Tuhat ja yksi otusta: Kokeellisin luonnostelumenetelmin kohti intuitiivisempaa luomisprosessia

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto University en
dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor.advisor Staff, Pia
dc.contributor.advisor Kaikkonen, Kaarina
dc.contributor.author Merz, Laura
dc.date.accessioned 2015-10-16T08:38:40Z
dc.date.available 2015-10-16T08:38:40Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/18108
dc.description.abstract Lopputyöni on taiteellinen produktio, jossa toteutin laajan sarjan eläinaiheisia piirustuksia. Piirustusprosessissa etsin tapoja, joilla säilytän luonnosmaisen spontaaniuden valmiissa teoksissa. Työni esittelin ensin Menagerie-taidenäyttelyssä Helsingissä keväällä 2015. Sen jälkeen koostin produktiostani kuvakirjan sekä tutkimuskirjan, jossa käsittelen työtäni teoreettisesti. Työni sijoittuu muotoilun ja kuvataiteen välimaastoon: produktiovaiheessa luomani taideteokset ovat sovellettavissa myös kuvitukseksi ja kuosisuunnitteluun. Tutkimuskohteenani on tekstiilitaiteilijan luova prosessi. Aihetta on tutkittu vähän, mutta keskustelu siitä on viriämässä. Ymmärtääksemme paremmin tekstiilitaiteilijoiden muuttuvaa työnkuvaa, on meidän käytävä keskus-telua taiteellisesta prosessista pelkän sen tulosten arvioimisen sijaan. Ammatinkuvani kehityksen kannalta koen tärkeäksi tehdä näkyväksi prosessi, joka tapahtuu pitkälti taiteilijan pään sisällä. Esittämällä ideoideni alkuperän osoitan samalla oman suunnittelutyöni autenttisuuden, mikä on tärkeää kopiointitapausten yleistyessä muodin ja tekstiilisuunnittelun maailmassa. Tutkimuksessani kartoitan erilaisia tekijöitä, jotka vaikuttavat luovuuteen. Tutkin inspiraatiota, flow’ta, intuitiota, hiljaista tietoa ja mielikuvitusta osana luovaa prosessia. Painotan luovan prosessin alkupäätä: mistä ideat lähtevät liikkeelle? Minkälainen on suunnittelijan ajatuskulku ennen luovaa toimintaa ja miten siihen voi vaikuttaa? Minkälainen ajatustoiminta rajoittaa luovuutta ja mikä edistää ideoiden syntymistä vapaasti? Tutkimukseni keskiössä on oma luova prosessini ja se, miten voin käytännössä kehittää ja uudistaa ilmaisuani tekstiilitaiteilijana. Tutkimusmenetelmäni on practice-led. Käsittelin tutkimusaiheitani ensiksi käytännön tekemiseni kautta työ-huoneellani ja toiseksi tarkastelemalla omaa työskentelyprosessiani postuumisti teoreettisessa viitekehyksessä, reflektoimalla löydöksiäni tutkimusaiheeseeni liittyviin taiteen ja muotoilun ilmiöihin ja tekijöihin. Taiteellinen työskentely on kokonaisvaltaista, moniaistista toimintaa. Se sitoutuu voimakkaasti tekijänsä arvo-, asenne- ja kokemusmaailmaan. Oma taiteeni kytkeytyy läheiseen luontosuhteeseeni ja vihreään arvomaailmaani. Aikaisemmat, fyysiset eläinkokemukseni vaikuttavat eläinkuvieni estetiikkaan. Kehon muistilla ja taitotiedolla on tärkeä merkitys piirustustapahtumassa. Piirustukseni ovat autenttisimpia silloin, kun ne pohjautuvat kokemukselliseen tietooni kuvauskohteesta. Intuitiivinen ajattelu aktivoi hiljaisen tiedon taiteellisessa prosessissa. Intuitiivinen työskentely vaatii taiteilijalta rohkeutta ja luottamusta omiin taitoihinsa ja ideoihinsa. Luomisprosessin liika kontrolloiminen estää intuitiivisten oivallusten ja flow-kokemusten tapahtumisen. Luovassa työssä on uskallettava antautua taiteelliselle prosessille, ja hyväksyttävä avoin lopputulos ja ajoittainen epävarmuus osana työtä. fi
dc.description.abstract My thesis consists of an artistic production and a relevant research project. The production is a large collection of animal-themed drawings. The aim of my drawing project was to find different ways to keep the spontaneity of a sketch in finished drawing works. I showed the finished works in an exhibition called Menagerie in Helsinki in the spring of 2015. The drawings are presented in the form of a picture book as part of this thesis. The second part is a research book, the theory part of my project in which I present the different stages of my project. My thesis focuses on the creative process of a textile artist / designer. I find it important to discuss the artistic process itself instead of only focusing on its tangible results, which is common in the design field. With my thesis I aim to take part in discussion and development of my professional field. The job description of a textile designer is changing in the digital age and copyright infringements are becoming more and more common. By making the birth of artistic ideas transparent a designer can prove the authenticity of his or her own work. In my research I mapped out my creative process. I studied inspiration, flow, intuition, tacit knowledge and imagination and their influence on a textile designer’s creativity. The emphasis of my study is on the early stages of the artistic process: what are ideas born from? What is the thought process before creative action like, and how can it be influenced? What restricts one’s creativity and what improves it? My main aim in the project was to find ways to maximize my own creative potential in practice. I used practice-led research as my research method: I explored my research topics firstly through my own art practice and secondly in a theoretical context. Artistic practice is an all-encompassing experience where all senses are needed. An artist and designer’s work is connected to his or her whole life: attitudes, values and every-day experiences all play a part. My own art is rooted in my close relationship with nature. My past physical experiences of being around different animals influence the images I create of wildlife. Tacit, embodied knowledge and memory of the hands are crucial factors in the drawing process. Intuitive thinking, which is essential in artistic work, is based on tacit knowledge. Too much control and planning in the creative process can prevent intuitive ideas and flow experiences from happening. It is important to accept open-endedness, insecurity and ambiguity as part of artistic work and let oneself go with the creative flow. en
dc.format.extent 160 + 105
dc.format.mimetype application/pdf en
dc.language.iso fi en
dc.title Tuhat ja yksi otusta: Kokeellisin luonnostelumenetelmin kohti intuitiivisempaa luomisprosessia fi
dc.title A thousand and one creatures: Experimental sketching techniques as a path to more intuitive creativity en
dc.type G2 Pro gradu, diplomityö fi
dc.contributor.school Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu fi
dc.contributor.school School of Arts, Design and Architecture en
dc.contributor.department Muotoilun laitos fi
dc.subject.keyword luonnostelu fi
dc.subject.keyword luova prosessi fi
dc.subject.keyword piirustus fi
dc.subject.keyword eläinpiirustus fi
dc.subject.keyword eläinkuva fi
dc.subject.keyword intuitio fi
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:aalto-201510164698
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.type.ontasot Maisterin opinnäyte fi
dc.contributor.supervisor Salolainen, Maarit
dc.programme fi


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse

My Account