Nekka - keraaminen esinesarja nenähuuhteluun, esteettisyyden huomioiminen käyttöesineen suunnittelussa

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto University en
dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor.advisor Paavilainen, Heidi
dc.contributor.author Ritola, Jenni
dc.date.accessioned 2015-09-18T06:48:11Z
dc.date.available 2015-09-18T06:48:11Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/17690
dc.description.abstract Opinnäytteeni on produktiivinen muotoiluluprojekti, jossa suunnittelen ja valmistan keraamisen esinesarjan nenähuuhteluun. Esinesuunnittelun kautta tutkin muotoillun käyttöesineen esteettisyyttä ja sen osallisuutta esineen arvon muodostumiseen. Kirjallisessa työssäni tutkimusosuus limittyy produktion kuvauksen kanssa tukien esineiden muotoiluprosessia. Suunnitteluprosessin ohessa pohdin lähdekirjallisuutta apuna käyttäen, mistä käyttöesineen arvo ja merkityksellisyys muodostuvat. Tutkin millainen on ominaisuuksiltaan esteettinen käyttöesine ja miten esteettisyys vaikuttaa esineiden ja ympäristön kokemiseen ja tätä kautta arkiseen elämäämme. Tekstissä esitän myös omia näkemyksiäni esineiden esteettisyyden merkityksestä ja esineiden arvostamisesta, sekä motivaationi keraamisen nenähuuhtelukannun suunnitteluprojektille. Esittelen nenähuuhtelun henkilökohtaisen hygienian käytäntönä sekä hoitokeinona ja erittelen joidenkin nenäkannun erityisominaisuuksien merkitystä esteettiselle käyttökokemukselle. Tutkivan suunnitteluprojektin kautta toivon parantavani omaa tietoisuuttani esineiden arvon ja merkityksellisyyden muodostumisesta käyttäjälle, sekä käyttöesineiden esteettisestä kokemisesta. Työn yhtenä tavoitteena on oppia huomioimaan esteet-tisyyteen vaikuttavia piirteitä entistä paremmin käyttöesineiden suunnittelutyössä. Opinnäytteessäni suunnittelen ja valmistan oman muotoiluideologiani mukaisesti sekä funktionaalisen että esteettisesti miellyttävän sarjan käyttöesineitä. Lähtökohtana esineiden muotoilulle ovat omat subjektiiviset muotomieltymykseni ja esteettinen muotokieleni. Tekstissä pyrin esittelemään itselleni luonteenomaisen muotokielen taustalla vaikuttavia omia esteettisiä mieltymyksiäni ja avaamaan esinesarjan muotoiluprosessissa vaikuttaneita inspiraation lähteitä. Suunnittelemaani Nekka-esinesarjaan kuuluu kaksi eri kokoista keraamista nenähuuhtelukannua, suola-astia sekä kaksi erilaista suolalusikkaa. Suunnitteluprosessin taustalla vaikuttaa työn käyttöesineen esteettisyyteen liittyvien ominaisuuksien peilaaminen ja huomioiminen esineiden muotoilussa. Suunnitteluprosessissa pyrin huomioimaan myös nenähuuhtelukannun erityisiä ominaisuuksia, kuten käyttöympäristöön ja käyttömukavuuteen, sekä hygieniaan liittyviä piirteitä. Työssäni esittelen keraamisen Nekka -esinesarjan suunnittelu- ja valmistusprosessin eri vaiheet luonnostelusta prototyypin lasituspolttoon asti. Suunnitteluprosessiin liittyen arvioin keramiikkaa käyttöesineen materiaalina ja siihen liittyviä esteettiseen kokemiseen vaikuttavia ominaisuuksia. Lopuksi arvioin projektin kulkua ja lopputuloksia tutkimieni käyttöesineen esteettisyyteen vaikuttavien ilmiöiden kannalta. fi
dc.description.abstract My Master´s thesis is a productive design project, in which I design and produce a series of ceramic objects for nasal irrigation. Through the object design, I study the aesthetics of an utility object and the effects that aesthetics have in the formation of the value of an object. In the written part of my thesis, the research of aesthetics of an utility object overlaps with the depiction of the productive part, supporting the design process of the objects. Along the design process, I study the formation of the value and significance of a utility ob-ject through literature. I study, what features make a utility object aesthetic, and how aesthetics effect the experiencing of objects and environments and through this, our everyday life. I present my own views on the importance of aesthetics of an object and on appreciation of ob-jects, and my motivation behind the design project of the ceramic pot for nasal irrigation. I present nasal irrigation as a practise of personal hygiene and a treatment and analyze the importance of certain special features of a nasal irrigation pot in an aesthetic user experience. Through the investigative design project I wish to improve my own awareness of how the value and importance of an object constructs for the user, and of experiencing utility objects aesthetically. One of the goals of the work is to learn to notice the features that effect the aesthetics of an object better in the design work. In my thesis I design and produce a series of utility objects according to my own design ideology, aiming to both functional and aesthetically pleasing object designs. As a starting point for the design work are my personal and subjective preferences concerning forms and my own natural aesthetic form language as a designer. In the written part I aim to present the subjective aesthetic preferences behind the personal form language and to unfold the sources of inspiration behind the design of the object series. The designed Nekka-series consists of two different sized ceramic nasal irrigation pots, a vessel for storing salt and two different styles of spoons for dosing the salt used in nasal irrigation. The design process is influenced by reflecting and involving the features related to the utility objects aesthetics in the design of the objects. In the design process I aim to pay attention to the specific features of a nasal irrigation pot such as features related to the use environment, comfort in use and hygiene. In my thesis work I represent the different phases of the design and production process of the Nekka-series, from early sketching to the last glaze firing of the prototypes. Related to the design process, I evaluate ceramics as a material for a utility object and its qualities affecting the aesthetic experience of a ceramic object. To conclude, I evaluate the progress and the re-sults of the design project, while taking into consideration the researched elements of the aesthetics of a utility object. en
dc.format.extent 62 + 12
dc.format.mimetype application/pdf en
dc.language.iso fi en
dc.title Nekka - keraaminen esinesarja nenähuuhteluun, esteettisyyden huomioiminen käyttöesineen suunnittelussa fi
dc.title Nekka - a ceramic series of objects for nasal irrigation, taking notice of aesthetics in the design of a functional object en
dc.type G2 Pro gradu, diplomityö fi
dc.contributor.school Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu fi
dc.contributor.school School of Arts, Design and Architecture en
dc.contributor.department Muotoilun laitos fi
dc.subject.keyword keramiikka fi
dc.subject.keyword nenähuuhtelu fi
dc.subject.keyword käyttöesine fi
dc.subject.keyword esteettisyys fi
dc.subject.keyword esteettinen kokeminen fi
dc.subject.keyword muotoilu fi
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:aalto-201509184305
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.type.ontasot Maisterin opinnäyte fi
dc.contributor.supervisor Salli, Timo
dc.programme fi


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse

My Account