessa sekä kierrätyksessä. Tutkimuksen perusteella ilman kannustimia, lakiin perustuvia vaatimuksia tai vaatimusta rakennussektorilta tai muilta asiakkailta, mahdollisuudet massiivipuun kierrättämiseen laajemmassa mittakaavassa Suomessa ovat pienet. Suomen puutuoteteollisuudesta merkittävä osa valmistaa ensiasteen jalosteita ja hankkii puuraaka-aineen tukkeina. Raaka-aineen saatavuus ja hinta ovat merkittäviä tekijöitä. Suurimmat esteet kierrätetyn puun hyödyntämiselle liittyvät kannattavuuteen, mittakaavaan, laatuun, puhtauteen, maantieteeseen, lakeihin ja poliittisiin päämääriin. Puun hyödyntäminen suuremmissa dimensioissa kilpailee suoran energiahyödyntämisen kanssa. Kierrätetyn puun ominaisuudet, kuten kosteus, voivat estää hyödyntämisen osassa tuotteita ja prosesseja. Arvokkaiden tolppien ja palkkien uusiokäyttöä hankaloittavat lujuusluokkavaatimukset, mikä tarkoittaisi uutta lujuuslajittelua ennen uusiokäyttöä. Suurimmat kierrätysmahdollisuudet ovat puupakkauksilla ja huonekaluilla niiden uudelleenkäyttö- ja korjausmahdollisuuksien vuoksi. Puhdasta ja hyvälaatuista kierrätettyä sahatavaraa olisi mahdollista hyödyntää sormijatketuissa rakennuspuusepäntuotteissa, mikäli hinta olisi sama tai matalampi kuin neitseelliselle raaka-aineelle. Jatkotutkimuksissa olisi tärkeää selvittää kertyvän puujätteen määriä sisältäen laadullisen ja dimensiollisen erittelyn sekä selvittää uudelleenkäytön kustannukset. Elinkaariarvio massiivipuisten tuotteiden erilaisille jatko- ja loppukäytöille Suomen toimintaympäristössä antaisi luotettavaa tietoa eri vaihtoehtojen ympäristövaikutuksista. fi
dc.format.extent 93 + 11
dc.language.iso en en
dc.title The potential for cascading recovered solid wood in Finland en
dc.title Kierrätetyn massiivipuun uusiokäytön mahdollisuudet Suomessa fi
dc.type G2 Pro gradu, diplomityö en
dc.contributor.school Kemian tekniikan korkeakoulu fi
dc.subject.keyword cascading en
dc.subject.keyword recovered wood en
dc.subject.keyword solid wood en
dc.subject.keyword reuse en
dc.subject.keyword recycling en
dc.subject.keyword wood products industry en
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:aalto-201510164715
dc.programme.major Puutuotetekniikka fi
dc.programme.mcode P3001 fi
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.type.ontasot Diplomityö fi
dc.contributor.supervisor Hughes, Mark
dc.programme PUU - Puunjalostustekniikan koulutusohjelma fi
dc.location PK fi


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse

My Account