Kauppakeskushankkeisiin soveltuvan yhteistoiminnallisen toteutusmuodon kehittäminen

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor Aalto University en
dc.contributor.advisor Snällström, Jussi
dc.contributor.author Ruotsalainen, Jani
dc.date.accessioned 2015-10-16T08:43:31Z
dc.date.available 2015-10-16T08:43:31Z
dc.date.issued 2015-09-21
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/18119
dc.description.abstract Kauppakeskusten rakennushankkeet ovat taloudelliselta kooltaan suuria, aikataulultaan kireitä, sekä luonteeltaan erityisen kompleksisia ja riskipitoisia. Näistä tekijöistä johtuen Citycon Oyj on kauppakeskushankkeissaan joutunut törmäämään hankkeita nakertaviin erimielisyyksiin erityisesti urakoitsijoiden kanssa. Tämä tutkimus lähti olettamuksesta, jonka mukaan yhteistoiminnallisilla toteutusmuodoilla olisi mahdollista saada hankkeita sujumaan aiempaa paremmin ja paremmilla lopputuloksilla. Tutkimusote oli laadullinen tapaustutkimus, joka koostui usean eri tapauksen muodostamasta kokonaiskuvasta. Tutkimuksessa selvitettiin haastattelututkimuksella kauppakeskusrakentamisen ominaispiirteitä ja siinä vallitsevaa ongelmakenttää. Haastattelumenetelmänä käytettiin teemahaastattelua. Tutkimuksessa haastateltiin yhteensä kymmentä kauppakeskushankkeiden kanssa tekemisissä olevaa henkilöä niin Citycon Oyj:stä, urakointiyrityksestä, suunnittelutoimistosta kuin rakennuttajakonsulttitoimistostakin. Tutkimuksen tarkoituksena oli muodostaa havaittuihin ongelmakohtiin vastaava yhteistoiminnallinen toteutusmuoto. Toteutusmuodon muodostamisen apuna käytettiin arvontuottoon pohjautuvaa ajattelua, jonka mukaan hankkeessa tehtävät panostukset tähtäävät tilaajalle koituvan arvon lisäämiseen. Kehitettävällä toteutusmuodolla pyrittiin myös transaktiokustannusten minimointiin ja projektiriskien tarkoituksenmukaiseen jakamiseen. Tutkimuksen tuloksena esitettiin kauppakeskusrakentamisessa sovellettavan projektiallianssiin pohjautuvan yhteistoiminnallisen toteutusmuodon merkittävimmät ominaispiirteet, joista keskeisimpänä arvontuottoon kytkeytyvä monenkeskisen sopimuksen palkkiomalli. Tutkimuksessa esitetään myös monenkeskisen sopimuksen osapuolet ja niiden ajallinen kytkentä hankkeeseen. Tutkimuksessa kuitenkin havaittiin, että yhteistoiminnallisen toteutusmuodon lisäksi tulee kiinnittää erityistä huomiota rakennettavan kauppakeskuksen vuokralaishankinnan sujuvuuteen. fi
dc.description.abstract Shopping centre projects are large by their economic size, tight by schedule and particularly complex and risky by nature. Due to these factors Citycon Oyj has had to face difficult disagreements especially with contractors on its shopping centre projects. This study was based on an assumption that implies a possibility of better project performance and outcomes by using collaborative delivery systems. Research was conducted by a qualitative case study, which consisted of a combined case formed by several different cases. Characteristics and dominant problems of shopping centre construction projects were examined by theme interviews. Interviews were conducted for ten persons affiliated with shopping centre construction projects. Interviewed persons worked for Citycon Oyj, contracting company, design office and constructor consultant office. Purpose of the study was to develop and collaborative delivery system that answers to the dominant problems of shopping centre projects. Thinking based on added value –theory was used as a guideline in forming the collaborative delivery system. Principal value was that actions made in the project should aim to adding value for the client. Delivery system also pursues to minimize transaction costs and practical allocation of project risks. A collaborative delivery system’s salient characteristics were presented as the results of this study. Developed collaborative delivery system was largely based on project alliance delivery system. Project alliance was developed further by improving the value-linked compensation model of project multi-party agreement. Participants of the shopping centre multi-party agreement and phase of their joining into the agreement are also presented in the study. In the study it was however noticed that in addition of the delivery system one has to pay special attention to the fluency of tenant acquisition of the shopping centre being currently under development and construction. en
dc.format.extent 112+10
dc.format.mimetype application/pdf en
dc.language.iso fi en
dc.title Kauppakeskushankkeisiin soveltuvan yhteistoiminnallisen toteutusmuodon kehittäminen fi
dc.title Development of a collaborative delivery system suitable for shopping centre construction en
dc.type G2 Pro gradu, diplomityö en
dc.contributor.school Insinööritieteiden korkeakoulu fi
dc.subject.keyword toteutusmuoto fi
dc.subject.keyword yhteistyö fi
dc.subject.keyword kauppakeskus fi
dc.subject.keyword yhteistoiminta fi
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:aalto-201510164709
dc.programme.major Rakentamistalous fi
dc.programme.mcode IA3022 fi
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.type.ontasot Diplomityö fi
dc.contributor.supervisor Peltokorpi, Antti
dc.programme Rakenne- ja rakennustuotantotekniikan koulutusohjelma fi


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse