Balancing Acts - Managing Inter-Organizational Collaboration for Innovation

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor Aalto University en
dc.contributor.advisor Irrmann, Olivier, Prof., Université Catholique de Lille, France
dc.contributor.author Paananen, Harri
dc.date.accessioned 2015-10-07T09:01:47Z
dc.date.available 2015-10-07T09:01:47Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier.isbn 978-952-60-6329-4 (electronic)
dc.identifier.isbn 978-952-60-6328-7 (printed)
dc.identifier.issn 1799-4942 (electronic)
dc.identifier.issn 1799-4934 (printed)
dc.identifier.issn 1799-4934 (ISSN-L)
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/17966
dc.description.abstract This study gives a holistic examination of the management of inter-organizational collaboration for innovation, from the macro level of innovation policy to the micro level of boundary-spanning management practice, while embedded in the meso level of managing diverse inter-organizational innovation consortia. The research context are the SHOK research consortia (Strategic Centres for Science, Technology and Innovation), which offer an intriguing site for studying inter-organizational collaboration. They aim to create breakthrough innovations, which can be transformed into growth in business life and wellbeing in society by pooling together the expertise and resources of companies, universities, and research institutions. It is of great importance to study how the collaboration of the different actors in these clusters can be managed for more efficiency, productivity, and ultimately, innovativeness. The study utilizes a combination of theoretical lenses, primarily those of paradox management and practice theory, to build upon the existing research around managing inter-organizational collaboration for innovation. It is built as a series of qualitative case studies, examining three layers within the Finnish SHOK innovation policy instrument: the macro level of the instrument itself, the meso layer of five case study research programs within one SHOK, and the micro layer of a single-case study of an exceptionally successful research program. The primary contributions of the dissertation are fourfold: First, it sheds light on how collaboration instruments in national innovation policy are designed with an overemphasis on structures while neglecting management practices, and calls for a balanced focus on both the DUI (doing, using, and interacting) and STI (science, technology, and innovation) modes of innovation. Second, it examines through comparative case studies what kind of paradoxical tensions are manifested in inter-organizational research programs, illustrates the role of proximity issues as antecedents of tensions, and underlines the prevalence of the learning-performing tension. Third, it illustrates how through "paradox management", a balanced, ambidextrous mode of leadership and organizing, inter-organizational collaboration can be pushed towards better innovative performance, while imbalanced approaches leaning towards either pole of a paradoxical tension will yield sub-optimal results. Fourth, it shows how balancing boundary-spanning practices can significantly contribute to the successful management of inter-organizational collaboration for innovation. The dissertation provides evidence on why and how a specific, conscious investment into the everyday practice of managing collaboration over organizational boundaries can pay high dividends. en
dc.description.abstract Tämä väitöskirja pyrkii holistisesti tutkimaan poikkiorganisatorisen yhteiskehittämisen johtamista innovaatiopolitiikan makrotasolla, poikkiorganisatoristen innovaatiokonsortioiden johtamisen mesotasolla, ja rajapinnat ylittävien johtamiskäytänteiden mikrotasolla. Tutkimuskontekstina ovat SHOK-tutkimuskonsortiot (trategisen huippuosaamisen keskittymät), jotka tarjoavat kiehtovan tilaisuuden poikkiorganisatorisen yhteistyön tutkimiselle. Niiden tavoitteena on luoda yritysten, yliopistojen, ja tutkimuslaitosten resurssseja yhdistämällä läpimurtoinnovaatioita, jotka johtavat talouskasvuun ja laajempaan yhteiskunnalliseen hyvinvointiin. On erittäin tärkeää selvittää, kuin näissä klustereissa toimivien toimijoiden yhteistyötä voisi kehittää toiminnan tehostamiseksi, sekä tuottvauuden ja innovatiivisuuden lisäämiseksi. Tutkimus hyödyntää useaa teoreettista linssiä, pääasiallisesti paradoksien johtamisen ja johtamiskäytänteiden teoriaa, rakentaakseen uutta tietoa poikkiorganisatorisen yhteiskehittämisen johtamisen alueella. Väitöskirja rakentuu neljästä kvalitatiivisesta tapaustutkimuksesta, jotka tarkastelevat SHOKien eri kerrostumia; itse instrumentin makrotasoa, viiden SHOK-tutkimusohjelman mesotasoa, sekä johtamiskäytänteiden mikrotasoa yhden erityisen menestyksekkään ohjelman sisällä. Väitös kontribuoi olemassa olevaan tutkimukseen neljällä tavalla: Ensiksi, se osoittaa kansallisia innovaatiopolitiikan instrumentteja suuniteltavan niin, että rakenteelliset seikat ylikorostuvat johtamiskäytänteiden kustannuksella, ja esittää että innovaatiotoiminnan STI (tiede, teknologia, ja innovaatiot) ja DUI (tekeminen, käyttäminen, ja interaktio) –moodien tulisi olla paremmin tasapainossa. Toiseksi, se tarkastelee tapaustutkimusten kautta kuinka paradoksaaliset jännitteet ilmenevät poikkiorganisatorisissa tutkimusohjelmissa, osoittaa läheisyyskysymysten roolin näiden jännitteden taustalla, sekä alleviiva oppimis-suoriutumis –jännitteen keskeisyyttä. Kolmanneksi, se todistaa kuinka poikkiorganisatorisen yhteistyön innovatiivisuutta ja tuloksellisuutta voidaan parantaa tasapainoisen paradoksien johtamisen avulla, kun taas tasapainottomat lähestymistavat, joissa painotetaan paradoksisen jännitteen ääripäitä, johtavat epätyydyttäviin tuloksiin. Neljänneksi, se osoittaa kuinka tasapainottamalla rajapinnat ylittäviä käytäntöjä voidaan tukea poikkiorganisatorisen yhteiskehittämisen johtamista innovaatiokonteksteissa. Väitös osoittaa kuinka ja miksi tarkoilla, tietoisilla investoinneilla arkipäiväiseen poikkiorganisatorisen yhteistyön johtamiseen voi olla merkittäviä positiivisia vaikutuksia. fi
dc.format.extent 106 + app. 146
dc.format.mimetype application/pdf en
dc.language.iso en en
dc.publisher Aalto University en
dc.publisher Aalto-yliopisto fi
dc.relation.ispartofseries Aalto University publication series DOCTORAL DISSERTATIONS en
dc.relation.ispartofseries 113/2015
dc.relation.haspart [Publication 1]: Olivier Irrmann, Harri Paananen and Riitta Smeds. 2013. Strange beasts: Exploring the Evolution and Anatomy of a National Innovation System Instrument. In: R. Smeds, and O. Irrmann (eds.). Conference proceedings: CO-CREATE 2013, The Boundary-crossing Conference on Co-Design in Innovation. Aalto University, Espoo, Finland. Aalto University publication series SCIENCE+TECHNOLOGY 15/2013. pp 199-212. ISBN 978-952-60-5236-6.
dc.relation.haspart [Publication 2]: Harri Paananen, Olivier Irrmann and Riitta Smeds. 2013. Perceived Proximity and Paradoxical Tensions in an Innovative Industry-Academia Consortium. In: Proceedings of the 46th Hawaii International Conferenceon System Sciences (HICSS), January 2013, Hawaii (USA). IEEE Computer Society Washington, DC, USA. pp. 4617-4624. ISBN 978-0-7695-4892-0. DOI: 10.1109/HICSS.2013.446
dc.relation.haspart [Publication 3]: Harri Paananen, Olivier Irrmann and Riitta Smeds. Practices of Paradox Management and Their Impact on Performance in Collaborative Innovation Networks. Unpublished Essay.
dc.relation.haspart [Publication 4]: Harri Paananen and Olivier Irrmann. Practicing Collaboration: An Examination of Boundary-Spanning Practices in an Interorganizational Innovation Network. Unpublished Essay.
dc.subject.other Industrial engineering en
dc.subject.other Management en
dc.title Balancing Acts - Managing Inter-Organizational Collaboration for Innovation en
dc.title Tasapainottelua - Poikkiorganisatorisen yhteiskehittämisen johtaminen fi
dc.type G5 Artikkeliväitöskirja fi
dc.contributor.school Perustieteiden korkeakoulu fi
dc.contributor.school School of Science en
dc.contributor.department Tuotantotalouden laitos fi
dc.contributor.department Department of Industrial Engineering and Management en
dc.subject.keyword collaboration en
dc.subject.keyword collaborative innovation en
dc.subject.keyword innovativeness en
dc.subject.keyword practice en
dc.subject.keyword management en
dc.subject.keyword paradoxical tension en
dc.subject.keyword proximity en
dc.subject.keyword yhteistyö fi
dc.subject.keyword yhteiskehittäminen fi
dc.subject.keyword innovatiivisuus fi
dc.subject.keyword käytänteet fi
dc.subject.keyword johtaminen fi
dc.subject.keyword paradoksaaliset jännitteet fi
dc.subject.keyword läheisyys fi
dc.identifier.urn URN:ISBN:978-952-60-6329-4
dc.type.dcmitype text en
dc.type.ontasot Doctoral dissertation (article-based) en
dc.type.ontasot Väitöskirja (artikkeli) fi
dc.contributor.supervisor Smeds, Riitta, Prof., Aalto University, Department of Industrial Engineering and Management, Finland
dc.opn Lamberg, Juha-Antti, Prof., University of Jyväskylä, Finland
dc.opn Berends, Hand, Prof., Vrije Universiteit Amsterdam, The Netherlands
dc.contributor.lab SimLab en
dc.rev Parhankangas, Annaleena, Prof., University of Illinois, USA
dc.rev Berends, Hand, Prof., Vrije Universiteit Amsterdam, The Netherlands
dc.date.defence 2015-11-13


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse

My Account