Learning Centre

Yhteinen Kuuskulma - asukaslähtöinen suunnittelu

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto University en
dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor.advisor -, -
dc.contributor.author Liikka, Karitta
dc.date.accessioned 2015-10-16T08:25:36Z
dc.date.available 2015-10-16T08:25:36Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/18033
dc.description.abstract Suunnittelukohteena on Helsingin Alppilassa, Porvoonkadun ja Viipurinkadun risteyksessä sijaitseva Kuuskulmaksi kutsuttu aukio. Kaupunginosansa keskeisellä paikalla sijaitseva aukio on pidetty, mutta on tällä hetkellä vajaakäytöllä sen virttyneen ulkoasun ja toimintojen puutteen takia. Aukio kaipaa käyttäjiä, samoin kuin asukkaat yhteistä julkista ulkotilaa oleskeluun ja kaupunginosatapahtumiin. Työn lähestymistapa on asukaslähtöinen ja saanut alkunsa Alppilan kaupunginosan asukkaiden kiinnostuksesta parantaa omaa asuinympäristöään. Taustaselvitykset kaupunginosan historiasta ja nykytilanteesta toimivat taustoituksena nykytilanteelle, sen ongelmille ja potentiaalille työn ensimmäisessä osiossa. Työn tausta-aineistoa ovat asukkailta saatu paikallistieto, kirjallisuus, tapahtumia ja väliaikaiskäyttöä käsittelevät artikkelit, kirjallisuus sekä yleiset katusuunnittelun ohjeistukset ja standardit. Tapahtumien tiedotuksen takia myös internetlähteet ovat olleet merkittävässä osassa. Työn toinen ja kolmas osio pohjustavat suunnitelmia käsitellen muun muassa sosiaalista kaupunkiympäristöä, asukasyhteistyötä, vuorovaikutusta ja tilan väliaikaiskäyttöä. Työn neljäs osio käsittää suunnitelmat, jotka perustuvat pitkälti asukkaiden toiveisiin tai ovat saaneet kimmokkeen heiltä. Ensimmäisen suunnitelma on koko Alppilan kaupunginosan kattava kevyt ideasuunnitelma, jossa on esitetty harhailun mahdollistava, rauhallisen etenemisen reitti kuljettavaksi Pasilasta halki Alppilan edelleen Suvilahteen. Reitin varrella on olemassa olevia helmiä sekä vielä käyttämättömän potentiaalin omaavia paikkoja, joita asukkaat ja lähiyrittäjät voivat yhdessä hyödyntää ja kehittää viihtyisämmän ympäristön luomiseksi eri mittakaavan toimintoihin ja tapahtumiin. Kuuskulman aukio on osa reitistöä. Kahdessa seuraavassa ideasuunnitelmassa esitetään ehdotelmia aukion ja sen lähiympärsitön tilan käytöstä väliaikaiskäytön näkökulmasta. Suunnitelmat jättävät tilaa asukkaiden omille ehdotuksille täydentää niitä omien tarpeidensa mukaan. Kohde soveltuu väliaikaiskäytön ideasuunnittelun kohteeksi sen aktiivisten asukkaiden, sijaintinsa ja tilan muunneltavuuden vuoksi. Väliaikaiskäyttö ja siitä saadut kokemukset voivat tulevaisuudessa toimia pohjana ja lähtötietona perustavanlaatuiselle aukion perusparannussuunnittelulle. Neljäntenä on suunnitelma, jossa esitetään vaihtoehtoinen ehdotus sille, mitä aukio voisi olla, jos siihen kohdistuvat muokkaustoimenpiteet olisivat mittavammat ja kaupungin toteuttamat. Siinä pyritään palauttamaan poistettuja ja kadotettuja toimintoja, kuten sosiaalisen kanssakäymisen ja oleskelun mahdollisuus yksinkertaisten elementtien, kuten kadunkalusteiden lisäämisen, valaistuksen parantamisen ja ympäristön yleisen viihtyisyyden parantamisen kautta. Käyttö on vaihtelevaa vuodenajasta ja vuorokaudenajasta riippuen. Vuodenaikojen tuoma pimeys on ajateltu tärkeänä osana aukion hahmoa. Oleva puustosommitelma säilytetään ja sitä täydennetään vastaamaan 1920-luvun perustamisevaiheen aikaista tilannetta sekä muistumana aukion alkuperäisestä muodosta. Liikenne ohjataan kulkemaan aukion sivu, jolloin aukion koillispuoleinen katu voidaan ottaa osaksi aukiota poistamalla tasoeroja ja yhdenmukaistamalla pintamateriaalit. Yleisilme säilytetään kaupunkimaisena. Yksinkertaisella tilankäytöllä luodaan mielenkiintoinen pohja monipuolisen käyttäjäkunnan avulla ja mahdollistetaan tilan muunneltavuus erilaisten tapahtumien tarpeen mukaan, sillä aukio houkuttelee jo nyt erilaisia käyttäjäryhmiä. Työ pyrkii osoittamaan, että hyvällä ulkotilojen suunnittelulla on positiivisia vaikutuksia ympäristöönsä ja sen asukkaisiin. fi
dc.description.abstract The target of the planning is a square found in the intersection of the streets Porvoonkatu and Viipurinkatu called Kuuskulma. This square is very popular among the local people but also shadowed by its shabby appearance and lack of functions. Kuuskulma needs people, and the people need to have a public place where they can hang out and organize local events. This work originates from the interest of the people of Alppila to improve their own neighborhood. The first part of this work concerns the history and the present time of the district and lays the groundwork for the present situation with its problems and potential. The background data has been gathered from the people, literature, articles and from general street planning directions and standards. The momentariness of events has also made the Internet an important source of information. The second and the third parts lay the groundwork for the plan and also deal with aspects like social urban environment, inhabitant collaboration and interaction and temporary use of public outdoor space. The fourth part consists of multiple conceptual plans, all of which are somehow influenced by or largely based on the wishes of the residents. The first is a general plan inspecting the whole district of Alppila. It presents a possible vagrant route that can be travelled from Pasila through Alppila towards Suvilahti. This route has many potential new places and already existing gems that could be developed and used to hold all kinds of events and to create a cozier atmosphere. Kuuskulma square is on this route. The next two plans study the square’s possibilities for temporary use. The active residents, its location and its possibility to transform make it a good place for this. The experiences from temporary use can be used as a foundation when creating a more profound improvement plan. The fourth plan presents an alternative proposition of what the square could look like if it was more thoroughly modified by the city. This plan aims to restore some removed or lost functions. Better possibilities for social interaction, for example, could be achieved by adding some simple elements like street furniture and street lights and creating a more comfortable general atmosphere. The usage of the square varies depending on the time of the day and year. The darkness brought by the seasons plays a big part in the atmosphere of the square, which has been taken into consideration with lighting. The present tree arrangement is kept and supplemented as a reminder of the squares original shape and Its time of foundation in the 1920s. The northeast street can be made as a part of the square by channeling the traffic to go aside. This way the leveling can also be removed and the surface materials unified. General feeling will be preserved urban. Simple space with diverse user base creates an interesting environment where the space can be customized according to the needs of each event. This work aims to demonstrate the positive effects of good outdoor planning on the area and its people. en
dc.format.extent 131+27
dc.format.mimetype application/pdf en
dc.language.iso fi en
dc.title Yhteinen Kuuskulma - asukaslähtöinen suunnittelu fi
dc.title Shared Kuuskulma, inhabitant oriented planning en
dc.type G2 Pro gradu, diplomityö fi
dc.contributor.school Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu fi
dc.contributor.school School of Arts, Design and Architecture en
dc.subject.keyword asukasyhteistyö fi
dc.subject.keyword osallsitaminen fi
dc.subject.keyword väliaikainen käyttö fi
dc.subject.keyword Alppila fi
dc.subject.keyword sosiaalisuus kaupunkitilassa fi
dc.subject.keyword aukion perusparannus fi
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:aalto-201510164623
dc.programme.major Maiseman suunnittelu ja rakentaminen fi
dc.programme.mcode MA-94 fi
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.type.ontasot Maisterin opinnäyte fi
dc.contributor.supervisor Sinkkilä, Jyrki
dc.programme Arkkitehtuuri fi
dc.location P1 Ark A fi
local.aalto.openaccess yes
dc.rights.accesslevel openAccess
local.aalto.idinssi 56209
dc.type.publication masterThesis
dc.type.okm G2 Pro gradu, diplomityö


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse