Learning Centre

Tien käytönaikaisen tiedon hallinta ja hyödyntäminen ylläpidon näkökulmasta

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor Aalto University en
dc.contributor.advisor Raitanen, Nina
dc.contributor.advisor Hyyppä, Ilmo
dc.contributor.author Marttinen, Manu
dc.date.accessioned 2015-09-18T08:46:37Z
dc.date.available 2015-09-18T08:46:37Z
dc.date.issued 2015-08-24
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/17783
dc.description.abstract Mahdollisuudet hallita tietoa ovat muuttuneet vuosien aikana merkittävästi. Ajasta, jolloin ainoa keino oli varastoida tietoa itse järjestämään kirjahyllyyn, on siirrytty metatietopohjaisten pilvipalveluiden ja tietomallien käyttöön. Tienpito – hyvin perinteikkäänä alana – pyrkii etsimään keinoja parempaan tiedonhallintaan kuin mitä hajanaiset portaalit ja lukemattomat Excel-taulukot tarjoavat. Tienpidon nykytilaa kuvastavat hallittavan tietomäärän suuruus sekä toimintakentän pirstaloituminen toimijamäärän kasvun takia. Ajanmukainen haaste onkin kasvaneen tietomäärän hallinta siten, että jokaisella toimijalla olisi aina helposti saatavilla ja käytössään sekä paras mahdollinen että uusin tieto. Tämän tutkimuksen tavoite on kehittää uuden tiedonhallintatekniikan käyttöönottoa alalla, edesauttaa alan sisästä tiedonjakoa, ja mahdollistaa jopa tietomallipohjainen ylläpidon hallinta tulevaisuudessa visuaalisia käyttöliittymiä ja tietovarastoja hyödyntäen. Tutkimusmenetelmänä käytettiin kirjallisuusselvitystä, asiantuntijahaastatteluita ja tutustumista aihealueen parissa tehtyyn aiempaan tutkimukseen Suomessa ja muualla maailmassa. Haastateltavia oli yhteensä 30 ja he edustivat hyvin koko ylläpitoalaa. Haastateltavat kokivat aiheen tärkeäksi ja suhtautuivat antaumuksella haastattelutilanteisiin. Haastattelutulosten analyysivaiheessa järjestettiin työn aikana workshop, jossa tuloksista keskusteltiin ja tulosten luotettavuus varmistettiin. Näiden eri tutkimusmenetelmien perusteella muodostui synteesi koko ylläpidon prosessin tiedon hallinnan nykytilasta, sekä kehitysajatuksia tehokkaampaan tiedonhallintaan tulevaisuudessa. Tutkimuksessa selvisi, että sujuvampi tiedonkulku eri toimijoiden välillä on mahdollistettavissa luomalla yhteinen vuorovaikutuskanava, ”tietoa siitä missä on tietoa” -varasto, sekä käyttöliittymä tämän visuaaliseen ilmentämiseen. Samalla pystyttäisiin varmistumaan, että tietoa synnytetään kaikkien toimijoiden kesken samoissa paikoissa, eikä ”minun oma Excel – sinun oma Excel” -ongelmaa enää pääsisi esiintymään. Myös nykyinen suunnittelu–toteutus–dokumentointi-prosessi vaatisi kehittämistä ja pidempijänteistä katsantokantaa kuin monesti ylläpidon parissa on totuttu havaitsemaan. Kunnossapidon kokonaisvastuu olikin yksi peräänkuulutetuista asioista, joka tutkimuksessa nousi esiin. fi
dc.description.abstract Information Management has emerged from the old times of storing information one’s own bookshelf, towards a Meta Information based cloud computing services and Infrastructure Information Models. The highway maintenance – a very traditional field – is now seeking new ways to enhance Information Management than the dispersed portals and multiple Excel-sheets offers. The current state of highway maintenance operations is more scattered than it used to be in past: the number of different actors working within maintenance has increased. Nowadays challenge is to handle vast amount of information, and make sure that every actor has the best, the same and the newest information to work with. The main goal of this research was to develop new Information Management ways to the maintenance field, assist with information sharing between different actors , and enable even Information Model -based maintenance and asset management in future by using visual interfaces and Meta Information -based cloud computing storages. The research methods used were the literature research, expert interviews and research of studies done in past in Finland and in foreign countries. Thirty interviewees were selected to represent the maintenance area as widely as possible, and all interviewed shared the thought that this research is important. During this research, there was a workshop for interviewed people as feedback for the interview. With that feedback, it was possible to ensure that the quality of results was high. With all these methods used, it was possible to create the synthesis of the present Information Management process, and give some ideas to a more effective way of Information Management in future. One result was that it is possible to ensure better information sharing between different actors by developing a system of “mapping of information” i.e. the guidelines of locating information with the visual interface. With that system it is possible also to ensure that the basic problem “my Excel vs. your Excel” no longer exists. Results also suggest that the current process of documenting maintenance plans and then maintenance works performed needs to be revisited towards longer periods of cycles. The main concern is to oversee the entire field of asset management and road maintenance by the Finnish Traffic Agency. en
dc.format.extent 123 + 26
dc.format.mimetype application/pdf en
dc.language.iso fi en
dc.title Tien käytönaikaisen tiedon hallinta ja hyödyntäminen ylläpidon näkökulmasta fi
dc.title Information management of life cycle of highways and roads from the point of view of maintenance en
dc.type G2 Pro gradu, diplomityö en
dc.contributor.school Insinööritieteiden korkeakoulu fi
dc.subject.keyword elinkaari fi
dc.subject.keyword tiedon hallinta fi
dc.subject.keyword ylläpito fi
dc.subject.keyword infran hallinta fi
dc.subject.keyword inframalli fi
dc.subject.keyword ylläpitomalli fi
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:aalto-201509184398
dc.programme.major Liikenne- ja tietekniikka fi
dc.programme.mcode R3004 fi
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.type.ontasot Diplomityö fi
dc.contributor.supervisor Pellinen, Terhi
dc.programme Yhdyskunta- ja ympäristötekniikan koulutusohjelma fi
local.aalto.openaccess yes
dc.rights.accesslevel openAccess
local.aalto.idinssi 52115
dc.type.publication masterThesis
dc.type.okm G2 Pro gradu, diplomityö


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse

Statistics